Prop. 115 S (2015–2016)

Samtykke til ratifikasjon av Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992

Til innholdsfortegnelse

12 Tilrådning

Spørsmålet om ratifikasjon av Parisavtalen er forelagt alle departementer.

Klima- og miljødepartementet tilrår at Parisavtalen av 12. desember 2015 under FNs rammekonvensjon om klimaendring av 9. mai 1992 ratifiseres. Utenriksdepartementet slutter seg til dette.