Prop. 119 S (2018–2019)

Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv – Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Samferdselsdepartementet legger i denne proposisjonen fram forslag om finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv – Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer. Prosjektet omfatter utbygging av ca. 43 km firefelts vei med planlagt fartsgrense 110 km/t.

Prosjektet er en del av KVU/KS1 for E6 Kolomoen – Lillehammer – Otta. Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei, Reformer i veisektoren danner grunnlaget for Nye Veier AS sin prosjektportefølje. Utbygging av ny E6 fra Moelv til Ensby er et av prosjektene som ligger i oppstartsporteføljen. I tillegg har Stortinget i Prop. 87 S (2017–2018) vedtatt å utvide prosjektet til å omfatte strekningen videre nordover til Øyer.

E6 Moelv – Øyer er en del av en større satsning på utvikling av hovedveien fra Oslo til Nord-Vestlandet. Satsingen støtter oppunder generell vekst og verdiskaping i en region med 240 000 innbyggere som lever av eksport og privat næringsliv. Prosjektet vil styrke Mjøsregionen som ett felles bo- og arbeidsmarked. Veistrekningen støtter videre oppunder utvikling av næringslivet i Gudbrandsdalen. Veistrekningen vil også ytterligere forsterke og videreutvikle E6 som hovedferdselsåre mellom Øst-/Sørlandet og Trøndelag/Nord-Norge.

Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Meld. St. 25 (2014–2015) På rett vei, Reformer i veisektoren danner grunnlaget for Nye Veier AS sin prosjektportefølje og metodikk. Nye Veier AS skal prioritere prosjekter basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Stortingsmeldingen legger til grunn at både statlige midler og bompenger skal benyttes til å finansiere utbyggingen.

Samferdselsdepartementet og Nye Veier AS inngikk 22. desember 2015 en rammeavtale som fastsetter selskapets oppstartsportefølje og legger de generelle rammene for selskapets framtidige oppgaver og finansieringen av disse. Rammeavtalen angir at det skal inngås en veiutbyggingsavtale mellom Samferdselsdepartementet og Nye Veier. Veiutbyggingsavtalen forplikter selskapet til å gjennomføre utbyggingen av strekningen E6 Moelv – Øyer for den pris og de øvrige vilkår som framgår av avtalen.

Det foreligger lokalpolitisk tilslutning og Oppland fylkeskommune har vedtatt å stille garanti for bompengeselskapets låneopptak. Prosjektet planlegges bygget ut med første delåpning i 2023 og planlagt ferdigstillelse innen utgangen av 2025.

Figur 1.1 Oversiktskart E6 Moelv – Øyer

Figur 1.1 Oversiktskart E6 Moelv – Øyer