Prop. 119 S (2018–2019)

Finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv – Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland

Proposisjonen omhandler finansiering og utbygging av E6 på strekningen Moelv – Øyer i kommunene Ringsaker, Gjøvik, Lillehammer og Øyer i Hedmark og Oppland. Utbyggingen vil skje i regi av Nye Veier AS. Prosjektet er en del av KVU/KS1 for E6 Kolomoen – Lillehammer – Otta. Meld. St. 25 (2014-2015) På rett vei, Reformer i vegsektoren danner grunnlaget for Nye Veier AS sin prosjektportefølje. Utbyggingen av E6 fra Moelv til Ensby er et av prosjektene som ligger i oppstartsporteføljen. I tillegg har Stortinget i Prop. 87 S (2017-2018) vedtatt å utvide prosjektet til å omfatte strekningen videre nordover til Øyer. Prosjektet omfatter utbygging av ca. 43 km firefelts vei med planlagt fartsgrense på 110 km/t. Reiselengden på strekningen blir omtrent den samme som i dag, men reisetiden ut fra skiltet hastighet reduseres med minst 9 minutter. Dette betyr en besparelse på ca. 27 pst. i forhold til faktisk reisetid i 2022. Forventet utbyggingskostnad er 11 319 mill. kr hvorav bompengebidraget er 5 490 mill. kr.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget