Prop. 12 S (2016–2017)

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

Til innholdsfortegnelse

7 Budsjettmessige konsekvenser av opptrappingsplanen og resultatoppfølging

I Norge er arbeidet mot vold og overgrep i stor grad forankret i etablerte systemer og strukturer. Ulike regjeringer har prioritert arbeidet med å bygge opp og styrke kompetansen hos aktører som møter voldsutsatte og arbeidet med å etablere institusjonelle og organisatoriske rammer for voldsarbeidet i offentlig regi. Som denne opptrappingsplanen viser har svært mange offentlige instanser et ansvar for å forebygge og bekjempe vold og overgrep. Mye arbeid pågår innenfor politi og rettsvesen, helse-, omsorgs- og velferdstjenester og utdanningssektoren. Flere ulike kompetansesentre er dessuten etablert for å bidra til kunnskapsutvikling på feltet. Tilsammen brukes det betydelige offentlige ressurser til å bekjempe vold og overgrep. Samtidig viser studier at god forebygging av vold og overgrep vil kunne spare samfunnet for store menneskelige og økonomiske kostnader. Å prioritere arbeidet mot vold og overgrep er derfor en investering i fremtiden.

Regjeringen har sammen med samarbeidspartiene prioritert innsatsen mot vold og overgrep høyt. I perioden 2014–2016 har innsatsen mot vold og overgrep allerede blitt økt betydelig med blant annet (listen er ikke uttømmende):

 • 103 mill. kroner til styrking av Statens barnehus

 • 90 mill. kroner til styrking av familievernet generelt og arbeidet mot vold spesielt

 • 21 mill. kroner til Stine Sofie Senteret og andre tiltak for voldsutsatte barn

 • 35 mill. kroner til styrking av tilskuddsordninger til kommunene som bidrar til å forebygge vold

Kommunenes frie inntekter er i budsjettene for årene 2014, 2015 og 2016 styrket med totalt 668 mill. kroner begrunnet i satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten. I tillegg ble det i 2016 øremerket 100 mill. kroner til økt bemanning i helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Det er også bevilget 28,42 mill. kroner til tilskuddsordningen til utvikling av skolehelsetjenesten i videregående skoler med store levekårsutfordringer.

Innsatsen må også ses i sammenheng med de store reformene som regjeringen arbeider med å sette i gang, som kommunereformen, nærpolitireformen og struktur- og kvalitetsreformen i barnevernet. Dette er alle reformer som vil kunne bidra til å styrke kvaliteten på tjenestene som møter voldsutsatte. I tillegg har regjeringen vedtatt flere viktige lovendringer, herunder økt strafferamme for grov mishandling i nære relasjoner og utvidet barnevernets mulighet til å pålegge hjelpetiltak i hjemmet. Regjeringen har også hatt på høring forslag om å tydeliggjøre ansvaret for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep i helse- og omsorgstjenesten. Endringer i rammeplanene for lærerutdanningene skal sikre at lærere får grunnleggende kompetanse om vold og overgrep og om hvordan det kan avdekkes.

Regjeringen vil videreføre og styrke innsatsen for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner og styrke ivaretakelsen av barn utsatt for vold og overgrep. Regjeringen foreslår i budsjettet for 2017 en tverrdepartemental satsing på 176 mill. kroner til følgende tiltak:

 • 6,5 mill. kroner til bedre behandlingstilbud til overgripere

 • 5 mill. kroner til økt kompetanse i helsetjenesten om vold mot barn

 • 5,5 mill. kroner til å utrede forløp for voldsutsatte og forløp for voldsutøvere

 • 5 mill. kroner til HELSEVEL-programmet for å følge opp forskning i opptrappingsplanen

 • 4 mill. kroner til økt kompetanse i familieverntjenesten om vold

 • 7 mill. kroner til styrking av tilskudd til kommunene til foreldrestøttende tiltak

 • 5 mill. kroner til styrking av tilskudd til Stine Sofie Senteret

 • 19 mill. kroner til styrking av offeromsorgen

 • 15 mill. kroner til styrking av Statens barnehus mv.

 • 10,9 mill. kroner til dialoggrupper mot vold i asylmottak

 • 35 mill. kroner til økt innsats mot mobbing

 • 4 mill. kroner til deltakelse i en internasjonal undersøkelse om barn og unges internettbruk (EU Kids online)

 • 3 mill. kroner til informasjon til befolkningen om vold og overgrep og til følgeevaluering av planen

 • 1 mill. kroner til utvikling av digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep til bruk i barnehager og skoler

 • 50 mill. kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2017 er begrunnet med en økt satsing på skolehelsetjenesten og helsestasjonene

Regjeringen vil trappe opp innsatsen mot vold og overgrep ytterligere i planperioden. Satsingen som ble satt i gang i 2016 på voldsområdet vil også bli ført videre.

Tabell 7.1 Styrkinger i 2016 av betydning for arbeidet mot vold og overgrep

(mill. kroner)

Tiltak

Styrking 2016

Alternativ til Vold

3,75

Tilskudd til tiltak for voldsutsatte barn

9,05

Familievernet

19

Tilskuddsordning Foreldrestøttende tiltak i kommunene

10

Tilskuddsordning Utvikling av modeller for identifikasjon og oppfølging av psykisk syke og barn av foreldre som misbruker rusmidler

19

Utprøving av Nurse Family Partnership

7

Incestsentrene

2

Krisesentertilbudet

3

Øremerkede kommunale stillinger i barnevernet

30

Kjøp av plasser i ideelle sentre for foreldre og barn

7

Læringsmiljø og arbeid mot mobbing

9

Styrking i helsesektoren (gjennom vekst i kommunenes frie inntekter)

200

Øremerkede midler til styrking av helsestasjon- og skolehelsetjenesten

100

Psykologer i kommunale helse- og omsorgstjenester

45

Barnehus og ny avhørsmodell

881

Bemanning og barnefaglig kompetanse i mottak (EMA)

48,5

Dialoggrupper mot vold i mottak

12,42

1 Herav 5 mill. kroner i RNB 2016.

2 RNB 2016.

For flere av tiltakene i opptrappingsplanen er det behov for nærmere vurderinger av innretning og økonomiske og administrative konsekvenser. Regjeringen vil i de årlige budsjettforslagene vurdere innfasing og prioritering av enkelttiltak i planen.

Resultatoppfølging

Barne- og likestillingsdepartementet vil sammen med Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kunnskapsdepartementet følge utviklingen når det gjelder arbeidet for å forebygge og bekjempe vold og overgrep.

Status og fremdrift på de ulike tiltakene skal rapporteres årlig til Barne- og likestillingsdepartementet. Rapporteringen skal gi grunnlag for en årlig oppsummering av resultatene.

Departementene sine fagdirektorater vil få en sentral rolle i oppfølgingen av tiltak i opptrappingsplanen.

Evaluering

Det legges opp til en femårig planperiode. Regjeringen foreslår å sette av 1 mill. kroner i året for å følgeevaluere innsatsen i planen. Utover dette har hvert departement ansvar for å evaluere egne tiltak dersom det er hensiktsmessig.

Til forsiden