Prop. 12 S (2016–2017)

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Barne- og likestillingsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021).

Vi HARALD, Norges Konge

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021), i samsvar med et vedlagt forslag.

Til forsiden