Prop. 12 S (2016–2017)

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

Til innholdsfortegnelse

Referanser

Aakvaag, H.F., Thoresen, S. og Øverlien, C. (2016). «Vold og overgrep mot barn og unge – definisjoner og typologisering» i (red) Øverlien, C., Hauge, M.I., og Schulz, J.H.: Barn, vold og traumer. Møter unge i utsatte livssituasjoner. Oslo: Universitetsforlaget.

Alisic, E., Zalta, A.K., Van Wesel, F., Larsen, S.E., Hafstad, G.S., Hassanpour, K. og Smid, G.E. (2014). Rates of post-traumatic stress disorder in trauma-exposed children and adolescents: meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 204(5), 335–340.

Anda, R.F., Butchart, A. Felitti, V.J. og Brown, D.W. (2010). Building a framework for global surveillance of the public health implications of adverse childhood experiences. American journal of preventive medicine, 39(1), 93–98.

Anderssen, N. og Malterud K. (2013). Seksuell orientering og levekår. Bergen: Uni Helse.

Annerbäck, E.M., Sahlqvist, L., Svedin, C.G., Wingren, G. og Gustafsson, P.A. (2012). Child physical abuse and concurrence of other types of child abuse in Sweden – Associations with health and risk behaviors. Child abuse & neglect, 36(7), 585–595.

Askeland, I.R., Moen, L.H., Nilsen, L.G., Kruse, A.E., Hjemdal, O.K. og Holt, T. (kommer 2016). Behandlingstilbudet til voksne som utøver vold – En nasjonal kartleggingsundersøkelse. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Bakketeig, E., Stang, E.G., Madsen, C., Smette, I. og Stefansen, K. (2014). Krisesentertilbudet i kommunene – Evaluering av kommunenes implementering av krisesenterloven. Rapport nr. 19/14. Oslo: NOVA.

Barnett, O.W. og Fagan, R.W. (1993). Alcohol use in male spouse abusers and their female partners. Journal of Family Violence,8(1), 1–25.

Beckman, L., Hagquist, C. and Hellström, L., 2012. Does the association with psychosomatic health problems differ between cyberbullying and traditional bullying? Emotional and behavioural difficulties, 17(3–4), 421–434.

Borgen, G., Dyb, G., Hafstad, G., Jensen, T. K., Langballe, Å., Myhre, M., Nikolaisen, J og Øverlien, C. (2011). Seksuelle og fysiske overgrep mot barn og unge – kunnskapsstatus. Revidert 2011. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Brighi, A., Guarini, A., Melotti, G., Galli, S. og Genta, M.L. (2012). Predictors of victimisation across direct bullying, indirect bullying and cyberbullying. Emotional and behavioural difficulties, 17(3–4), 375–388.

Brownridge, D. A. (2006). Violence against women post-separation. Aggression and Violent Behavior, 11(5), 514–530.

Bufdir (2003). Slik har jeg det i dag. Rapport om levekår for mennesker med utviklingshemming. https://www.bufdir.no/global/nbbf/Funksjonsnedsettelse/Slik_har_jeg_det_i_dag_Utviklingshemmede.pdf

Bufdir (2015). Gjennomgang av kurs- og informasjonsvirksomhet om vold og seksuelle overgrep i barnehage og skole – En supplerende kartlegging. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 11/2015.

Bufdir (2016). Etter- og videreutdanning om vold og seksuelle overgrep mot barn og ungdom. Kompetanseheving for forebygging, tidlig avdekking og god hjelp til barn og unge utsatt for vold og overgrep. Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 02/2016.

Cook, A., Spinazzola, J., Ford, J., Lanktree, C., Blaustein, M., Cloitre, M. og Van der Kolk, B. (2005). Complex trauma. Psychiatric annals, 35(5), 390–398.

Danielsen, E.M., Solberg, A. og Grøvdal, Y. (2016). Kommunale helse- og omsorgstjenesters arbeid med vold i nære relasjoner: En kvalitativ intervjuundersøkelse. NKVTS Rapport 8/2016. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Danielson, C.K., de Arellano, M.A., Kilpatrick, D.G., Saunders, B.E. og Resnick, H.S. (2005). Child maltreatment in depressed adolescents: Differences in symptomatology based on history of abuse. Child Maltreatment, 10(1), 37–48.

Difi (2014). Mot alle odds?Veier til samordning i norsk forvaltning. Difi-rapport 2014:07.

Din.utvei.no. https://dinutvei.no/om-vold/244-ulike-former-for-vold.

Elgvin O., Bue K., Grønningsæter A.B. (2013). Åpne rom, lukkede rom. LHBT i etniske minoritetsgrupper. Oslo: Fafo.

Eriksen, A.M., Hansen, K.L., Javo, C. og Schei, B. (2015). Emotional, physical and sexual violence among Sami and non-Sami populations in Norway: The SAMINOR 2 questionnaire study. Scandinavian Journal of Public Health 43(6), 588–596.

Fang, X., Brown, D.S., Forence, C.S., og Mercy, J.A. (2012). The economic burden of child maltreatment in the United States and implications for prevention. Child Abuse and Neglect 36, 156–165.

Fearon, J. og Hoeffler, A. (2014). Benefits and Costs of the Conflict and Violence Targets for the Post-2015 Development Agenda. http://www.copenhagenconsensus.com/publication/post-2015-consensus-conflict-and-violence-assessment-hoeffler-fearon.

Finkelhor, D. & Ormod, R. K. & Turner, H. A. (2007). Poly-victimization: A neglected component in child victimization. Child Abuse and Neglect, 31(1), 7–26.

Foran, H.M. og O'Leary, D. (2008). Alcohol and intimate partner violence: A meta-analytic review. Clinical Psychology Review 28 (2008), 122–1234.

Ford, J.D., Elhai, J.D., Connor, D.F. og Frueh, C. (2010). Poly-victimization and risk of posttraumatic, depressive, and substance use disorders and involvement in delinquency in a national sample of adolescents. Journal of Adolescent Health, 46(6), 545–552.

Gilbert, R., Widom, C.S., Browne, K., Fergusson, D., Webb, E. and Janson, S. (2009). Burden and consequences of child maltreatment in high-income countries. The lancet, 373(9657), 68–81.

Glasø, L., Matthiesen, S.B., Nielsen, M.B. and Einarsen, S. (2007). Do targets of workplace bullying portray a general victim personality profile? Scandinavian journal of psychology, 48(4), 313–319.

Grønnerød, C., Grønnerød, J.S. and Grøndahl, P. (2015). Psychological Treatment of Sexual Offenders Against Children A Meta-Analytic Review of Treatment Outcome Studies. Trauma, Violence, & Abuse, 16(3), 280–290.

Grøvdal, Y., Saur, R. og Skaalerud, A.R. (2014). En velvillig og oppmerksom tilhører – Mennesker som har vært utsatt for vold og deres møte med hjelpeapparatet og politiet. NKVTS Rapport 2/2014. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Gundersen, T., Farstad, G.R. & Solberg, A. (2011). Ansvarsdeling til barns beste? Om Barn og unge med funksjonsnedsettelse i barnevernet. NOVA-rapport 17/11. Oslo: NOVA.

Haaland, T. Clausen, S.E. og Schei, B. (2005). Vold i parforhold – ulike perspektiver: resultater fra den første landsdekkende undersøkelsen i Norge. Oslo: NIBR.

Hawker, D.S. og Boulton, M.J. (2000). Twenty years' research on peer victimization and psychosocial maladjustment: a meta‐analytic review of cross‐sectional studies. Journal of child psychology and psychiatry, 41(4), 441–455.

Hegna, K., Kristiansen H.W., Moseng, B.U. (1999). Levekår og livskvalitet blant lesbiske kvinner og homofile menn. NOVA Rapport 1/1999.

Holt, T., Nilsen, L.G., Moen, L.H. og Askeland, I.R. (2016). Behandlingstilbudet til barn som er utsatt for og som utøver vold og seksuelle overgrep. En nasjonal kartleggingsundersøkelse. NKVTS Rapport 6/2016. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Idsoe, T., Dyregrov, A. og Idsoe, E.C. (2012). Bullying and PTSD symptoms. Journal of abnormal child psychology, 40(6), 901–911.

Ingnes, E.K. og Kleive, H. (2011). I møte med unge overgripere. Oslo: Gyldendal.

Isdal, P. (2000). Meningen med volden. Oslo: Kommuneforlaget.

Jewkes, R. (2002). Intimate partner violence: causes and prevention. The Lancet vol 359, 2002, 1423–29.

Jonassen, W., og Sandmoe, A. (2012). Overgrep mot eldre i Norge – erfaringer og løsningsstrategier. NKVTS Rapport 3/2012. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Jones, L., Bellis, M.A., Wood, S., Hughes, K., McCoy, E., Eckley, L., Bates, G., Mikton, C., Shakespeare, T. og Officer, A. (2012). Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. The Lancet, 380(9845), 899–907.

Kayed, N.S. og Jozefiak, T. (2015). Ungdommer i barneverninstitusjoners erfaringer med bruk av fastlegeordning, psykisk helsevern for barn og unge og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Trondheim: NTNU.

Kendall-Tackett, K.A., Williams, L.M. and Finkelhor, D. (1993). Impact of sexual abuse on children: a review and synthesis of recent empirical studies. Psychological bulletin, 113(1), 164.

Kripos (2016). Seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Oslo: Kripos.

Krug, E.G., Dahlberg, L.L., Mercy, J.A., Zwi, A.B. og Lozano, R. (2002). World report on violence and health. Geneva: World Health Organization.

Kruse A. E, Bergman S. (2014). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne – en kunnskapsoversikt. NKVTS Rapport 4/2014. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Kruse, M., Sørensen, J., Brønnum-Hansen, H. og Helweg-Larsen, K. (2011). The Health Care Costs of Violence Against Women. Journal of Interpersonal Violence. 26(17), 3494–3508.

Livingstone, S., Haddon, L., Görzig, A., and Ólafsson, K. (2011). Risks and safety on the internet: The perspective of European children. Full Findings. LSE, London: EU Kids Online.

Malmedal, W., Iversen, M.H., Sæbø, V.F., Kilvik, A. (2016). Dette skjer ikke! Eller gjør det det? – Resultater fra en studie om seksuelle overgrep mot eldre i sykehjem. Trondheim: NTNU.

Manthorpe, J., Biggs, S., McCreadie, C., Tinker, A., Hills, A., O’Keefe, M., Doyle, M., Constantine, R., Scholes, S. og Erens, B. (2007). The UK national study of abuse and neglect among older people. Nursing older people, 19(8), 24–26.

Margolin, G. og Gordis, E.B. (2000). The effects of family and community violence on children. Annual review of psychology51(1), 445–479.

Menesini, E., Nocentini, A., Palladino, B.E., Frisén, A., Berne, S., Ortega-Ruiz, R., Calmaestra, J., Scheithauer, H., Schultze-Krumbholz, A., Luik, P. og Naruskov, K. (2012). Cyberbullying definition among adolescents: A comparison across six European countries. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, 15(9), 455–463.

Meld. St. 7 (2015–2016) Likestilling i praksis – Like muligheter for kvinner og menn. Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

Meld. St. 15 (2012–2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner. Justis- og beredskapsdepartementet.

Meld. St. 19 (2015–2016). Tid for lek og læring – Bedre innhold i barnehagen. Kunnskapsdepartementet.

Meld. St. 26 (2014–2015). Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet. Helse- og omsorgsdepartementet.

Moseng. B.U. (2007). Vold mot lesbiske og homofile tenåringer. En representativ undersøkelse av omfang, risiko og beskyttelse. Ung i Oslo 2006. NOVA Rapport 19/2007.

Mossige, S. og Stefansen, K. (2007). Vold og overgrep mot barn og unge. NOVA rapport 20/07. Oslo: NOVA.

Mossige, S. og Stefansen, K. (2016). Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007–2015. NOVA Rapport nr. 5/16. Oslo: NOVA.

Munthe, E. Solli, E., Ytre-Arne, E. og Roland, E. (2005). Taking fear out of schools. Stavanger: Universitetet i Stavanger.

Myhre, M., Thoresen, S., & Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer. NKVTS Rapport nr 1/2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

NOU 2015: 2. Å høre til. Virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø. Kunnskapsdepartementet.

NOU 2016: 16. Ny barnevernslov – Sikring av barnets rett til omsorg og beskyttelse. Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2016: 17. På lik linje. Åtte løft for å realisere grunnleggende rettigheter for personer med utviklingshemming. Barne- og likestillingsdepartementet.

Nordenstam, C., Borgen, G., Ihle, M. og Johansson, M. (2002). Seksuelle overgrep mot barn – utvalgte temaer. Nasjonalt ressurssenter for seksuelt misbrukte barn. http://www.nkvts.no/biblioteket/Publikasjoner/SeksuelleOvergrepmotBarnUtvalgteTema.pdf

Nordlandsforskning (2015). Interkommunalt samarbeid om barnevern. NF- rapport 1/2015.

Olsvik, V.M. (2010). Overgrep mot kvinner med nedsatt funksjonsevne en kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Olweus, D. og Roland, E. (1983). Mobbing: Bakgrund og tiltak. Oslo: Kirke og undervisningsdepartementet.

Pallesen, S. (2012). Sleep disturbances in sexual abuse victims: A systematic review. Sleep medicine reviews, 16(1), 15–25.

Pratchett, L.C. og Yehuda, R. (2011). Foundations of posttraumatic stress disorder: Does early life trauma lead to adult posttraumatic stress disorder? Development and Psychopathology, 23, 477–491

Prioriteringsveileder – psykisk helsevern for voksne (2015). Helsedirektoratet.

Prioriteringsveileder – tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) (2015). Helsedirektoratet.

Prop. 15 S (2015–2016). Opptrappingsplan for rusfeltet (2016–2020). Helse- og omsorgsdepartementet.

Prop. 61 LS (2014–2015). Endringer i politiloven mv. (trygghet i hverdagen – nærpolitireformen). Justis- og beredskapsdepartementet.

Rasmussen, I. Strøm, S., Sverdrup S., og Vennemo, H. (2012). Samfunnsøkonomiske kostnader av vold i nære relasjoner. Vista Analyse Rapport 2012/41. Oslo: Vista Analyse

Redd Barna, Llh, Skeiv Ungdom (2016). Rettane til LHBTI-barn i Noreg. Vurdering og tilrådingar i lys av FN sin barnekonvensjon.

RVTS-Sør (2015). Kartlegging, vurdering og anbefalinger vedrørende undervisningsopplegg i barnehage og skole om vold og seksuelle overgrep. Kristiansand: RVTS-Sør.

Saur, R. og Holth, I.K. (2015). Nasjonal alarmtelefon? – en kartlegging av behovet for en nasjonal telefon for voldsutsatte. NKVTS Rapport 2/2015. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Schneider, S.K., O'Donnell, L., Stueve, A. og Coulter, R.W. (2012). Cyberbullying, school bullying, and psychological distress: A regional census of high school students. American Journal of Public Health, 102(1), 171–177.

Smith, D.K., Leve, L.D. og Chamberlain, P. (2006). Adolescent girls’ offending and health-risking sexual behavior: The predictive role of trauma. Child maltreatment, 11(4), 346–353.

Smith, P. K. (2005). Definition, types and prevalence of school bullying and violence. Unit for Shoool and family Studies.

Sommerfeldt, M.B., Hauge, M.I., og Øverlien, C. (2014). Minoritetsetniske barn og unge og vold i hjemmet. Utsatthet og sosialfaglig arbeid. NKVTS Rapport 3/2014. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Stang, E.G., Aamodt, H.A., Sverdrup, S., Kristofersen, L.B. og Winsvold, A. (2012). Taushetsplikt, opplysningsrett og opplysningsplikt. Regelkunnskap og praksis, NOVA rapport nr. 3/2013. Oslo: NOVA.

Steele, C.M. og Josephs, R.A. (1990). Alcohol myopia: Its prized and dangerous effects. American Psychologist, 45(8), 921–933.

Stokke, G. (2011). Autismespekterforstyrrelse eller tilknytningsforstyrrelse? Tidsskrift for norsk psykologforening 48, 529–534.

Sullivan, K. (2010). The anti-bulling handbook. Second Edition, Oxford: Oxford University Press.

Thoresen, S. og Hjemdal O.K. (red.) (2014). Vold og voldtekt i Norge. En nasjonal forekomststudie av vold i et livsløpsperspektiv. NKVTS Rapport 1 /2014. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Thoresen, S. og Myhre, M.C. (2016). «Kapittel 10. Tiden leger ikke alle sår. Vold og traumer i et livsløpsperspektiv» i Øverlien, C., Hauge, M.I. og Schulz, J.H. (red.): Barn, vold og traumer. Møter med unge i utsatte livssituasjoner. Oslo: Universitetsforlaget.

Torvik F.A. & Rognmo, K. (2014). Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk. Folkehelseinstituttet rapport 2011:4. Oslo: Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Trickett, P.K., Noll, J.G. og Putnam, F.W. (2011). The impact of sexual abuse on female development: Lessons from a multigenerational, longitudinal research study. Developmental Psychopathology, 23(2), 453–166.

Trygghet, mangfold, åpenhet – regjeringens handlingsplan mot diskriminering på grunn av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 2017–2020.

Ungdomshelse – regjeringens strategi for ungdomshelse 2016–2021.

Universitets- og høgskolerådet (2015). UHR-prosjektet FELLES INNHOLD i de helse- og sosialfaglige profesjonsutdanningene. Prosjektrapport levert KD 1. juni 2015.

Vatnar, S. K. B. (2015). Partnerdrap i Norge 1990–2012. En mixed methods studie av risikofaktorer for partnerdrap. Oslo: OUS, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for helseregion Sør-Øst.

Wang, J., Nansel, T.R. og Iannotti, R.J. (2011). Cyber and traditional bullying: Differential association with depression. Journal of adolescent health, 48(4), 415–417.

Wendelborg, C. (2015). Mobbing, krenkelser og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2014/15. Trondheim: NTNU.

Whitfield, C.L., Anda, R.F., Dube, S.R. og Felitti, V.J. (2003). Violent childhood experiences and the risk of intimate partner violence in adults assessment in a large health maintenance organization. Journal of interpersonal violence, 18(2), 166–185.

Øverlien, C. (2012). Vold i hjemmet: barns strategier. Oslo: Universitetsforlaget.

Øverlien, C. og Hellevik, P. (2013). Digital mobbing blant barn og ungdom i Norge. En kunnskapsoversikt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Øverlien, C. og Moen, L.H. (2016). Takk for at du spør! – En oppfølgingsstudie om kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn blant blivende barnevernspedagoger, grunnskolelærere og førskolelærere. NKVTS Rapport 3/2016. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold om traumatisk stress.

Til forsiden