Prop. 12 S (2016–2017)

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017–2021)

Til innholdsfortegnelse

Liste over forkortelser

ATV

Alternativ til Vold

BUP

Barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

DPS

Distriktpsykiatriske sentre

HABU

Habiliteringstjenesten for barn og unge

HAVO

Habiliteringstjenesten for voksne

ICDP

International Child Development Program

IMDi

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

IKST

Institutt for klinisk sexologi

ISF

Institutt for samfunnsforskning

KoRUS

Regionale kompetansesentre for rusmiddelspørsmål

Lhbti

Lesbisk, homofil, bifil, transperson og interkjønn

LNU

Landsforeningen for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Nklm

Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin

NKVTS

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

NMR

Nordisk Ministerråd

NOVA

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

NTNU

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

PHBU

Psykisk helsetjeneste for barn og unge

PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste

PTSD

Posttraumatisk stresslidelse

RBUP

Regionsenter for barn og unges psykiske helse

RHF

Regionale helseforetak

RKBU

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge – psykisk helse og barnevern

RVTS

Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

SANKS

Samisk nasjonalt kompetansesenter – psykisk helsevern og rus

SARA:SV

Spousal Assault Risk Assessment Guide: Short Version

SLT

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak

TSB

Tverrfaglig spesialisert rusbehandling

UDI

Utlendingsdirektoratet

Til forsiden