Prop. 120 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019)

I

I statsbudsjettet for 2019 gjøres følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

1150

Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres, økes med

2 981 000

fra kr 24 033 000 til kr 27 014 000

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond, økes med

60 380 000

fra kr 1 133 553 000 til kr 1 193 933 000

70

Markedsregulering, kan overføres, reduseres med

15 777 000

fra kr 302 062 000 til kr 286 285 000

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning, økes med

74 820 000

fra kr 3 611 045 000 til kr 3 685 865 000

74

Direkte tilskudd, kan overføres, reduseres med

86 347 000

fra kr 9 024 159 000 til kr 8 937 812 000

77

Utviklingstiltak, kan overføres, reduseres med

3 404 000

fra kr 264 280 000 til kr 260 876 000

78

Velferdsordninger, kan overføres, reduseres med

32 653 000

fra kr 1 518 391 000 til kr 1 485 738 000

II

Stortinget gir Landbruks- og matdepartementet fullmakt til å iverksette tiltak i henhold til det framlagte forslag til jordbruksoppgjør, herunder tiltak som er knyttet til bevilgninger i 2020.

Til dokumentets forside