Prop. 120 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019)

Til innholdsfortegnelse

8 Oversikt over postene på kapittel 1150 og 4150

8.1 Budsjettmessige forhold

8.1.1 Innledning

Jordbruksoppgjøret 2019 dreier seg i hovedsak om budsjettmessige endringer for budsjettåret 2020. Videre utarbeides det prognoser for forbruket i 2019 på de enkelte ordninger med utgangspunkt i gjeldende satser og regelverk. På bakgrunn av dette fremmes det nye bevilgningsforslag for Stortinget som innebærer endringer og omdisponeringer innenfor gjeldende budsjett i 2019 som tilpasser bevilgningene til det faktiske behov. I den forbindelse legges det til grunn en omdisponering av de overførte bevilgninger fra året før samt tilpasninger til de reviderte prognoser for behov ut fra gjeldende regelverk i inneværende år.

8.1.2 Overførte beløp fra 2018 og omdisponering av bevilgninger i 2019

Overførte beløp fra 2018 til 2019

På de overførbare postene er det overført 49,2 mill. kroner fra 2018 til 2019, jf. tabell 8.1.

Tabell 8.1 Overførte beløp fra 2018 til 2019. mill. kroner

Post

Ordning

Budsjett minus forbruk

21

Spesielle driftsutgifter

7,385

70

Markedsregulering m.m.

5,189

74

Direkte tilskudd

16,347

77

Utviklingstiltak

9,304

78

Velferdsordninger

10,953

Sum overførte bevilgninger

49,178

Prognoser for forbruk i 2019

Prognosene for bevilgningsbehov i 2019 utarbeides av Landbruksdirektoratet. For de overførbare postene på kap. 1150 er prognosene basert på gjeldende budsjettvedtak og satser i 2019. Forbruksprognosen på de overførbare postene i 2019 viser et underforbruk på 91,022 mill. kroner sammenlignet med vedtatt budsjett for 2019, jf. tabell 8.2.

Tabell 8.2 Budsjett minus prognose 2019

Post

Ordning

21

Spesielle driftsutgifter

-10,366

70

Markedsregulering m.m.

10,588

74

Direkte tilskudd

70,000

77

Utviklingstiltak

-0,900

78

Velferdsordninger

21,700

Sum

91,022

Budsjettendringer på overslagsbevilgningene som skyldes volumendringer og ikke satsendringer i jordbruksoppgjøret gjøres enten i nysalderingen av budsjettet på høsten eller i revidert budsjett på våren.

Omdisponeringer i 2019

Summen av udisponerte, overførte midler fra 2018 og innsparinger innenfor budsjettet i 2019 blir etter dette 140,2 mill. kroner. Dette er midler som kan omdisponeres innenfor rammen av uendret budsjett i 2019.

I jordbruksavtalen er partene enige om en økning i kornprisene fra 1. juli 2019. For matkorn er det foreslått en gjennomsnittlig økning på 14 øre/kg, og for fôrkorn ca. 12 øre per kg. For å regulere engrosprisene på råvarer til kraftfôr og matmel er det foreslått økning i prisnedskrivingen av norsk korn på 8,2 øre per kg, og en økt prisnedskriving av norsk korn i matmel med 5,8 øre per kg. For å unngå markedsforstyrrelser, og bidra til at forutsetningene om råvarekostnad i kraftfôrproduksjonen oppfylles, må endringene i prisnedskrivingen av norsk korn gjennomføres fra 1. juli 2019. Den samlede effekt av dette innebærer at bevilgningsbehovet på post 73 øker med 74,8 mill. kroner i 2019.

Videre var partene enige om å sette av 5,0 mill. kroner i 2019 til Graminor for oppbygging av frukt- og bærsenter på Njøs. Det resterende disponible beløp på 60,4 mill. kroner i 2019 har partene disponert til å styrke av kapitalen i LUF.

Tabell 8.3 Omdisponeringer og endringer i 2019. mill. kroner

Kapittel 1150

Budsjett 20191

Omdisp. 2019

Justert budsjett 2019

Disp. av overførte midler i 2019

Post

Benevning

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24,033

2,981

27,014

7,385

50

Fondsavsetninger Tilskudd til LUF

1 133,553

60,380

1 193,933

0,000

70.11

Avsetningstiltak

27,400

0,000

27,400

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevningsordningen. m.v.

236,662

-15,777

220,885

5,189

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

38,000

0,000

38,000

70

Markedsregulering, kan overføres

302,062

-15,777

286,285

5,189

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

43,000

43,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

134,000

134,000

73.13

Pristilskudd melk

666,000

666,000

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 452,260

1 452,260

73.16

Distriktstilskudd egg

3,335

3,335

73.17

Distriktstilskudd, frukt, bær og veksthus gr.sak.

123,500

123,500

73.18

Frakttilskudd

361,450

361,450

73.19

Tilskudd til prisnedskriving av korn

779,100

70,770

849,870

73.20

Tilskudd til matkorn

91,400

4,050

95,450

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 611,045

74,820

3 685,865

0,000

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon og spes.kjøttprod.

1 601,600

-8,600

1 593,000

74.14

Produksjonstilskudd, husdyr

2 442,800

-37,147

2 405,653

16,347

74.16

Beitetilskudd

917,200

-19,200

898,000

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 447,500

-15,500

3 432,000

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

493,159

0,000

493,159

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

121,900

-5,900

116,000

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 024,159

-86,347

8 937,812

16,347

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

88,700

-1,100

87,600

77.12

Tilskudd til planteavl m.m.

18,720

-7,304

11,416

9,304

77.13

Tilskudd til rådgivning og teknisk planlegging

93,500

0,000

93,500

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

49,360

5,000

54,360

77.17

Tilskudd til fruktlager

14,000

0,000

14,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

264,280

-3,404

260,876

9,304

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 176,600

-19,553

1 157,047

10,953

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv.

153,200

-11,200

142,000

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

50,200

-1,900

48,300

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

65,891

0,000

65,891

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

72,500

0,000

72,500

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 518,391

-32,653

1 485,738

10,953

SUM KAP. 1150

15 920,523

0,000

15 920,523

49,178

1 Saldert budsjett 2019.

8.1.3 Budsjettmessige endringer fra 2019 til 2020

De budsjettmessige konsekvenser i 2020 av dette jordbruksoppgjøret vil bli fremmet for Stortinget i Landbruks- og matdepartementets Prop. 1 S (2019–2020). I tabell 8.4 vises det justerte bevilgningsbehov som følge av endringene som foreslås i dette jordbruksoppgjøret. Endringer som skyldes konsekvensjusteringer eller justerte volumprognoser på overslagsbevilgningene er ikke innarbeidet.

Tabell 8.4 Samlet utslag av oppgjøret og foreløpig budsjett 2020. mill. kroner

Post

Budsjett 20191

Endring 2020

Budsjett 2020 2

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24,033

-9,500

14,533

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 133,553

117,000

1 250,553

70.11

Avsetningstiltak

27,400

4,000

31,400

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen mv.

236,662

-2,315

234,347

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

38,000

0,000

38,000

70

Markedsregulering, kan overføres

302,062

1,685

303,747

71

Tilskudd til erstatninger m.m., overslagsbevilgning

43,000

0,000

43,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

134,000

0,000

134,000

73.13

Pristilskudd melk

666,000

30,700

696,700

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 452,260

0,000

1 452,260

73.16

Distriktstilskudd egg

3,335

0,000

3,335

73.17

Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker

123,500

19,300

142,800

73.18

Frakttilskudd

361,450

25,000

386,450

73.19

Tilskudd til prisnedskriving korn

779,100

101,100

880,200

73.20

Tilskudd til matkorn

91,400

8,100

99,500

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 611,045

184,200

3 795,245

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon

1 601,600

77,300

1 678,900

74.14

Produksjonstilskudd husdyr

2 442,800

109,585

2 552,385

74.16

Beitetilskudd

917,200

54,700

971,900

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 447,500

104,700

3 552,200

74.19

Regionale miljøprogram

493,159

35,000

528,159

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

121,900

-1,400

120,500

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 024,159

379,885

9 404,044

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

88,700

3,900

92,600

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

18,720

8,300

27,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

93,500

4,500

98,000

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

49,360

0,000

49,360

77.17

Tilskudd til fruktlager

14,000

1,000

15,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

264,280

17,700

281,980

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 176,600

47,667

1 224,267

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

153,200

-9,700

143,500

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

50,200

-11,500

38,700

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordingen

65,891

2,337

68,228

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

72,500

0,000

72,500

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 518,391

28,804

1 547,195

SUM KAP. 1150

15 920,523

719,774

16 640,297

SUM KAP. 4150

0,000

0,000

0,000

1 Saldert budsjett 2019

2 Før flytting av poster og bevilgninger, samt volum- og konsekvensjusteringer av overslagsbevilgningen

Tabell 8.5 Driftskostnader til utredninger og evalueringer. mill. kroner

Ordning

Budsjett 2019

Endring

Budsjett 2020

21

Spesielle driftsutgifter

24,033

-9,500

14,533

Tabell 8.6 Post 50 Fondsavsetninger. mill. kroner

Ordning

Budsjett 2019

Endring

Budsjett 2020

50

Tilskudd til LUF

1 133,533

117,000

1 250,533

Tabell 8.7 Post 70 Markedsregulering. mill. kroner

Ordning

Budsjett 2019

Endring

Budsjett 2020

70.11

Avsetningstiltak, hagebruk

27,400

4,000

31,400

Eksportsstøtte

26,299

9,701

Prisnedskriving PNS

210,363

-12,016

70.12

Tilskudd til råvareprisutjevning

236,662

-2,315

234,347

Tilskudd til potetsprit

18,000

Tilskudd til potetstivelse, industri

20,000

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

38,000

0,000

38,000

70

Sum

302,062

1,685

303,747

Tabell 8.8 Post 71 Tilskudd til erstatninger m.m. mill. kroner

Ordning

Budsjett 2019

Endring

Budsjett 2020

Erstatning ved avlingssvikt i planteproduksjon

40,000

Tilskudd ved svikt i honningproduksjon

3,000

71

Sum

43,000

0,000

43,000

Tabell 8.9 Post 73 Pristilskudd. mill. kroner1

Ordning

Budsjett 2019

Endring

Budsjett 2020

73.11

Tilskudd til norsk ull

134,000

134,000

Grunntilskudd geitemelk

70,000

Distriktstilskudd melk

596,000

30,700

73.13

Pristilskudd melk

666,000

30,700

696,700

Grunntilskudd sau,lam,kje

95,000

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

247,700

Distriktstilskudd kjøtt

654,400

Kvalitetstilskudd til lammeslakt

455,160

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 452,260

0,000

1 452,260

73.16

Distriktstilskudd egg

3,335

3,335

Distriktstilskudd potet Nord Norge

4,600

0,300

Distriktstilskudd frukt,bær

97,200

16,700

Distriktstilskudd grønnsaker

21,700

2,300

73.17

Distriktstilskudd frukt, bær og veksth.gr.saker

123,500

19,300

142,800

Frakttilskudd kjøtt

134,000

10,000

Frakttilskudd egg

7,450

Frakttilskudd kraftfôr

220,000

15,000

73.18

Frakttilskudd

361,450

25,000

386,450

73.19

Prisnedskriving korn

529,000

101,100

630,100

73.20

Tilskudd til matkorn

91,400

8,100

99,500

73

Sum

3 360,945

184,200

3 545,145

1 Bevilgningsendring før kvantumsjustering

Tabell 8.10 Post 74 Direkte tilskudd. mill. kroner

Ordning

Budsjett 2019

Endring

Budsjett 2020

Driftstilskudd melk

1 286,300

48,500

Driftstilskudd kjøttfeproduksjon

315,300

28,800

74.11

Driftstilskudd

1 601,600

77,300

1 678,900

Tilskudd til husdyr

2 421,500

113,185

Tilskudd bevaringsverdige husdyrraser

21,300

-3,600

74.14

Tilskudd til husdyr

2 442,800

109,585

2 552,385

Tilskudd til dyr på utmarksbeite

573,300

18,000

Tilskudd til beitende dyr

343,900

36,700

74.16

Beitetilskudd

917,200

54,700

971,900

Kulturlandskapstilskudd

1 393,400

44,900

Arealtilskudd

2 054,100

59,800

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 447,500

104,700

3 552,200

74.19

Tilskudd til regionale miljøprogram

493,159

35,000

528,159

Husdyrtilskudd økologisk landbr.

68,600

3,500

Ekstra arealtilskudd økologisk prod.

53,300

-4,900

74.20

Tilskudd til økologisk landbruk

121,900

-1,400

120,500

74

Sum

9 024,159

379,885

9 404,044

Tabell 8.11 Post 77 Utviklingstiltak. mill. kroner

Ordning

Budsjett 2019

Endring

Budsjett 2020

Tilskudd til semin

25,600

Tilskudd til veterinærreiser

48,800

3,900

Tilskudd til organisasjoner

14,300

77.11

Tilskudd til dyreavl m.m.

88,700

3,900

92,600

Pris- areal- og lagringstilskudd

15,000

2,000

Tilskudd til lagring av såkorn

3,720

6,300

77.12

Tilskudd til frøavl m.m.

18,720

8,300

27,020

77.13

Tilskudd til rådgivning

93,500

4,500

98,000

Utvikling av plantemateriale, nordisk.

2,400

Utvikling av plantemateriale, oppformering

12,500

Utvikling av plantemateriale, Graminor

24,960

Kvalitetstiltak settepotetavl

9,500

Bærekraftig bruk av plantevernmidler

77.15

Tilskudd til kvalitets og salgsfremmende tiltak

49,360

0,000

49,360

77.17

Tilskudd til fruktlager

14,000

1,000

15,000

77

Sum

264,280

17,700

281,980

Tabell 8.12 Post 78 Velferdsordninger. mill. kroner

Ordning

Budsjett 2019

Endring

Budsjett 2020

78.11

Tilskudd til avløsning ferie og fritid

1 176,600

47,667

1 224,267

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom

153,200

-9,700

143,500

78.14

Tilskudd sykepengeordning jordbruket

50,200

-11,500

38,700

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordningen

65,891

2,337

68,228

78.16

Tidligpensjonsordningen

72,500

72,500

78

Sum

1 518,391

28,804

1 547,195

Tabell 8.13 Kap 4150 Til gjennomføring av jordbruksavtalen. mill. kroner

Ordning

Budsjett 2019

Endring

Budsjett 2020

85

Markedsordningen for korn

0,050

0,050

4150

Sum

0,050

0,000

0,050

Til dokumentets forside