Prop. 120 S (2018–2019)

Endringer i statsbudsjettet 2019 under Landbruks- og matdepartementet (Jordbruksoppgjøret 2019)

Til innholdsfortegnelse

1 Jordbruksforhandlingene 2019

Sluttprotokoll fra forhandlingsmøte 16. mai mellom staten og Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag

1.1 Avtalemessige forutsetninger

Partene viser til Stortingets behandling av Prop. 94 S (2017–2018) i Innst. 404 S (2017–2018), Stortingets behandling av Meld. St. 11 (2016–2017) i Innst. 251 S (2016–2017) og Granavolden-plattformen. Den inngåtte jordbruksavtalen er basert på dette grunnlaget. Partene viser til Hovedavtalens formålsparagraf, som sier at forhandlingenes formål er å regulere tiltak som er egnet til å fremme fastlagte mål for jordbruket. Jordbrukspolitikken har en omfattende målmatrise hvor kryssende hensyn må avveies mot hverandre.

Partene viser til brev fra finansministeren til landbruks- og matministeren med forslag om heving av jordbruksfradraget ifm. statsbudsjettet for 2020 hvor det heter:

«Jeg tar sikte på å foreslå økning av jordbruksfradraget innenfor en provenyramme på 90 mill. kroner i budsjettet for 2020.
Finansdepartementet vil komme tilbake til den endelige utformingen av jordbruksfradraget i forbindelse med statsbudsjettet til høsten. Endringene i vil imidlertid inneholde følgende elementer:
 • En økning av det generelle fradraget fra 63 500 kroner til om lag 90 000 kroner.

 • En økning i det maksimale fradraget fra 166 400 kroner til om lag 190 000 kroner.

Som følge av at forhandlingene om jordbruksoppgjøret pågår, bør forslaget gjøres kjent slik at det kan være en del av rammebetingelsene i forbindelse med forhandlingene.»

Partene er enige om å legge dette til grunn for den inngåtte avtalen. Det er en utfordrende markedssituasjon for flere husdyrproduksjoner. Det er lagt til grunn en forbedring av markedsbalansen tilsvarende 195 mill. kroner i 2020. Partene viser til at eksportsubsidiene for melk vil bli avviklet fra 1. juli 2020. Partene vil i løpet av høsten 2019 utarbeide et opplegg for hvordan nedskalering av melkeproduksjonen skal gjennomføres. Et samlet opplegg skal være etablert senest 1. oktober 2019, jf. pkt. 5.

Den inngåtte jordbruksavtalen omfatter:

 • målpriser for perioden 1. juli 2019 – 30. juni 2020

 • bevilgninger over statsbudsjettet, kapittel 1150, for kalenderåret 2020

 • omdisponeringer innenfor budsjettet for 2019

 • andre bestemmelser som framgår av denne protokollen

For saker som ikke er omtalt i denne protokollen, vises det til statens tilbud av 7. mai 2019. Partene er enige om de endringer i målpriser og satser og bevilgninger på tilskuddsordninger som går fram av vedlagte fordelingsskjema.

1.2 Økonomisk ramme

Partene er enige om en ramme for avtalen på 1 240 mill. kroner. Prognoser for kalenderåret 2020, for endringer i inntekts- og kostnadsposter som ikke er avtalebestemt, framgår av tabell 2.1. Det er lagt til grunn en prognosert lønnsvekst for lønnsmottagerne på 3,5 pst. i 2020.

Tabell 1.1 Prognoser for endringer i poster som ikke er avtalebestemt og økonomisk ramme for avtalen, mill. kroner

Grunnlag

Volum

Pris

Sum

Mill. kr

Mill. kr

1. Økt produksjonsvolum

33 955

0,00 %

0

2. Prisøkning på varer uten målpris

13 790

1,2 %

160

3. Bedret markedsbalanse

195

4. Driftskostnader

22 036

-0,40 %

1,7 %

285

5. Kapitalslit og leasing

8 974

240

6. Normalisert realrentekostnad

854

365

7. Arbeidsforbruk

14 851

-1,4 %

3,5 %

305

A. Sum, forutsatt lik prosentvis vekst som andre grupper

840

B. Nivåheving ut over lik prosentvekst

400

SUM, ramme, mill. kroner

1 240

Partene er enige om en finansiering av rammen som vist i tabell 2.2. Det gjennomføres målprisøkninger fra 1. juli 2019 med en årsvirkning på 249 mill. kroner. Bevilgningene til jordbruksavtalen økes med 720 mill. kroner i 2020, og det disponeres 49 mill. kroner i overførte midler fra 2018. Videre er det lagt til grunn en verdi før skatt av utvidelsen av jordbruksfradraget i 2020 på 150 mill. kroner. Rammen og forutsetningene i tabell 2.1 gjør at verdien av det gjeldende jordbruksfradraget vil øke med 72 mill. kroner.

Tabell 1.2 Økonomisk ramme for avtalen. mill. kroner

Ramme

1 240

Netto endring i målpriser fra 01.07.19

249

Endret bevilgning på kap. 1150

720

Overførte midler fra 2018

49

Utvidet jordbruksfradrag

150

Endret verdi av jordbruksfradraget

72

Rammen legger grunnlag for en inntektsøkning per årsverk på om lag 6 ¼ pst. fra 2019, før oppgjør, til 2020, forutsatt forbedring i markedsbalansen. Dette utgjør 20 600 kroner per årsverk.

Partene er enige om følgende omdisponeringer innenfor budsjettet for 2019:

 • Det disponeres 74,8 mill. kroner til pristilskudd (post 73) fra 1. juli.

 • Landbrukets utviklingsfond tilføres 60,4 mill. kroner.

 • Bevilgning på 5 mill. kroner til Graminor for oppbygging av frukt- og bærsenter på Njøs.

1.3 Utslag på referansebrukene

Budsjettnemndas sekretariat har beregnet det kvantumsfaste isolerte utslaget av pris- og tilskuddsendringer i avtalen, inkludert forutsetninger om pris- og kostnadsendringer og økt utnytting av jordbruksfradraget, tilsvarende forutsetningene i tabell 2.1. De økonomiske resultatene for melkeproduksjon i 2020 i tabellen vil bli påvirket av opplegget for nedskalering av produksjonsvolumet.

Tabell 1.3 Beregnet kvantumsfast helårsvirkning på referansebrukene av pris- og tilskuddsendringer, inkl. anslåtte kostnadsendringer til 2020, utviding av jordbruksfradraget og endret verdi av eksisterende jordbruksfradrag. kroner per årsverk1

2017

2018

2019

2020

2020–2019

2020–2017

Årsverk

A

B

C

D

D-C

D-A

1

Melk. 28 årskyr, landet

1,98

376 500

366 000

371 300

392 900

21 600

16 400

2

Korn. 362 daa, landet

0,40

194 900

178 700

154 100

210 500

56 400

15 600

3

Sau. 171 vinterfôra, landet

1,20

164 600

152 300

136 900

168 100

31 200

3 500

4

Melkegeit. 133 årsgeiter, landet

1,61

453 100

465 200

461 900

486 100

24 200

33 000

5

Svin/korn. 49 avlssvin, landet

1,65

428 600

376 100

308 000

306 900

-1 100

-121 700

6

Egg/planteprod. 6 500 høner, landet

1,32

482 700

439 000

407 400

409 100

1 700

-73 600

7

127 daa potet+444 daa korn, landet

1,58

444 000

457 300

457 100

504 200

47 100

60 200

8

32 ammekyr, landet

1,26

284 600

272 300

284 800

306 600

21 800

22 000

9

51 daa frukt og bær, landet

1,80

384 600

406 800

449 300

487 900

38 600

103 300

10

Fjørfeslakt og planteprod., landet

1,03

476 700

482 000

463 700

480 800

17 100

4 100

11

Økologisk melk. 26 årskyr, landet

1,94

377 100

371 600

384 100

410 600

26 500

33 500

12

Melk. 15 årskyr, landet

1,70

311 400

312 200

322 800

346 500

23 700

35 100

13

Melk. 46 årskyr, landet

2,31

412 600

391 700

374 400

391 700

17 300

-20 900

14

Melk. 62 årskyr, landet

2,67

492 700

467 100

445 600

460 700

15 100

-32 000

15

Melk. 33 årskyr, Østl. flatbygder

1,98

445 900

406 400

389 600

406 000

16 400

-39 900

16

Melk. 27 årskyr, Østl. andre bygder

1,95

374 600

360 600

368 700

388 100

19 400

13 500

17

Melk. 35 årskyr, Agder/Rogal. Jæren

1,89

358 900

327 200

309 600

325 800

16 200

-33 100

18

Melk. 26 årskyr, Ag./Ro.andre bygd.

1,83

364 600

352 200

362 400

382 800

20 400

18 200

19

Melk. 27 årskyr, Vestlandet

1,99

365 600

356 100

369 100

392 800

23 700

27 200

20

Melk. 31 årskyr, Trøndelag

2,05

378 800

351 800

346 000

359 700

13 700

-19 100

21

Melk. 26 årskyr, Nord-Norge

2,05

368 100

359 600

360 800

381 300

20 500

13 200

22

Korn. 235 daa, Østlandet

0,31

67 400

42 500

15 300

73 700

58 400

6 300

23

Korn. 777 daa, Østlandet

0,72

346 000

332 900

302 800

365 700

62 900

19 700

24

331 daa korn+23 avlssvin, Trøndelag

0,81

444 100

397 700

344 300

363 800

19 500

-80 300

25

Sau. 136 vinterfôra, Vestlandet

1,12

139 800

131 500

127 000

148 200

21 200

8 400

26

Sau. 175 vinterfôra, Nord-Norge

1,24

182 900

167 400

153 200

186 100

32 900

3 200

27

Sau. 300 vinterfôra, landet

1,71

179 300

164 100

141 600

165 300

23 700

-14 000

1 Beregnet med anslag om økning i generelt jordbruksfradrag til 90 000 kroner. De økonomiske resultatene for melkeproduksjonen i 2020 vil bli påvirket av opplegg for nedskalering av melkeproduksjonen som skal utarbeides høsten 2019.

1.4 Innovasjon og vekst i grøntsektoren

Frukt- og grøntsektoren er i vekst og utgjør om lag 12 pst. av verdiskapingen i landbruket. Sektoren har et stort innovasjonspotensial, og forbrukertrender tyder på et økende markedspotensial. Partene er enige om at det skal etableres en særskilt satsing på grøntsektoren med mål om å øke norskandelen, og møte etterspørselen med mest mulig norskprodusert vare.

Satsingen består av to elementer:

 1. Forsterking av virkemidler fra FoU og rekruttering til produktutvikling og omsetning, herunder:

  • 65 mill. kroner øremerkes investeringer i grøntsektoren over investerings- og bedriftsutviklingsordningen (IBU), jf. omtale under IBU-ordningen under pkt. 6.2 i protokollen. Denne avsetningen er nasjonal, og inngår ikke i den fylkesvise fordelingen. Støtteandelen for prosjektene følger av forskriften.

  • 9 mill. kroner av IBU-ordningen øremerkes til produsenter som ønsker å etablere småskalaproduksjon av grønnsaker, frukt og bær. Det kan gis tilskudd til kostnader knyttet til etablering av dyrkingsfelt, utvikling og betjening av lokale markeder, bygging av kjøle- og lagerkapasitet, samt tilegning av kompetanse. Utvikling av bærekraftig emballasje kan også omfattes av ordningen. Denne avsetningen er nasjonal, og inngår ikke i den fylkesvise fordelingen. Støtteandelen for prosjektene følger av forskriften.

  • Forsterket FoU-innsats. 10 mill. kroner av forskningsmidlene over jordbruksavtalen øremerkes forskning innenfor grøntsektoren.

  • Finansiering av prosjektet Presisjonsjordbruk ut i praksis (PRESIS) med 4 mill. kroner per år i 5 år.

  • Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket styrkes med 10 mill. kroner til 87 mill. kroner. Teknologiutvikling og -investeringer i grøntsektoren prioriteres.

  • Opplysningskontoret for frukt og grønt styrkes med 4 mill. kroner.

  • Graminors frukt- og bærsenter på Njøs styrkes med 5 mill. kroner til sortsutvikling og foredling i 2019.

  • Norsk Landbruksrådgiving vil ha en nøkkelrolle knyttet til rådgiving og kompetanseheving innen frukt- og grøntproduksjon.

 2. Etablering av et rådgivende utvalg

Det skal etableres et rådgivende utvalg bestående av aktørene i verdikjeden, avtalepartene og virkemiddelapparatet. Følgende aktører inviteres til å delta i utvalget:

Norsk Gartnerforbund, NHO mat og drikke, Produsentforeningen 1909, Norsk Landbruksrådgivning, Innovasjon Norge, NIBIO, Nordgrønt, Hoff, Bama, Gartnerhallen, Opplysningskontoret for frukt og grønt og Matmerk. Landbruksdirektoratet skal være sekretariat. Avtalepartene kommer tilbake til endelig mandat og ledelse av utvalget.

Utvalget skal innen 15. mars 2020 legge fram en langsiktig plan for styrket innovasjon, vekst og økt norskandel for grøntproduksjoner (grønnsaker, frukt, bær, potet og blomster). Utvalget skal blant annet vurdere markedsmuligheter og ulike markedskanaler, innovasjonsbehov, potensial for produkt- og sortsutvikling, bærekraftige løsninger i produksjonen, samt rekruttering.

Det settes av inntil 1 mill. kroner over ordningen Nasjonale tilretteleggingsmidler til arbeidet.

Det tas stilling til utvalgets videre arbeid i forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2020.

1.5 Nedskalering av melkeproduksjonen

Som følge av WTO-avtalen fra Nairobi 2015 må Norge avvikle eksportsubsidiene innen 2021. Det innebærer at melkeproduksjonen må reduseres. Partene er enige om at det er behov for et best mulig faktagrunnlag for nedskaleringen, og vil gjennomføre en prosess høsten 2019 for å utarbeide et opplegg for hvordan det skal gjennomføres.

Partene er enige om at nedskaleringen vil bli gjennomført ved bruk av forholdstallet på disponibel kvote og oppkjøp av melkekvoter med finansiering over omsetningsavgiften for melk. Det skal legges vekt på at produksjonsregionenes andel av grunnkvote videreføres om lag på dagens nivå. Et samlet opplegg skal være etablert senest 1. oktober 2019. Gjeldende ordning for kjøp og salg av melkekvoter suspenderes når inneværende periode utløper 1. august 2019.

Partene er enige om den fordelingen som framgår av fordelingsskjemaet (vedlegg 1) og referansebruksberegningene gjengitt i protokollen. De økonomiske resultatene for melke-produksjon i 2020 i tabellen vil påvirkes av nedskaleringen. Den økonomiske effekten vil være midlertidig, og det er usikkerhet knyttet til hvor stort volum som må ut av produksjon. Den inngåtte avtalen gir derfor ikke grunnlag for å tallfeste effektene.

Omsetningsavgift

For å bygge opp likviditeten i Omsetningsrådets fond for melk og for å legge til rette for at melk kan kjøpes opp i omsetningsrunden i 2020, bør det vurderes å øke omsetningsavgiften for melk fra 1. juli 2019.

1.6 Andre endringer

1.6.1 Landbrukets utviklingsfond

Partene er enige om at bevilgningen til Landbrukets utviklingsfond for 2020 økes med 117 mill. kroner til 1 250,6 mill. kroner. Fondet tilføres 60,4 mill. kroner i 2019 gjennom omdisponering av midler i 2019. Som det framgår av tabell 6.1 økes samlet tilskuddsramme for fondet med 93 mill. kroner til 1 694 mill. kroner for 2020 inkl. utbetaling til rentestøtte.

Tabell 1.4 Tilskuddsramme for Landbrukets utviklingsfond. mill. kroner

2019

Ekstra 2019

2020

Endring 2019–2020

Bedriftsrettede midler til investering og utvikling

634,5

634,5

0,0

Nasjonale tilretteleggingsmidler

8,0

8,0

Inn på tunet-løftet del 2

3,0

3,0

Regionale tilretteleggingsmidler

48,0

48,0

0,0

Områderettet innsats

Arktisk landbruk

2,0

4,0

2,0

Fjellandbruket

2,0

4,0

2,0

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Nasjonale kompetansetiltak (KIL-midler)

4,0

0,0

-4,0

Nasjonalt rekrutteringsprosjekt

2,0

2,0

Regionale kompetansenettverk for lokalmat

14,0

14,0

Regionale tilskudd til rekruttering og komp.heving

14,0

14,0

0,0

Nasjonal modell for voksenagronom

15,0

17,0

2,0

Mentorordning

2,0

4,0

2,0

Forskning og utvikling

65,0

82,0

17,0

PRESIS- Presisjonsjordbruk i praksis

4,0

4,0

Matmerk

63,0

63,0

0,0

Utviklingsprogrammet

106,0

92,0

-14,0

Verdiskapingsprogrammet for fornybar energi og teknologiutvikling i landbruket

77,0

87,0

10,0

Skogbruk

242,0

257,0

15,0

Oppfølging av handlingsplan mot villsvin

2,0

2,0

2,0

Midler til konfliktforeb. tiltak jordbruk/reindrift

2,0

1,5

-0,5

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

115,0

127,0

12,0

Drenering

58,0

68,0

10,0

Tilskudd til tiltak i beiteområder

18,0

23,0

5,0

Handlingsplan for plantevernmidler

10,0

12,0

2,0

Klima- og miljøprogram

20,0

22,0

2,0

Klimasmart landbruk

20,0

8,0

-12,0

Biogass

3,0

5,0

2,0

Støtte Verdensarvområdene og Utv. Kulturlandskap

18,5

23,0

4,5

Utviklingstiltak innen økologisk landbruk

31,0

34,0

3,0

SUM tilskuddsramme

1 570,0

2,0

1 663,0

93,0

Rentestøtte – utbetalinger

40,0

31,0

-9,0

SUM tilskuddsramme inkl. utbetalinger rentestøtte

1 610,0

2,0

1 694,0

84,0

1.6.2 Rekruttering, næringsutvikling og verdiskaping i landbruket

Under tilskuddsrammen til LUF er partene enige om følgende:

IBU-ordningen

Partene er enige om at bevilgningen til IBU videreføres med 634,5 mill. kroner. Det gis følgende nasjonale føringer for forvaltningen av IBU-midler i 2020:

 • Støtte til investeringsprosjekt som gir økt matproduksjon skal prioriteres til produksjoner med markedspotensial.

 • Det skal særskilt prioriteres støtte til frukt-, grønt- og veksthusnæringen

 • I kornproduksjonen skal tilskudd til tørke- og lageranlegg prioriteres.

 • I vurdering av lønnsomheten i investeringsprosjektene må det tas hensyn til det samlede næringsgrunnlaget på bruket.

 • Ulike eierformer skal likestilles ved prioritering mellom søknader.

 • Små og mellomstore bruk skal prioriteres ved tildeling av støtte. Innen melkeproduksjon er det særlig behov for å prioritere fornying av fjøs med 15–30 kyr.

 • Det skal tas hensyn til nye krav til dyrevelferd, herunder kravet om løsdriftsfjøs, og behov for fornying av driftsapparatet.

 • Økologiske produsenter som må gjøre større investeringer som følge av endrede krav knyttet til implementering av EUs økologiregelverk skal prioriteres.

 • Prosjekt med energi- og klimaeffektive løsninger skal prioriteres. Ved bruk av tre som byggemateriale kan det gis ekstra tilskudd på inntil 20 pst. av ordinært innvilget tilskuddsbeløp, med inntil 400 000 kroner utover maksimalt kronetak.

 • Geitemelkprodusenter som omstiller til annen produksjon, og som selger hele kvoten gjennom oppkjøpsordningen for geitemelkkvoter, kan få ekstra investeringstilskudd på inntil 500 000 kroner. Dette tilskuddet kommer i tillegg til eventuell ordinær IBU-støtte. Lønnsomhetsvurderinger må ligge til grunn for tildeling av støtte til ny produksjon. Muligheten for å søke om ekstra investeringstilskudd gjelder t.o.m. 2020. Søknadene må fremmes i forbindelse med de ordinære søknadsrundene i fylkene.

 • Det kan innvilges investeringstilskudd til bygging av gjødsellager med fast toppdekke eller minimum 10 måneders lagringskapasitet, avgrensa til 20. pst. av godkjent kostnadsoverslag for tiltaket. Øvre grense for tilskudd settes til 100 000 kroner per prosjekt.

 • Det kan bli gitt inntil 100 mill. kroner i risikolån. Tapsavsetningen skjer innenfor rammen av IBU-midlene.

 • Strategiske føringer fra det regionale partnerskapet er avgrenset til prioritering mellom ulike produksjoner og mellom ulike områder i den enkelte regionen/fylket. Faglagene skal inngå i de regionale partnerskapene.

 • Maksimal prosentsats for tilskudd til investeringer blir videreført med inntil 35 pst. av godkjent kostnadsoverslag for investeringen. Den øvre grensen for tilskudd på 2 mill. kroner per prosjekt, med unntak for Troms og Finnmark, blir også videreført.

Det vises til særskilt ramme for satsing på grøntnæringen. Det ordinære IBU-regelverket legges til grunn for vurdering av tildeling av støtte. Dette innebærer at det for eksempel kan gis investeringstilskudd til:

 • Vanningsanlegg (faste investeringer), innstallering av lysanlegg i veksthus, tunell og andre dekksystemer for frukt-, bær-, blomster-, grønnsaks- og potetproduksjon.

 • Tilskudd til nyplanting innen frukt- og bærdyrking.

 • Tekniske investeringer i lager og sorteringsanlegg.

 • Tiltak som gir arronderingsmessige forbedringer og bedre driftsløsninger for frukt- og bærdyrking kan inngå som en del av kostnadsoverslaget der disse kostnadene er vesentlige.

Støtte over IBU-ordningen til omlegging fra fossil energi til fornybar energi i veksthus må sees i sammenheng med støtte fra ENOVA.

Det vises til omtale i statens tilbud angående bruk av kommende års IBU-ramme i inneværende år. Det legges til grunn at ordningen fases ut. I 2019 kan inntil 10 pst. av 2020-rammen overføres til 2019. Ordningen oppheves fra 2020.

Nasjonale tilretteleggingsmidler

Partene er enige om at inntil 1 mill. kroner av rammen settes av til rådgivende utvalg for innovasjon og vekst i grøntnæringen.

Nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Partene er enige om at det avsettes 2 mill. kroner til et nasjonalt prosjekt for rekruttering til naturbruksutdanningen, særskilt landbruks- og gartnerutdanningen. Jordbrukets organisasjoner gis i oppdrag å gjennomføre prosjektet. Det etableres en referansegruppe der Landbruks- og matdepartementet deltar.

Regionale kompetansenettverk for lokalmat

Oppdragsgiveransvaret for kompetansenettverkene for lokalmat i Utviklingsprogrammet flyttes til respektive fem fylkeskommuner fra 2020. Partene forutsetter at de ansvarlige fylkeskommunene koordinerer arbeidet seg imellom, og at nettverkene fremdeles vil levere et godt og tilstrekkelig nasjonalt kompetansetilbud for lokalmatprodusentene.

Forskningsmidler

Partene er enige om at forskningsmidlene settes til 82 mill. kroner. Brukernytte av forskningsprosjektene finansiert over jordbruksavtalen er viktig. Det må derfor legges vekt på forskningsprosjekters relevans for norske forhold. For å sikre tilstrekkelig kunnskap om miljø, klima og dyrevelferd, må det i større grad vurderes fritak fra kravet om næringsandel for prosjekter innenfor disse områdene. Partene forutsetter at det blir tatt hensyn til disse føringene ved utlysning i oktober 2019.

Minst 7 mill. kroner brukes til utredninger. Avtalepartene er enige om at følgende utredninger skal gjennomføres til jordbruksoppgjøret 2020:

 • Utrede enklere teknologier for karbonfangst og -lagring som bruk av biokull, og jordbrukspraksis som fører til økt karbonbinding i jord.

 • Utrede utprøving av grønnsakssorter tilpasset norske dyrkingsforhold som en del av grøntsatsingen.

 • Utrede om dagens utdanningstilbud på alle nivå er tilpasset kompetansebehovet i landbrukets verdikjede.

 • Utrede mulighetene for videreutvikling av bærekraftige produksjonssystemer for norske forhold, med utgangspunkt i endrede forbruksmønstre og etterspørsel.

Utviklingsprogrammet

Partene er enige om at Det norske måltid inngår i omdømmearbeidet i Utviklingsprogrammet som nasjonalt omdømmearrangement på matområdet, på linje med IGW og Matstreif, og at støtteandelen til prosjektet økes. Videre er partene enige om at Bondens marked og Norsk gardsost tildeles inntil henholdsvis 2 mill. kroner og 1 mill. kroner for 2020, og at støtteandelen økes.

Oppfølging av handlingsplan mot villsvin

 • Partene er enige om at det settes av 2 mill. kroner til oppfølging av handlingsplan mot villsvin. Midlene er en del av helhetlig innsats for å redusere bestanden av villsvin med blant annet bedre grunneierorganisering og jaktorganisering for mer effektivt uttak av villsvin.

1.6.3 Miljø og klima

Tilskudd til utsiktsrydding

Partene er enige om at Tilskudd til utsiktsrydding avvikles som egen ordning fra 2020.

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Partene er enige om at det avsettes 22 mill. kroner til tilskudd til tiltak i beiteområder for 2020.

Klimasmart landbruk

Partene er enige om at det avsettes inntil 8 mill. kroner over Landbrukets utviklingsfond til prosjektet Klimasmart landbruk i 2020. Midlene skal brukes til ferdigstilling av klimakalkulatorer. Klimasmart Landbruk skal innen 31. desember 2019 legge fram en plan for avtalepartene for hvordan klimakalkulatoren skal tas i bruk, samt en rapport inkl. regnskap for den samlede bevilgningen, som viser de aktivitetene som er gjennomført.

Biogass

Partene er enige om at det settes ned en arbeidsgruppe som skal se nærmere på hvordan mulige innretninger av ordningen med tilskudd for levering av husdyrgjødsel til biogassanlegg og tilgrensende virkemidler i sammenheng kan bidra til økt utnyttelse av husdyrgjødsel i biogassproduksjon. En vurdering av ulike sammensetninger av substrat og bruk og lagring av biorest skal også inngå i arbeidet. Mandat for arbeidsgruppa fastsettes av avtalepartene i etterkant av jordbruksoppgjøret.

Beiteskader av vilt

Beiteskader forårsaket av vilt er et omfattende og voksende problem for jordbruket. Partene er enige om at øremerkingen til beitearealer for kortnebbgås og kvitkinngås over RMP økes med 1 mill. kroner til henholdsvis Trøndelag og Nordland.

1.6.4 Frukt, grønnsaker, bær og potet

Tilskudd til fruktlager endrer navn til «Tilskudd til fellesanlegg for frukt», da lagring kun er en del av disse anleggenes virksomhet.

1.6.5 Korn, mel og kraftfôr

Partene er enige om å videreføre satsingen på økt norsk kornproduksjon gjennom en økning både av målpriser og arealtilskudd. Målprisen på matkorn økes med 14 øre per kg, mens målprisen på fôrkorn økes med 12 øre per kg. Prisnedskrivingen av norsk korn økes med 8,2 øre per kg og tilskuddet til frakt av kraftfôr med 15 mill. kroner. Partene er enige om at dette innebærer at råvarekostnaden for kraftfôrproduksjonen øker tilsvarende 2,0 øre per kg. Ekstra prisnedskriving til matkorn økes med 4,7 øre per kg slik at råvarekostnaden for bakeindustrien ikke endres.

For å stimulere til økt norsk produksjon av proteinvekster og økologisk kornproduksjon m.m., økes prisnedskrivingen med 23 øre per kg.

For å sikre stabil tilgang av såkorn tilpasset norske forhold styrkes ordningen med tilskudd for overlagring av såkorn med 6,3 mill. kroner til totalt 10,0 mill. kroner i 2020. Samtidig justeres satsen fra 600 kroner til 900 kroner per tonn.

1.6.6 Konvertering av melkekvote

Partene er enige om at det fra 1. januar 2020 ikke skal gis adgang til å konvertere geitemelkkvote til kumelkkvote.

1.6.7 Kjøtt

Partene er enige om at nedre satsintervall for husdyrtilskudd sau heves fra 1–126 sau til 1–150 sau. Endringen er målrettet for saueprodusenter som bruker hele eller mesteparten av arbeidskraften sin i næringen.

Partene er enige om å be Landbruksdirektoratet evaluere eksisterende fraktordning ut fra formålet om å bidra til prisutjevning mellom produsenter. Evalueringen må også omfatte en vurdering av tilskuddsordningen ut fra miljøhensyn og hvilken effekt ordningen kan ha på anleggsstrukturen i slakteribransjen.

1.6.8 Velferdsordninger

Partene er enige om at Landbruksdirektoratet skal evaluere innføring av avløsertilskudd ved sykt barn (inntil 365 dager). Evalueringen skal omfatte forslag til avgrensning av bruk av ordningen, provenyeffekt og hvordan endringen kan implementeres i forvaltningen av ordningen. Direktoratet bes framlegge evalueringsrapporten innen 20. februar 2020, slik at partene kan ta stilling til eventuelle endringer i ordningen ved jordbruksoppgjøret i 2020. Det skal etableres en referansegruppe med avtalepartene.

I Revidert nasjonalbudsjett for 2019 foreslås det å bedre ytelsene for selvstendig næringsdrivende som blir sykmeldt. Regjeringen foreslår å øke den generelle kompensasjonsgraden fra 75 til 80 pst. etter 16 dager med arbeidsuførhet med virkning fra 1. oktober 2019. Endringen innebærer at den kollektive innbetalingen til NAV i 2020 over jordbruksavtalens post 78.14 Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket kan reduseres med 9,7 mill. kroner til 38,6 mill. kroner.

1.6.9 Markedsbalansering

Gjennomgangen av markedsbalanseringen som foretas av Omsetningsrådet berører Omsetningsrådets eget regelverk, Landbruks- og matdepartementet sitt regelverk og bestemmelser i jordbruksavtalen. Bestemmelser i disse regelverkene virker inn mot samme områder. For at disse regelverkene skal virke på en god og balansert måte må eventuelle endringer som skal sendes på høring ses i sammenheng. Partene er derfor enige om at det innkalles til et møte, for å diskutere relevante problemstillinger, i forkant av at forslagene til endringer i regelverk sendes på høring høsten 2019.

1.6.10 Søknad om produksjonstilskudd og regionale miljøtilskudd

Partene er enige om at det fra søknadsomgangen 2020 åpnes for at søknad om produksjons- og avløsertilskudd og regionalt miljøtilskudd kan leveres inntil 14 dager etter søknadsfristen, mot et trekk på 1 000 kroner per dag forsinkelsen varer. Partene er videre enige om at det fra søknadsomgangen 2020 iverksettes et system for å sende ut varsel til foretak som ikke har levert søknad om produksjons- og avløsertilskudd nært opp mot søknadsfristen.

1.6.11 Annet

Partene er enige om å foreta en gjennomgang av avlingsskadeordningen basert på erfaringene fra 2018 etter at Landbruksdirektoratet har gjennomført sin evaluering. Midlertidige regler og praksis som ble gjennomført i skadeåret 2018 for erstatningsordningen ved klimabetingede skader i planteproduksjon videreføres ikke.

Partene er enige om at ordningen reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk utvides til også å gjelde formål som vaksinering, avhorning, drektighetskontroll og oppfølging av dyrevelferdsprogram mv. Reiser i forbindelse med embryoinnlegging innlemmes ikke i ordningen. For å ta høyde for denne utvidelsen er partene enige om at avsetningen til ordningen økes med 5 mill. kroner til 53,8 mill. kroner.

Oslo, 16. mai 2019

Leif Forsell

Lars Petter Bartnes

Kjersti Hoff

Fordeling 2019–2020

Tabell 1.5 Jordbruksavtalen, fordeling på priser og tilskudd, mill. kroner

Kap. 1150, Jordbruksavtalen, utgifter

719,8

-

Kap. 4150, Jordbruksavtalen, inntekter

0,0

=

Nettoeffekt av tilskudd

719,8

+

Målpriser fra 1.7

249,0

=

Sum målpriser og tilskudd

968,8

+

Omdisponering overførte midler 2018

49,2

=

Sum til fordeling

1 018,0

+

Utvidet jordbruksfradrag

150,0

+

Endret inntektsverdi jordbruksfradrag

72,0

=

Ramme

1 240,0

Tabell 1.6 Målpriser fra 01.07 .2019

Produkt

Mill. l/kg/kr

Målpris, kr/l/kg

Endring, kr/l/kg

Endring, mill. kr

Melk, ku og geit

1 513,0

5,44

0,03

45,4

Gris

137,8

32,43

0,0

Poteter

214,3

4,94

0,25

53,6

Grønnsaker og frukt

3 335,1

3,7 %

122,6

Norsk matkorn

195,6

3,36

0,140

27,4

Sum målprisendringer

249,0

Tabell 1.7 Markedsordningen for korn

Prisendringer norsk korn

1 000 tonn

Målpris, Kr/kg

Endring, Kr/kg

Mill. kr

Hvete, matkorn

181,1

3,36

0,14

25,3

Rug, matkorn

14,6

2,94

0,14

2,0

Bygg

536,8

2,84

0,12

64,4

Havre

230,1

2,58

0,12

27,6

Fôrhvete og fôrrug

209,1

0,121

25,1

Erter til modning

4,0

0,121

0,5

Såkorn

57,6

0,121

7,1

Oljevekster

16,5

5,69

0,12

2,0

Sum korn og oljevekster

1 249,8

0,12

154,1

1 Beregningsmessig forutsetning

Tabell 1.8 Anslag endring i kraftfôrpris

1 000 tonn

Andel

Ref. pris kr/kg

Endring, kr/kg

Endring, mill. kr

Karbohydrat kraftfôr

1 456,1

71,3 %

2,78

0,120

174,7

Effekt endret prisnedskriving

0,082

-119,4

Protein, soya m.m.

448,2

22,0 %

4,082

0,176

0,0

Fett

47,6

2,3 %

0,000

0,0

Vitaminer og mineraler

89,3

4,4 %

0,000

0,0

Endret bevilgning frakt korn/kraftfôr

-15,0

Sum råvarekostnad kraftfôr

2 041,3

0,020

40,3

Tabell 1.9 Kap. 1150 og kap. 4150 Jordbruksavtalen, mill. kroner

Post

Budsjett 20191

Endring 2020

21

Spesielle driftsutgifter, kan overføres

24,033

-9,500

50

Tilskudd til Landbrukets utviklingsfond

1 133,553

117,000

70.11

Avsetningstiltak

27,400

4,000

70.12

Tilskudd til råvareprisordningen m.v.

236,662

-2,315

70.13

Tilskudd til potetsprit og potetstivelse

38,000

0,000

70

Markedsregulering, kan overføres

302,062

1,685

71

Tilskudd til erstatninger m.m. , overslagsbevilgning

43,000

0,000

73.11

Tilskudd til norsk ull

134,000

0,000

73.13

Pristilskudd melk

666,000

30,700

73.15

Pristilskudd kjøtt

1 452,260

0,000

73.16

Distriktstilskudd egg

3,335

0,000

73.17

Distriktstilskudd på frukt, bær og grønnsaker

123,500

19,300

73.18

Frakttilskudd

361,450

25,000

73.19

Tilskudd til prisnedskriving korn

779,100

101,100

73.20

Tilskudd til matkorn

91,400

8,100

73

Pristilskudd, overslagsbevilgning

3 611,045

184,200

74.11

Driftstilskudd, melkeproduksjon

1 601,600

77,300

74.14

Produksjonstilskudd husdyr

2 442,800

109,585

74.16

Beitetilskudd

917,200

54,700

74.17

Areal- og kulturlandskapstilskudd

3 447,500

104,700

74.19

Regionale miljøprogram

493,159

35,000

74.20

Tilskudd til økologisk jordbruk

121,900

-1,400

74

Direkte tilskudd, kan overføres

9 024,159

379,885

77.11

Tilskudd til dyreavl med mer

88,700

3,900

77.12

Tilskudd til frøavl med mer

18,720

8,300

77.13

Tilskudd til rådgivning

93,500

4,500

77.15

Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak

49,360

0,000

77.17

Tilskudd til fruktlager

14,000

1,000

77

Utviklingstiltak, kan overføres

264,280

17,700

78.11

Tilskudd til avløsning for ferie/fritid

1 176,600

47,667

78.12

Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

153,200

-9,700

78.14

Tilskudd til sykepengeordningen i jordbruket

50,200

-11,500

78.15

Tilskudd til landbruksvikarordingen

65,891

2,337

78.16

Tilskudd til tidligpensjonsordning

72,500

0,000

78

Velferdsordninger, kan overføres

1 518,391

28,804

SUM KAP. 1150

15 920,523

719,774

SUM KAP. 4150

0,000

0,000

1 Saldert budsjett 2018.

Tabell 1.10 Post 21 Spesielle driftsutgifter, mill. kroner

Budsjett 2019

Prognose 2020

Endring 2019–2020

Evalueringer, utredninger, arbeidsgrupper (LMD)

2,5

2,0

eStil produksjonstilskudd

3,0

Pilot tollforvaltning

1,2 -1,2

Agros – erstatning av Saturn

3,8

Ny løsning importvern og RÅK

15,5

8,5

Fagsystem erstatnnger ELF og fylkeskommunene

1,2

1,0

Digitalisering av skogforvaltning

1,0

Justert bevilgningsbehov

-13,3

Sum

24,0

10,7

-9,5

Tabell 1.11 Post 70.11 Avsetningstiltak, mill. kroner

Budsjett 2019

Prognose 2020

Endring 2019–2020

Kollektiv dekning omsetningsavgift

27,4

27,4

4,0

Justert bevilgningsbehov

0,0

Sum

27,4

27,4

4,0

Tabell 1.12 Post 70.12 Tilskudd til råvareprisordningen mv., mill. kroner

Budsjett 2019

Prognose 2020

Endring 2019–2020

Eksportstøtte XR prognose

26,3

36,0

0,0

PNS, prognose

210,4

191,5

0,0

Målprisjustering melk

3,3

Endret målpris potet

3,5

Behov knyttet til produkter uten målpris

0,0

Justert bevilgningsbehov

-9,1

Sum

236,7

227,5

-2,3

Tabell 1.13 Post 70.13 Tilskudd til potetsprit og potetstivelse, mill. kroner

Budsjett 2019

Prognose 2020

Endring 2019–2020

Potetsprit

18,0

18,0

0,0

Potetstivelse

20,0

20,0

0,0

Justert bevilgningsbehov

0,0

Sum

38,0

38,0

0,0

Tabell 1.14 Post 71 Tilskudd til erstatninger, mill. kroner

Budsjett 2019

Endring

Erstatning ved avlingssvikt i planteprod.

40,0

0,0

Erstatning svikt i honningprod.

3,0

0,0

Sum

43,0

0,0

Tabell 1.15 Post 73.11 Tilskudd til norsk ull

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Ull

3,100

40,00

40,00

0,0

Tabell 1.16 Post 73.13 Pristilskudd, melk

Mill. l.

Sats, kr/l

Endring, kr/l

Ny sats, kr/l

Endring, mill. kr

Grunntilskudd geitemelk

21,00

3,36

3,36

0,0

Distriktstilskudd melk

Sone A

205,5

0,00

0,00

0,00

0,0

Sone B

319,9

0,12

0,00

0,12

0,0

Sone C

228,1

0,37

0,00

0,37

0,0

Sone D

520,6

0,53

0,04

0,57

20,8

Sone E

119,0

0,60

0,04

0,64

4,8

Sone F

49,3

0,69

0,04

0,73

2,0

Sone G

52,8

0,97

0,04

1,01

2,1

Sone H

3,2

1,18

0,04

1,22

0,1

Sone I

13,2

1,76

0,04

1,80

0,5

Sone J

10,3

1,85

0,04

1,89

0,4

Sum distriktstilskudd, melk

1 521,8

0,02

30,7

Sum pristilskudd, melk

30,7

Tabell 1.17 Post 73.15 Pristilskudd, kjøtt

Kvalitetstilskudd lammeslakt

Antall 12 mnd

Sats, kr/slakt

Endring, kr/slakt

Ny sats, kr/slakt

Endring, mill. kr

Kval. O+ og bedre

962 100

450,00

0,00

450,00

0,0

Ikke godkjent klassifisør

3 300

409,00

0,00

409,00

0,0

Kjeslakt over 3,5 kg

18 400

300,00

0,00

300,00

0,0

Tillegg økologiske slakt

24 700

40,00

0,00

40,00

0,0

Sum

1 008 500

0,0

Grunntilskudd, kjøtt

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats kr/kg

Endring, mill. kr

Sau

24,1

3,81

0,00

3,81

0,0

Geit

0,3

5,15

0,00

5,15

0,0

Sum

24,4

0,0

Kvalitetstilskudd storfekjøtt

Kvalitetsklasse O

18,9

2,50

2,50

0,0

Kvalitetsklasse O+ og bedre

27,2

7,50

7,50

0,0

Sum

46,1

0,0

Distriktstilskudd, kjøtt

Storfe, sau og geit

Sone 1

23,1

0,00

0,00

0,00

0,0

Sone 2

57,8

5,25

0,00

5,25

0,0

Sone 3

19,3

8,05

0,00

8,05

0,0

Storfe og Geit

Sone 4

7,2

11,80

0,00

11,80

0,0

Storfe og Geit

Sone 5

0,9

12,40

0,00

12,40

0,0

Sau

Sone 4

3,2

13,90

0,00

13,90

0,0

Sau

Sone 5

0,6

14,40

0,00

14,40

0,0

Gris

Sone 4

7,6

5,10

0,00

5,10

0,0

Gris

Sone 5

0,2

5,40

0,00

5,40

0,0

Vestlandet og Agder1 Gris

9,4

1,10

0,00

1,10

0,0

Sum

129,3

0,0

Sum pristilskudd kjøtt

0,0

1 Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal + Agderfylkene

Tabell 1.18 Post 73.16 Distriktstilskudd egg

Mill. kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Vestlandet

6,170

0,25

0,00

0,25

0,0

Nord-Norge

2,570

0,75

0,00

0,75

0,0

Sum distriktstilskudd egg

0,0

Tabell 1.19 Post 73.17 Distriktstilskudd, frukt og bær og grønnsaker

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Epler, pærer og plommer, kirsebær

Sone 1

2,4

2,57

0,40

2,97

1,0

Sone 2–4

2,2

3,55

0,60

4,15

1,3

Sone 5

6,1

7,47

1,00

8,47

6,1

Moreller

Sone 1

0,1

3,54

0,40

3,94

0,0

Sone 2–4

0,2

4,50

0,60

5,10

0,1

Sone 5

0,5

8,45

1,00

9,45

0,5

Pressfrukt

7,4

2,57

0,40

2,97

3,0

Bær

Sone 1–3

6,1

1,97

0,25

2,22

1,5

Sone 4–5

4,4

5,36

0,70

6,06

3,1

Sone 6–7

0,1

6,27

0,70

6,97

0,1

Sum distriktstilskudd frukt og bær

29,5

16,7

Kvantumsgrense

Tomat

103 400 kg

Sone 1–3

1,6

1,60

0,30

1,90

0,5

Sone 4–7

3,1

2,96

0,30

3,26

0,9

Slangeagurk

151 800 kg

Sone 1–3

4,1

0,95

0,10

1,05

0,4

Sone 4–7

1,2

1,74

0,10

1,84

0,1

Salat

220 000 stk

Sone 1–3

5,6

0,60

0,05

0,65

0,3

Sone 4–7

2,2

1,09

0,05

1,14

0,1

Sum tilskudd grønnsaker

17,8

2,3

Potetprod. i Nord-Norge

2,7

1,40

0,10

1,50

0,3

Sum

50,0

19,3

Tabell 1.20 Post 73.18 Frakttilskudd, mill. kroner

Budsjett 2019

Endring 2019–2020

Frakt korn

70,0

0,0

Frakt kraftfôr

150,0

15,0

Innfrakt slakt

134,0

10,0

Frakt egg

7,5

0,0

Sum

361,5

25,0

Tabell 1.21 Post 73.19 Prisnedskrivning norsk korn

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Korn

1 161,0

0,603

0,082

0,685

95,2

Økologisk korn

11,7

1,565

0,230

1,795

2,7

Oljevekster, lupiner og bønner

9,7

2,018

0,230

2,248

2,2

Økologiske oljevekster, lupin, bønner

0,3

3,228

0,230

3,458

0,1

Fôrerter

3,9

0,985

0,230

1,215

0,9

Økologiske fôrerter

0,2

1,635

0,230

1,865

0,0

Sum

1 186,7

0,085

0,71

101,1

Herav 70 pst utslag i 2019

830,7

70,770

Tabell 1.22 Post 73.20 Tilskudd norsk matkorn

1 000 tonn

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Tilskudd norsk matkorn

140,0

0,413

0,058

0,471

8,1

Herav 50 pst utslag i 2019

70,0

4,050

Tabell 1.23 Post 74. 11 Driftstilskudd, melk og ammeku

Antall

Sats kr per bruk/dyr

Satsendring

Ny sats kr/bruk/dyr

Endring, mill. kr

Kumelk AK-sone 2

Foretak

355

135 050

14 500

149 550

5,1

Kumelk Ak-sone 1–3–4

Foretak

1 907

144 050

9 500

153 550

18,1

Kumelk AK-sone 5

Foretak

4 594

161 050

14 500

175 550

66,6

Kumelk AK-sone 6–7

Foretak

743

169 050

14 500

183 550

10,8

Geitemelk landet

Foretak

283

179 050

4 300

183 350

1,2

Ammekyr s. 1–4,

6–39 kyr

Dyr

20 336

3 282

25

3 307

0,5

40 og flere kyr

Foretak

175

131 280

1 000

132 280

0,2

Ammekyr s. 5–7,

6–39 kyr

Dyr

45 260

4 032

316

4 348

14,3

40 og flere kyr

Foretak

321

161 280

12 640

173 920

4,1

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-43,6

Sum driftstilskudd, melk og ammeku

77,3

Tabell 1.24 Post 74.14 Tilskudd til husdyr

Fra

Til

Antall dyr

Sats, kr/dyr

Endring, kr/dyr

Ny sats, kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

1

14

101 891

4 168

440

4 608

44,8

15

30

65 187

2 562

440

3 002

28,7

31

50

34 577

1 100

440

1 540

15,2

51 +

15 148

770

770

0,0

Sum

216 803

88,7

Melkekyr på små og mellomstore bruk

6

23

122 501

1 400

250

1 650

15,5

24

50

29 900

-1 150

-205

-1 355

9,0

Sum

152 401

24,5

Ammekyr

1

50

87 765

3 880

300

4 180

26,3

51+

3 879

770

770

0,0

Sum

91 644

26,3

Andre storfe

563 409

770

770

0,0

Melkegeit og melkesau

1

125

28 532

1 462

190

1 652

5,4

126+

6 885

538

100

638

0,7

Sum

35 417

6,1

Sau

1

126

808 383

868

15

883

12,1

127

150

38 302

194

689

883

26,4

og ammegeiter

150+

97 806

194

194

0,0

Sum

944 491

38,5

Avlsgris Sør-Norge2

1

35

20 260

498

498

0,0

Avlsgris Jæren

1

35

4 618

350

350

0,0

Avlsgris Nord-Norge

1

35

1 403

776

776

0,0

Sum

26 281

0,0

Slaktegris2

1

1 400

994 734

14

14

0,0

Slaktegris Jæren

1

1 400

195 266

10

10

0,0

Sum

1 190 000

0,0

Verpehøner Sør-Norge

1

1 000

570 683

10

10

0,0

Verpehøner Nord-Norge

1

1 000

26 024

24

24

0,0

Verpehøner, landet

1 001

5 000

2 149 099

10

10

0,0

Sum

2 745 805

0,0

Bifolk

1

+

37 694

550

50

600

1,9

Hjort over 1 år

4 963

400

50

450

0,2

Genbevaring

Storfe

3 637

3 260

200

3 460

0,7

Sau

32 073

300

10

310

0,3

Gammelnorsk spelsau

23 734

-310

-7,4

Geit

458

600

10

610

0,0

Hest

563

1 100

100

1 200

0,1

Sum

60 465

-6,3

Bunnfradrag 35 pst.1

35 %

39 589

6 000

0

6 000

0,0

Beløpsavgrensing

560 000

-30 000

530 000

-0,5

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-69,8

Sum produksjonstilskudd, husdyr

109,6

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst. tilskudd husdyr og 65 pst. arealtilskudd

2 Unntatt Jæren

Tabell 1.25 Post 74.16 Tilskudd til dyr på beite

Antall dyr

Sats, kr/dyr

Endring, kr/dyr

Ny sats, kr/dyr

Endring, mill. kr

Utmarksbeitetilskudd:

Kyr, storfe, hest

243 870

678

114

792

27,8

Sau, lam, geit

2 051 415

195

10

205

20,5

Beitetilskudd:

Storfe m.m.

630 678

370

50

420

31,5

Småfe m.m.

2 412 350

40

10

50

24,1

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-49,2

Sum beitetilskudd

5 338 313

54,7

Tabell 1.26 Post 74.17 Areal- og kulturlandskapstilskudd

Antall dekar

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Kulturlandskapstilskudd alt areal

9 068 060

162

4

166

36,3

Bunnfradrag, 65 pst 1

39 589

6 000

6 000

0,0

Arealtilskudd, grovfôr

5 938 140

44,0

Innmarksbeitearealer (omregningsfaktor)

1 600 160

0,0

Arealtilskudd, korn

2 896 331

39,9

Arealtilskudd, potet

116 138

0,0

Arealtilskudd, grønnsaker

72 825

0,0

AK-tilskudd, frukt, bær og planteskoleareal

44 626

0,0

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-15,5

Sum, AK-tilskudd

9 068 060

104,7

1 Bunnfradrag produksjonstilskudd fordeles med 35 pst tilskudd husdyr og 65 pst arealtilskudd

Arealtilskudd, grovfôr

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Sone 1

395 383

0

0

0,0

Sone 2

315 563

0

0

0,0

Sone 3

610 290

85

85

0,0

Sone 4

478 633

105

105

0,0

Sone 5 A

1 811 013

268

5

273

9,1

Sone 5 B Vestlandet

1 515 364

303

15

318

22,7

Sone 6

698 428

303

15

318

10,5

Sone 7

113 467

349

15

364

1,7

Sum grovfôr alle soner

5 938 140

44,0

Arealtilskudd, korn

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Sone 1

1 260 478

198

10

208

12,6

Sone 2 og 3

1 089 935

258

15

273

16,3

Sone 4

407 730

293

20

313

8,2

Sone 5 – 7

138 188

247

20

267

2,8

Sum korn, alle soner

2 896 331

13,8

39,9

Arealtilskudd, øvrige vekster

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Potet sone 1 -5

111 848

178

178

0,0

Potet sone 6 -7

4 290

930

930

0,0

Sum poteter, alle soner

116 138

0,0

Grønnsaker sone 1 – 5

72 363

750

750

0,0

Grønnsaker sone 6 – 7

462

1 750

1 750

0,0

Sum grønnsaker, alle soner

72 825

0,0

Frukt sone 1 – 4

9 624

1 200

1 200

0,0

Frukt sone 5 -7

11 690

1 950

1 950

0,0

Sum frukt, alle soner

21 314

0,0

Bær sone 1 – 4

15 754

1 000

1 000

0,0

Bær sone 5 – 7

7 558

1 450

1 450

0,0

Sum bær, alle soner

23 312

0,0

Tabell 1.27 Post 74.19 Tilskudd til regionale miljøprogram, mill. kroner

Budsjett 2019

Sum endring

Fordelt på regionene

483,8

35,0

Justert bevilgningsbehov

0,0

Sum

35,0

Tabell 1.28 Post 74.20 Tilskudd til økologisk jordbruk

Arealtilskudd

Antall daa

Sats, kr/daa

Endring, kr/daa

Ny sats, kr/daa

Endring, mill. kr

Korn til modning

66 474

375

375

0,0

Grønnsaker, frukt og bær

5 788

1 600

50

1 650

0,3

Poteter

1 267

700

100

800

0,1

Grønngjødsling

5 284

500

500

0,0

Innmarksbeite

60 782

25

25

0,0

Økologisk areal 1. års karens

17 730

150

150

0,0

Distriktstilskudd økologisk grønt

0,0

Grovfôr og annet økologisk areal

235 736

25

25

0,0

Sum arealtilskudd økologisk areal

393 061

0,4

Tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

Antall dyr

Sats, kr/dyr

Endring, kr/dyr

Ny sats, kr/dyr

Endring, mill. kr

Melkekyr

8 206

3 200

200

3 400

1,6

Ammekyr

4 197

2 200

100

2 300

0,4

Andre storfe

17 703

700

700

0,0

Sau

41 922

500

50

550

2,1

Melkegeit

797

250

50

300

0,0

Ammegeit

347

250

250

0,0

Avlsgris

306

502

502

0,0

Slaktegris

3 654

300

300

0,0

Sum tilskudd til økologisk husdyrproduksjon

4,1

Justert bevilgningsbehov, gjeldende satser

-5,9

Sum tilskudd til økologisk jordbruk

-1,4

Tabell 1.29 Post 77.11 Tilskudd til dyreavl med mer. Mill. kroner

Budsjett 2019

Prognose 2020

Endring 2019–2020

Tilskudd til veterinær reiser

48,8

47,7

5,0

Tilskudd til semin

25,6

25,6

0,0

Tilskudd til avlsorganisasjoner

14,3

14,3

0,0

Justert bevilgningsbehov

-1,1

Sum

88,7

87,6

3,9

Tabell 1.30 Post 77.12 Tilskudd til frøavl med mer. Mill. kroner

Budsjett 2019

Prognose 2020

Endring 2019–2020

Tilskudd til frøavl

15,0

17,0

0,0

Tilskudd til lagring av såkorn

3,7

3,7

6,3

Justert bevilgningsbehov

2,0

Sum

18,7

20,7

8,3

Tabell 1.31 Post 77.13 Tilskudd til rådgivning, NLR

Budsjett 2019

Prognose 2020

Endring 2019–2020

Tilskudd til NLR

93,5

93,5

4,5

Justert bevilgningsbehov

0,0

Sum

93,5

93,5

4,5

Tabell 1.32 Post 77.15 Tilskudd til kvalitets- og salgsfremmende tiltak. Mill. kroner

Budsjett 2019

Prognose 2020

Endring 2019–2020

Utvikling av plantemateriale, nordisk.

2,4

2,4

0,0

Utvikling av plantemateriale, oppformering

12,5

12,5

0,0

Utvikling av plantemateriale, Graminor

25,0

25,0

0,0

Kvalitetstiltak settepotetavl

9,5

9,5

0,0

Justert bevilgningsbehov

0,0

Sum

49,4

49,4

0,0

Tabell 1.33 Post 77.15 Tilskudd til fruktlager

Volum siste 3 år, tonn

Sats 2019, kr / kg

Endring, kr/kg

Ny sats, kr/kg

Endring, mill. kr

Sum

9 171,7

1,53

0,11

1,64

1,00

Tabell 1.34 Post 78.11 Tilskudd for avløsning til ferie og fritid

Antall bruk/dyr

Kr per bruk/dyr

Endring, kr/bruk/dyr

Ny sats, kr/bruk/dyr

Endring, mill. kr

Tilskudd per foretak

8 902

78 700

4 700

83 400

41,8

Melkekyr

216 803

3 771

225

3 996

Ammekyr

91 644

1 041

62

1 103

Andre storfe

563 409

628

38

666

Melkegeit og melkesau

35 417

869

52

921

Sau, ammegeit

944 491

432

26

458

Avlsgris

45 967

1 243

74

1 317

Slaktegris

1 503 458

43

3

45

Verpehøner, -ender, -kalkuner, -gjess

4 245 048

10,9

0,7

11,6

Hester

25 050

1 243

74

1 317

Avlskaniner

1 038

309

18

328

Gjess, ender, kalkuner, livkylling

3 293 391

3,80

0,23

4,03

Slaktekylling

60 269 968

0,47

0,03

0,50

Økologisk slaktekylling

154 281

1,81

0,11

1,92

Revetisper

25 705

342

20

362

Minktisper

129 783

100

6

106

Hjort

7 193

423

25

448

Utslag av satsendringer

Prognose mill. kr

Endring, pst.

Endring, mill. kr

Utslag av tak mill. kr

1 110,0

5,97 %

66,3

-41,8

24,4

Justert bevilgningsbehov

-18,6

Sum tilskudd til avløsning for ferie og fritid

47,7

Tabell 1.35 Post 78.12 Tilskudd til avløsning ved sykdom mv

Antall dager

Sats, kr/dag

Endring, kr/dag

Endring, mill. kr

Antall avløsningsdager

171 302

1 670

Gjennomsnittsberegning

171 302

817

0,0

Fedrekvote

1,5

Justert bevilgningsbehov

-11,2

Sum

-9,7

Tabell 1.36 Post 78.15 Tilskudd til landbruksvikarordningen

Antall årsverk

Sats, kr/å.v.

Endring, kr/å.v.

Endring, mill. kr

Tilskudd per vikar

233

282 400

1 500

0,3

Endring

7

283 900

2,0

Justert bevilgningsbehov

0,0

Sum

2,3

Tabell 1.37 Post 78.16 Tilskudd til tidligpensjonsordning

Antall

Sats, kr/pers.

Endring, kr/pers

Endring, mill. kr

Enbruker

565

100 000

0,0

Tobruker

88

160 000

0,0

Justering endret avkorting mot NAV

0,0

Justert bevilgningsbehov

0,0

Sum

741

0,0

Tabell 1.38 Kap. 4150 Jordbruksavtalen, inntekter

Post 85, Prisutjevningsbeløp kraftfôrråvarer

1 000 tonn

Målpris, kr/kg

Sats, kr/kg

Endring, kr/kg

Endring, mill. kr

Sildemel

2 500

0,00

0,0

Soyamel

230 000

3,933

0,000

0,0

Andre fôrstoffer

50

0,25

0,0

Post 85

232 550

0,0

Sum kap. 4150

0,0

Til dokumentets forside