Prop. 121 S (2018–2019)

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)

Til innholdsfortegnelse

Litteraturliste

Aakvaag, H. F. & Strøm, I. F. (2019). Vold i oppveksten: varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen. Rapport 1/2019. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Abebe, D. S., Lien, L. & Elstad, J. I. (2017). Immigrants’ utilization of specialist mental healthcare according to age, country of origin, and migration history: a nation-wide register study in Norway. Social psychiatry and psychiatric epidemiology, 2017: 52(6), 679–687.

Alcock, I., White, M. P., Wheeler, B. W., Fleming, L. E. & Depledge, M. H. (2014). Longitudinal effects on mental health of moving to greener and less green urban areas. Environmental science & technology, 48(2), 1247–1255.

Alisic, E., Zalta, A. K., Van Wesel, F., Larsen, S. E., Hafstad, G. S., Hassanpour, K. & Smid, G. E. (2014). Rates of post-traumatic stress disorder in trauma-exposed children and adolescents: meta-analysis. The British Journal of Psychiatry, 204(5), 335–340.

Anderssen, N. & Malterud, K. (2013). Seksuell orientering og levekår. Bergen: Uni Helse/Uni Research.

Annerbäck, E. M., Sahlqvist, L., Svedin, C. G., Wingren, G. & Gustafsson, P. A. (2012). Child physical abuse and concurrence of other types of child abuse in Sweden—Associations with health and risk behaviors. Child abuse & neglect, 36(7–8), 585–595.

Antirasistisk senter. (2017). Vi vil ikke leke med deg fordi du er brun. En undersøkelse av opplevd rasisme blant ungdom. Oslo: Antirasistisk senter.

Arkow, P. (2015). Animal therapy on the community level: the impact of pets on social capital. Handbook on Animal-Assisted Therapy (43–51). Academic Press.

Backe-Hansen, E., Madsen, C., Kristofersen, L. B. & Hvinden, B. (2014). Barnevern i Norge 1990–2010. En longitudinell studie, 1990–2010 (NOVA-rapport 9/14). Oslo: NOVA.

Bakken, A. (2018). Ungdata 2018. Nasjonale resultater. (NOVA-rapport 8/18). Oslo: NOVA.

Bakken, A. (2019). Idrettens posisjon i ungdomstida. Hvem deltar og hvem slutter i ungdomsidretten? (NOVA-rapport 2/19). Oslo: NOVA.

Bakken, A., Frøyland, L. R. & Sletten, M. A. (2016). Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene? (NOVA-rapport 3/16). Oslo: NOVA.

Bakken, A., Lie Andersen, P., Hartberg, S., Frøyland, L. R., Seippel, Ø., Sletten, M. A. & Øia, T. (2015). Nasjonale resultater 2014. (NOVA-rapport 7/15). Oslo: NOVA.

Bakketeig, L. S. & Nordhagen, R. (2007). Hva feiler menn? I Schei, B. & L. S. Bakketeig (red.): Kvinner lider – menn dør: Folkehelse i et kjønnsperspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Barne- og likestillingsdepartementet. (2018). Trygge foreldre – trygge barn. Regjeringens strategi for foreldrestøtte (2018–2021).

Barneombudet. (2018). Hadde vi fått hjelp tidligere, hadde alt vært annerledes. Erfaringer fra barn og unge utsatt for vold og overgrep. Hentet fra: http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2018/03/Barn_og_unge_vold_og_overgrep.pdf

Bellis, M., Hughes, K., Hardcastle, K., Ashton, K., Ford, K., Quigg, Z. & Davies, A. (2017). The impact of adverse childhood experiences on health service use across the life course using a retrospective cohort study. Journal of Health Services Research & Policy. 22(3),: 168–177.

Blaasvær, N. & Baiju, N. (2018). Sammenhenger mellom foreldrestiler og utfall hos barn: Systematisk litteratursøk med sortering. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Bratterud, Å., Sandseter, E. B. H. & Seland, M. (2012). Barns trivsel og medvirkning i barnehagen. Barn, foreldre og ansattes perspektiver. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Breivik, K., Bru, E., Hancock, C., Idsøe, E. C., Idsøe, T. & Solberg, M. E. (2017). Å bli utsatt for mobbing: en kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. Bergen/Stavanger: Læringsmiljøsentret og Uni Research. Hentet fra: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2017/a-bli-utsatt-for-mobbing---en-kunnskapsoppsummering-om-konsekvenser-og-tiltak.pdf

Bufdir. (2017). Holdninger til lhbtiq-personer. Hentet fra: https://www.bufdir.no/Statistikk_og _analyse/lhbtiq/Holdninger/

Bufdir. (2018). Vold, diskriminering og rettslig stilling. Hentet fra: https://www.bufdir.no/lhbt/LHBT_og_levekar_Hva_sier_forskningen/Vold_diskriminering_og_rettslig_stilling/

Cerdá, M., Sagdeo, A. & Galea, S. (2008). Comorbid Forms of Psychopathology: Key Patterns and Future Research Directions. Epidemiologic Reviews, 30(1), 155–177.

Chassin, L., Sher, K. J., Hussong, A. & Curran, P. (2013). The developmental psychopathology of alcohol use and alcohol disorders: Research achievements and future directions. Development and Psychopathology, 25(4 0 2), 1567–1584.

Chaudhry, B., Wang, J., Wu, S., Maglione, M., Mojica, W., Roth, E., Morton, S. C. & Shekelle, P. G. (2006). Systematic Review: Impact of Health Information Technology on Quality, Efficiency, and Costs of Medic al Care. Free Annals of Intern Medicine 2006; 144(10), 742–752.

Coles, M. E., Ravid, A., Gibb, B., George-Denn, D., Bronstein, L. R. & McLeod, S. (2016). Adolescent mental health literacy: young people's knowledge of depression and social anxiety disorder. Journal of Adolescent Health, 2016: 58(1), 57–62.

Cook, J. M., Elhai, J. D., Cassidy, E. L., Ruzek, J. I., Ram, G. D. & Sheikh, J. I. (2005). Assessment of trauma exposure and post-traumatic stress in long-term care veterans: Preliminary data on psychometrics and post-traumatic stress disorder prevalence. Military medicine, 170(10), 862–866.

Dalsbø, T. K., Siqveland, J., Dahm, K. T. & Reinar, L. M. (2017). Effekter av psykologisk terapi sammenlignet med antidepressive medikamenter alene eller i kombinasjon med psykologisk terapi for barn og unge med depresjon eller depresjonssymptomer: en systematisk oversikt. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Difi (2017). Innbyggerundersøkelsen 2017.

Dube S. R., Felitti, , V. J., Dong, M., Giles, W. H. & Anda, R.F. (2013). The impact of adverse childhood experiences on health problems: evidence from four birth cohorts dating back to 1900. Preventive medicine, 37(3), 268–277.

Dyregrov, A. (2004). De tause behandlerne – Hvordan få bedre kontakt med ungdommer. Tidsskift for norsk psykologforening, 2004: 41(9), 723–724.

Egeland, I. (2016). Rettane til LHBTI-barn i Noreg. Oslo: Redd Barna, Skeiv ungdom og Landsforeningen til lesbiske, homofile, bifile og transpersponer.

Eggebø, H., Stubberud, E. & Karlstrøm, H. (2018). Levekår blant skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Rapport nr. 9/18. Bodø: Nordlandsforskning.

Ekornes, S. M. (2016). School Mental Health – Teacher Views. An Exploratory Study of Teachers' Perceived Role, Competence and Responsibility in Student Mental Health Promotion. Scandinavian Journal of Educational Research 2016; Volum 61(3), 333–353.

Ekornrud, T. & Thonstad, M. (2018). Frisklivssentralar i kommunane. Ei kartlegging og analyse av førebyggande og helsefremjande arbeid og tilbod i norske kommunar i perioden 2013–2016 (SSB-rapport 2018/27).

Erdal, K., Singh, N. & Tardif, A. (2011). Attitudes about depression and its treatment among mental health professionals, lay persons and immigrants and refugees in Norway. Journal of Affective Disorders, 2011: 133, 481–488.

Eriksen, I. M., Sletten, M. A., Bakken, A. & Von Soest, T. (2017). Stress og press blant ungdom. Erfaringer, årsaker og utbredelse av psykiske helseplager. (NOVA-rapport 6/17). Oslo: NOVA.

Fladmoe, A., Nadim, M. & Birkvad, S. R. (2019). Erfaringer med hatytringer og hets blant LHBT-personer, andre minoritetsgrupper og den øvrige befolkningen. Rapport 2019: 4. Oslo: Institutt for samfunnsforskning.

Folkehelseinstituttet. (2014). Folkehelserapporten 2014. Helsetilstanden i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet. (2018a). Dødsårsaksregisteret. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Folkehelseinstituttet. (2018b). Helsetilstanden i Norge 2018. Rapport 2018. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Foreningen for Fangers Pårørende. (2009). Utenfor muren – en håndbok for deg som er pårørende. Oslo: FFP.

Friedrich, W. N., Jaworski, T. M., Huxsahl, J. E. & Bengtson, B. S. (1997). Dissociative and sexual behaviors in children and adolescents with sexual abuse and psychiatric histories. Journal of Interpersonal Violence, 12(2), 155–171.

Gratz, K. L. (2003). Risk factors for and functions of deliberate self‐harm: An empirical and conceptual review. Clinical Psychology: Science and Practice, 10(2), 192–205.

Hansen, S. A., Strømsvåg, K. H., Valla, L. & Misvær, N. (2017). Mobilbruk kan skade samspillet med barn. Sykepleien, 105(9), 50–53.

Helgesen, M. K., Abebe, D. S. Schou, A. (2017). Oppmerksomhet mot barn og unge i folkehelsearbeidet. Nullpunktsundersøkelse for Program for folkehelsearbeid settes i verk. Samarbeidsrapport NIBR/NOVA 2017.

Helliwell, J., Layard, R. & Sachs, J. (2017). World Happiness report 2017.

Helse- og omsorgstjenesteloven (§ 3-2, pkt 4). (2011). Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. LOV-2011-06-24-30. Hentet fra: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2011-06-24-30

Helse Sør-Øst. (2018, 09.11.2018). Prosjekt helsehjelp til barn i barnevernsinstitusjoner i Helse Sør-Øst. Hentet fra: https://www.helse-sorost.no/om-oss/vart-oppdrag/vare-hovedoppgaver/behandling/psykisk-helsevern/prosjekt-helsehjelp-til-barn-i-barnevernsinstitusjoner-i-helse-sor-ost#rapporter

Helsedirektoratet. (2014a). Nytt liv og trygg barseltid for familien. Nasjonal faglig retningslinje for barselomsorgen. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/Lists/Publikasjoner/Attachments/130/IS-2057-Barsel-fullversjon.pdf

Helsedirektoratet. (2014b). Sammen om mestring. Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne. Et verktøy for kommuner og spesialisthelsetjenesten. Oslo. Helsedirektoratet.

Helsedirektoratet. (2015). Barn som pårørende – resultater fra en multisenterstudie. Rapport IS-0522.

Helsedirektoratet. (2017a). Pårørendeveileder. Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten. Veiledere: IS-2587. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/parorendeveileder

Helsedirektoratet. (2017b). Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord. Hentet fra: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/psykisk-helse-og-rus/selvmord-og-selvskading/veiledende-materiell-for-kommunene-om-forebygging-av-selvskading-og-selvmord

Helsedirektoratet. (2018a). Aktivitetsdata for psykisk helsevern for barn og unge 2017. Norsk pasientregister. Rapport IS-2708.

Helsedirektoratet. (2018b). Kartlegging av ungdomshelse i en digital verden. Rapport IS-2718.

Helsedirektoratet. (2018c). Kunnskapsgrunnlag – Metoder for tidlig identifisering av risiko hos barn og unge. Rapport IS-2696.

Helsedirektoratet. (2018d). Livskvalitet. Anbefalinger for et bedre målesystem. Rapport IS-2727.

Hernæs, Ø., Markussen, S. & Røed, K. (2017). Can Welfare Conditionality Combat High School Dropout? Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning.

Hetlevik, Ø., Bjørnå, C. H., Lundring, I. & Gjesdal, S. (2018). Adolescents consulting general practitioners for psychological problems—a nationwide, register-based study in Norway, Family Practice. Hentet fra: https://doi.org/10.1093/fampra/cmy066

Holland, G. & Tiggemann, M. (2016). A systematic review of the impact of the use of social networking sites on body image and disordered eating outcomes. Body Image 17.

Hysing, M., Pallesen, S., Stormark, K. M., Jakobsen, R., Lundervold, A. J. & Sivertsen, B. (2015). Sleep and use of electronic devices in adolescence: results from a large population-based study. BMJ Open, 5(1), e006748.

Hysing, M., Sivertsen, B., Stormark, K. M. & O'Connor, R. C. (2015). Sleep problems and self-harm in adolescence. British Journal of Psychiatry.

Ipsos. (2018) Tillit til barnevernet blant personer med innvandrerbakgrunn. Oslo.

Johannessen, E. L., Andersson, H. W., Bjørngaard, J. H. & Pape, K. (2017). Anxiety and depression symptoms and alcohol use among adolescents – a cross sectional study of Norwegian secondary school students. BMC public health, 17(1), 494. doi:10.1186/s12889-017-4389-2.

Kern-Godal, A., Arnevik, E. A, Walderhaug, E. & Ravndal, E. (2015). Substance use disorder treatment retention and completion: a prospective study of horse-assisted therapy (HAT) for young adults. Addiction Science & Clinical Practice 2015, 10–21 .

Kildare, C. A. & Middlemiss, W. (2017). Impact of parents mobile device use on parent-child interaction: A literature review. Computers in Human Behavior, 75, 579–593.

Kissow, A. M. & Klasson, L. (2018). Deltakelse for barn og unge med nedsatt funksjonsevne med særlig fokus på deltakelse i fysisk aktivitet. En systematisert kunnskapsoversikt (Rapport 1: 2018) Valnesfjord: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Kjøbli, J., Tollefsen, T. K., Jakobsen, R., Baraldsnes, A., Brunborg, B. & Breivik, K. (2018). Nytten av tilbakemeldinger. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 55, nummer 2, 2018, 107–111 http://www.psykologtidsskriftet.no/index.php?seks_id=504874&a=3

Knapstad, M., Heradstveit, O. & Sivertsen, B. (2018). Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) / HELT ÆRLIG-undersøkelsen.

Kolle, E. m.fl. (2019). Forsøk med økt fysisk aktivitet på ungdomstrinnet. Rapport ved Utdanningsdirektoratet.

Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging 2016. Vold i nære relasjoner og menneskehandel – veiledning for NAV-ansatte. Hentet fra: http://kriminalitetsforebygging.no/dokumenter/vold-naere-relasjoner-menneskehandel-veiledning-nav-ansatte/

Kripos. (2017). Mindreårige anmeldt for voldtekt i 2016. Oslo: Kripos. Hentet fra: https://www.politiet.no/globalassets/04-aktuelt-tall-og-fakta/voldtekt-og-seksuallovbrudd/mindrearige-anmeldt-for-voldtekt-i-2016_web.pdf

Krishna, S., Boren, S. A. & Balas, E. A. (2009). Healthcare via Cell Phones: A Systematic Review. Journal of Telemedicine and e-Health 2009 Apr, 15(3), 231.

Krug, E. G., Mercy, J. A., Dahlberg, L. L. & Zwi, A. B. (2002). The world report on violence and health. The lancet, 360 (9339), 1083–1088.

Kruger, K. A., Trachtenberg, S. W. & Serpell, J. A. (2004). Can animals help humans heal? Animal-assisted interventions in adolescent mental health. Center for the Interaction of Animals and Society (CIAS) and University of Pennsylvania School of Veterinary Medicine. Philadelphia, PA.

KUHR-databasen.

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. (2018). Ung frivillighet 2018. Rapport 16.

Langaard, K. (2006). Ungdom, psykisk helse og profesjonell hjelp. Tidsskrift for ungdomsforskning, 2006: 6(2), 25–40.

Lehmann, S., Havik, O. E., Havik, T. & Heiervang, E. R. (2013). Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 2013: 7:39. Hentet fra: https://doi:10.1186/1753-2000-7-39

Likestillings- og diskrimineringsombudet (2011). Likeverdige helsetjenester for alle. Fra velvilje til handling. Oslo.

Lillejord, S., Børte, K., Ruud, E. & Morgan, K. (2017). Stress i skolen – en systematisk kunnskapsoversikt. Oslo: Kunnskapssenter for utdanning.

Lillevold, H. J. (2016). Mellom to stoler. Utfordringer ved behandling av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse. Tidsskrift for Norsk psykologforening, Vol 53, nummer 12, 2016, 994–999.

Loukas, A., Fitzgerald, H. E., Zucker, R. A. & von Eye, A. (2001). Parental alcoholism and co-occurring antisocial behavior: Prospective relationships to externalizing behavior problems in their young sons. Journal of abnormal child psychology, 29(2), 91–106.

Løvgren, M. & Bakken, A. (2017). Ungdata junior 2017. Bærum kommune. NOVA Rapport 13/17, og Ungdata junior 2017. Asker kommune. NOVA-rapport 14/17.

Lund, I. (2014). Dropping out of school as a meaningful action for adolescents with social, emotional and behavioural difficulties. Journal of Research in Special Educational Needs, 14(2), 96-104.

Lund, I., Godtfredsen, M., Helgeland, A., Nome, D. Ø., Kovac, B. V. & Cameron, D. L. (2015). Hele barnet, hele løpet; Mobbing i barnehagen. Oslo: Foreldreutvalget for barnehager.

Mammen, G. & Faulkner, G. (2013). Physical activity and the prevention of depression: a systematic review of prospective studies. American journal of preventive medicine, 45(5), 649-657.

McMahon, E. M., Corcoran, P., O’Regan, G., Keeley, H., Cannon, M., Carli, V. & Balazs, J. (2017). Physical activity in European adolescents and associations with anxiety, depression and well-being. European child & adolescent psychiatry, 26(1), 111–122.

Medietilsynet. (2016). Barn og medier 2016. 9–16-åringers bruk og opplevelse av medier.

Medietilsynet. (2018). Barn og medier-undersøkelsen 2018. 9–18-åringer om medievaner og opplevelser.

Mehlum, L., Ramberg, M., Tørmoen, A. J., Haga, E., Diep, L. M., Stanley, B. H. & Grøholt, B. (2016). Dialectical behavior therapy compared with enhanced usual care for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior: outcomes over a one-year follow-up. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 55(4), 295–300.

Mehlum, L., Tørmoen, A. J., Ramberg, M., Haga, E., Diep, L. M., Laberg, S. & Grøholt, B. (2014). Dialectical behavior therapy for adolescents with repeated suicidal and self-harming behavior: a randomized trial. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 53(10), 1082–1091.

Mohr, D. C., Burns, M. N., Schueller, S. M., Clarke, G. & Klinkman, M. (2013). Behavioral Intervention Technologies: Evidence review and recommendations for future research in mental health. General Hospital Psychiatry 2013; 35(4), 332–338.

Mossige, S. & Stefansen, K. (2007). Vold og overgrep mot barn og unge.En selvrapporteringsstudie blant avgangselever i videregående skole (NOVA-rapport 20/07). Oslo: NOVA.

Mossige, S. & Stefansen, K. (2016). Vold og overgrep mot barn og unge: omfang og utviklingstrekk 2007–2015. NOVA-rapport 5/16. Oslo: NOVA.

Muehlenkamp, J. J., Claes, L., Havertape, L. & Plener, P. L. (2012). International prevalence of adolescent non-suicidal self-injury and deliberate self-harm. Child and adolescent psychiatry and mental health, 6(1), 10.

Myhre, M. C., Thoresen, S. & Hjemdal, O. K. (2015). Vold og voldtekt i oppveksten: En nasjonal intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer (Rapport 1/2015). Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Myruski, S., Gulyayeva, O., Birk, S., Pérez‐Edgar, K., Buss, K. A. & Dennis‐Tiwary, T. A. (2018). Digital disruption? Maternal mobile device use is related to infant social‐emotional functioning. Developmental science, 21(4), e12610.

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. (2018, 9.11.) Kulturformuleringsintervjuet (KFI) er et verktøy for tverrkulturell kommunikasjon. Hentet fra: https://rop.no/kartleggingsverktoey/kulturformuleringsintervjuet-kfi/

Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (2018, 09.11). Fakta om selvmord og selvskading. Hentet fra: https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/kunnskapsressurser/fakta-selvmord-selvskading/index.html

Nesvåg, R., Reichborn-Kjennerud, T., Gillespie, N. A., Knudsen, G. P., Bramness, J. G., Kendler, K. S. & Ystrom, E. (2016). Genetic and Environmental Contributions to the Association Between Cannabis Use and Psychotic-Like Experiences in Young Adult Twins. Schizophrenia Bulletin. doi:10.1093/schbul/sbw101

Nilsen, W., Skipstein, A. Gustavson, K. Prosjektledere: Major, E. & Aarø, L. E. (2012). Foreldrekonflikt, samlivsbrudd og mekling: Konsekvenser for barn og unge (Rapport 2012:2). Oslo: Folkehelseinstituttet.

Nordahl-utvalget (2018). Inkluderende fellesskap for barn og unge. Ekspertgruppen for barn og unge med behov for særskilt tilrettelegging. Bergen: Fagbokforlaget.

Norsk forskningsråd (2018, 09.11). HelseOmsorg21-monitor. Hentet fra: https://www.helseomsorg21monitor.no/

Norsk pasientregister (2018).

NOU 2016: 18 Hjertespråket — Forslag til lovverk, tiltak og ordninger for samiske språk. Oslo: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

NOU 2017: 12 Svikt og svik. Gjennomgang av saker hvor barn har vært utsatt for vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt. Oslo: Barne- og likestillingsdepartementet.

NOU 2019: 3 Nye sjanser – bedre læring – Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdanningsløp. Oslo: Kunnskapsdepartementet.

NRK (2018). – Vi kan ikke nok om guttas kroppspress. Hentet fra: https://www.nrk.no/norge/xl/_-vi-kan-ikke-nok-om-guttas-kroppspress-1.14070205

Øksendal, E. (2016). Mobbing og barn med spesielle behov. Hentet fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/mobbing-og-andre-krenkelser/identitetsbasert-mobbing/

Opplæringslova: § 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid. (1998). Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (LOV-1998-07-17-61).

Ose, S. & Kaspersen, S. L. (2018). Kommunalt psykisk helse- og rusarbeid 2018: Årsverk, kompetanse og innhold i tjenestene. Oslo: SINTEF.

Pileberg, S. (2016, 18. juli). Innvandrerbarn får sjeldnere hjelp fra psykisk helsevern. Forskning.no. Hentet fra: https://forskning.no/partner-oslomet-barn-og-ungdom/innvandrerbarn-far-sjeldnere-hjelp-fra-psykisk-helsevern/407744

Politiet. (2018). Barn og unges nettbruk. Hentet fra: https://www.politiet.no/rad/trygg-nettbruk/barn-og-unges-nettbruk

Ramboll Management Consulting. (2013). Evaluering av helhetlig skolegang: Sluttrapport. Hentet fra: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/forskningsrapporter/helhetlig-skoledag---sluttrapport.pdf

Ramm, J. & Otnes, B. (2013). Personer med nedsatt funksjonsevne. Indikatorer for levekår og likestilling. SSB-rapport 8/2013. Oslo-Kongsvinger: Statistisk sentralbyrå.

Redd barna. (2018). Nettovergrep. Hentet fra: https://www.reddbarna.no/vaart-arbeid/barn-i-norge/nettvett/barn-og-digitale-medier/nettovergrep

Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst og Sør. (2018). Håndbok for barn og unges psykiske helse: oppsummert forskning om effekt av tiltak. Hentet fra https://buphandboka.r-bup.no/no

Reneflot A., Aarø, L. E., Aase, H., Reichborn-Kjennerud, T., Tambs, K. & Øverland, S. (2018). Psykisk helse i Norge. Oslo: Folkehelseinstituttet.

Riksrevisjonen. (2015). Riksrevisjonens gjennomgang av offentlig folkehelsearbeid. Dokument 3:11 (2014–15).

Ruud, T., Birkeland, B., Faugli, A., Hagen, K. A., Hellman, A., Hilsen, M., Kallander, E. K., Kufås, E., Løvås, M., Peck, G. C., Skogerbø, Å., Skogøy, E. B., Stavnes, K., Thorsen, E. og Weimand, B. M. (2015). Barn som pårørende: resultater fra en multisenterstudie. Lørenskog: Akershus universitetssykehus HF.

Samdal, O., Mathisen, F. K. S., Torsheim, T., Diseth, Å. R., Fismen, A. S., Larsen, T. M. B. & Årdal, E. (2016). Helse og trivsel blant barn og unge (HEMIL-rapport 2016). Bergen: Universitetet i Bergen.

Seeberg, M. L. (2011). Kunnskapsstatus (1990–2010). Forskning om etnisk diskriminering av barn og unge. NOVA-rapport 8/2011. Oslo: NOVA.

Schafft, A. & Mamelund, S. E. (2016). Forsøk med NAV-veileder i videregående skole – En underveisevaluering. AFI-rapport 2016:04. Oslo: Arbeidsforskningsinstituttet.

Schei, B. & Sundby, J. (2007). Kjønn og helse – begreper og modeller. I Schei, B. & L. S. Bakketeig (red.): Kvinner lider – menn dør: Folkehelse i et kjønnsperspektiv. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Schulenberg, J. E., & Maggs, J. L. (2002). A developmental perspective on alcohol use and heavy drinking during adolescence and the transition to young adulthood. Journal of Studies on Alcohol. Supplement, (14), 54–70.

Seeberg, M. L., Winsvold, A. & Sverdrup. S. (2013): Skoleresultater og utdanningssituasjon for barn i barnevernet. En kunnskapsoversikt. (NOVA Notat 4/13). Oslo: NOVA.

Sivertsen, B., Harvey, A. G., Pallesen, S. & Hysing, M. (2015). Mental health problems in adolescents with delayed sleep phase: results from a large population-based study in Norway. Journal of Sleep Res, 24(1), 11–18.

Skarstein, S., Rosvold, E. O., Helseth, S., Kvarme, L. G., Holager, T., Småstuen, M. C. & Lagerløv, P. (2014). High‐frequency use of over‐the‐counter analgesics among adolescents: reflections of an emerging difficult life, a cross‐sectional study. Scandinavian journal of caring sciences, 2014: 28(1), 49–56.

Skogen, J. C., Smith, O. R. F., Aarø, L. E., Siqveland, J. & Øverland, S. (2018). Forebygging blant barn og unge. Barn og unges psykiske helse: Forebyggende og helsefremmende folkehelsetiltak. En kunnskapsoversikt (Rapport 2018). Oslo: Folkehelseinstituttet.

Sommerfeldt, B. & Skårderud F. (2009): Hva er selvskading? Tidsskrift for den Norske legeforening. 129;754:8.

Sønsterudbråten, S., Tyldum, G. & Raundalen, M. (2018) Et trygt sted å vente. Omsorgspraksiser på asylmottak for enslige mindreårige (Fafo-rapport 2018:05). Oslo: Fafo.

SSB (2017). Unge med nedsatt funksjonsevne har dårligere livskvalitet. Hentet fra: https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/unge-med-nedsatt-funksjonsevne-har-darligere-livskvalitet

SSB (2018a). Flere barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt. Hentet fra: https://www.ssb.no/inntekt-og-forbruk/artikler-og-publikasjoner/flere-barn-i-husholdninger-med-vedvarende-lavinntekt

SSB (2018b). Kommune-stat-rapportering (KOSTRA). Hentet fra: https://www.ssb.no/offentlig-sektor/kostra/

SSB (2018c). Barnehager. Hentet fra: https://www.ssb.no/barnehager

SSB. (2018d). Familier og husholdninger. Hentet fra: https://www.ssb.no/familie

SSB. (2019a). Befolkning. Hentet fra: https://www.ssb.no/folkemengde

SSB. (2019b). Innvandring. Hentet fra: https://www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere/faktaside/innvandring

Steine, I. M., Milde, A. M., Bjorvatn, B., Grønli, J., Nordhus, I. H., Mrdalj, J. & Pallesen, S. (2012). Forekomsten av seksuelle overgrep i et representativt befolkningsutvalg i Norge. Tidsskrift Norsk Psykologforening, 49, 951–957.

Taylor, G., McNeill, A., Girling, A., Farley, A., Lindson-Hawley, N. & Aveyard, P. (2014). Change in mental health after smoking cessation: systematic review and meta-analysis. Bmj, 348, g1151.

Terragni, L., Garnweidner, L. M., Pettersen, K. S., & Mosdøl, A. (2014). Migration as a turning point in food habits: The early phase of dietary acculturation among women from South Asian, African, and Middle Eastern Countries living in Norway. Ecology of food and nutrition,53(3), 273–291.

Tharaldsen, K. B., Slåtten, H., Hancock, C. H. H., Bru, E. & Breivik, K. (2017). Å ivareta barn og unge som har blitt utsatt for mobbing. Erfaringsbasert kunnskap om utforming og organisering av tiltak. Stavanger/Bergen: Læringsmiljøsentret. og Uni Research: 2017.

Tørmoen A. (2017). Self-Harm among Adolescents: From Identification to Tailored Treatment. Oslo: Det medisinske fakultet: Universitetet i Oslo.

Tørmoen, A. J., Grøholt, B., Haga, E., Brager-Larsen, A., Miller, A., Walby, F. & Mehlum, L. (2014). Feasibility of dialectical behavior therapy with suicidal and self-harming adolescents with multi-problems: training, adherence, and retention. Archives of suicide research, 18(4), 432–444.

Torvik, F. A. & Rognmo, K. (2011). Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk. Omfang og konsekvenser (Rapport 2011:4). Oslo: Folkehelseinstituttet.

Turner, L. M. & Stefansen, K. (2012). Boforhold blant barnefamilier med lavinntekt (NOVA-notat 1:2012). Oslo: NOVA.

Ulriksen, R. & Knapstad, M. (2016). Digital mobbing. Kunnskapsoversikt over forskning på effekter av tiltak (Rapport 2016:2). Oslo: Folkehelseinstituttet.

Utdanning.no. (2018). Yrkesbeskrivelse: Influencer. Hentet fra: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/influencer

Utdanningsdirektoratet (2017). Et lag rundt eleven – bruk av flerfaglig kompetanse i skolen. Hentet fra: https://www.udir.no/tall-og-forskning/finn-forskning/rapporter/et-lag-rundt-eleven---bruk-av-flerfaglig-kompetanse-i-skolen/

Utdanningsdirektoratet. (2015). Innholdet i SFO. Hentet fra https://www.udir.no/utdanningslopet/sfoaks/faktorer-for-kvalitetsutvikling/innholdet-i-sfo/

Utdanningsdirektoratet. (2017). Hva skal skolene gjøre med digital mobbing? Hentet fra: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/digital-mobbing/

Utdanningsdirektoratet. (2018). Skolemiljøtiltak – kommunalt beredskapsteam mot mobbing. Hentet: fra https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/kommunalt-beredskapsteam-mot-mobbing/

Wantland, D. J., Portillo, C. J., Holzemer, W. L., Slaughter, R. & McGhee, E. M. (2004). The Effectiveness of Web-Based vs. Non-Web-Based Interventions: A Meta-Analysis of Behavioral Change Outcomes. Journal of Medical Internet Research 2004 Nov 10; 6(4). 40–50.

Wendelborg, C. (2019). Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen skoleåret 2018/19. Trondheim: NTNU Samfunnsforskning AS.

Whitfield, C. L., Anda, R. F., Dube, S. R. & Felitti, V. J. (2003). Violent childhood experiences and the risk of intimate partner violence in adults: Assessment in a large health maintenance organization. Journal of interpersonal violence, 18(2), 166–185.

Williams, D. R. & Mohammed, S. A. (2009). Discrimination and racial disparities in health: evidence and needed research. Journal of behavioral medicine, 32(1), 20–47.

Til dokumentets forside