Prop. 121 S (2018–2019)

Opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse (2019–2024)

Til innholdsfortegnelse

1 Tiltak i opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse

Regjeringen vil

Ansvarlig departement

Kapittel 3 – Fremme barn og unges psykiske helse, livskvalitet og opplevelse av mestring

Tydeliggjøre psykisk helse i Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet

KMD

Tydeliggjøre forventninger til fylkesmennene om psykisk folkehelsearbeid for barn og unge

KMD/HOD

Vurdere å tydeliggjøre psykisk helsefremmende arbeid i folkehelseloven

HOD

Inkludere ensomhet i folkehelseloven § 7

HOD

Gjennomføre og følge utviklingen av Program for folkehelsearbeid (2017–2026), herunder tiltak for å forebygge vold og overgrep og synliggjøring av ensomhet

HOD

Sikre at Helsedirektoratets Veiviser for psykisk helse og livskvalitet evalueres, videreutvikles og revideres, med spesiell vekt på barn og unge

HOD

Videreutvikle folkehelseprofilene med flere indikatorer om barn og unges helse og trivsel, herunder indikatorer om vold og overgrep

HOD

Planlegge for at Ungdata Junior skal inngå som del av den nasjonale Ungdataundersøkelsen

HOD/BFD

Vurdere å utarbeide og regelmessig utgi en samlet framstilling av barn og unges oppvekstvilkår, livskvalitet og helse, inkludert periodiske gjentakelser av SHoT-undersøkelsen

HOD

Spre gode eksempler som MOT og SMART

KUD

Vurdere om krav til psykologfaglig/samfunnspsykologfaglig kompetanse skal forankres i Folkehelseloven (§ 27) på samme måten som krav til samfunnsmedisinsk kompetanse

HOD

Tilrettelegge for at vanskeligstilte barnefamilier bor i egnet bolig i gode bomiljø

KMD

Videreføre og styrke redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i barnehage for barn av foreldre med lav inntekt

KD

Legge til rette for generasjonsmøter på ulike lokale arenaer som sykehjem, omsorgsboliger, skoler og friområder/parker, som del av ny strategi mot ensomhet

HOD

Øke og spre kunnskapen om sosialt samspill mellom foreldre og barn, herunder betydningen av foreldres skjermbruk på tilknytning og psykisk helse

HOD

Følge opp ny forskrift om rammeplan for barnehagenes innhold og oppgaver

KD

Sette i gang et lovarbeid om et trygt og godt barnehagemiljø

KD/HOD

Følge opp ny bemanningsnorm og skjerpet pedagognorm i barnehagen

KD

Ta i bruk kunnskap fra MoBa Kinder, GoBaN, SOL-studien, Stavanger-prosjektet og bidra til at kunnskap fra andre studier om kvalitet i barnehagene blir tatt i bruk

KD/HOD

Følge utviklingen med fylkesvise og regionale mobbeombud

KD

Følge opp forskningsbasert evaluering av programmene Psykisk helse i skolen

HOD/KD

Vurdere om tilskudd til psykokologistudentenes opplysningsarbeid for unge (POFU) skal videreføres

HOD

Videreføre tilskuddsordningen Studenter – psykisk helse og rusmiddelbruk

HOD

Innføre folkehelse og livsmestring som ett av tre tverrfaglige temaer i læreplanverket i tråd med føringene i Meld. St. 28 (2015–2016) Fag – Fordypning – Forståelse. En fornyelse av Kunnskapsløftet og overordnet del av læreplanverket

KD

Utarbeide nasjonale retningslinjer for barnehage- og skoleeiere om bruk av løsninger som skjuler alvorlig skadelig innhold på nettbrett, PC og lignende digitale enheter som barn og unge bruker i barnehagen og på skolen

KD/HOD

Legge til rette for det videre arbeidet med etiske retningslinjer for påvirkere, nettverk og annonsører

BFD

Sikre et forsterket tilsyn med usunn reklame rettet mot barn og unge

BFD

Gjennomgå og vurdere endringer i regelverket for tilbud og bruk av kosmetiske injeksjoner

HOD

Gjennomgå og vurdere innstramminger i reguleringen av kommersiell markedsføring av kosmetisk kirurgi

HOD

Foreslå endringer i markedsføringsloven § 2 for å presisere at annonsører skal sørge for at reklamen ikke viser et urealistisk eller usunt skjønnhetsideal

BFD

Foreslå endringer i markedsføringsloven § 21 for å motvirke kroppspress mot barn og unge

BFD

Utarbeide en egen strategi mot internettrelaterte overgrep

JD

Vurdere etablering av et nasjonalt forskernettverk og analysesamarbeid på området barn, risiko og internett

JD

Inkludere informasjon om betydningen av levevaner for psykisk helse på ung.no

HOD

Gjennomføre kunnskapsoppsummeringer og initiere forskning om betydningen av levevaner for psykiske helse hos barn og unge

HOD

Arbeide for matens rolle og betydning for barn og unges psykiske og fysiske helse og matkulturens betydning for deres identitet og fellesskap, blant annet gjennom Matnasjonen Norge og oppfølging av Nasjonal plan for bedre kosthold

LMD/HOD

Kapittel 4 – Tidlig innsats

Videreutvikle familieverntjenestens tilbud til familier som lever med høykonflikt etter samlivsbrudd og til familier som lever med vold

BFD

Tilpasse meklingstilbudet til familiene og tilrettelegge for økt deltakelse fra barn og unge

BFD

Videreutvikle opplæringsprogrammet SNAKKE og bidra til at programmet tas i bruk i kommunene

BFD/HOD

Videreutvikle den digitale nettressursen Jeg Vet og bidra til at ressursen tas i bruk i barnehager og skoler

BFD/KD

Igangsette et utviklingsarbeid mellom Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet for å styrke det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge i barnehage og skole, herunder barn og unge med psykiske vansker

HOD/KD

Vurdere forsøk med programfinansiering av enkelte tilskuddsordninger gjennom 0–24-samarbeidet

KD/HOD/BFD/ ASD/KMD

Synliggjøre og bidra til å videreutvikle tjenester knyttet til Inn på tunet og Ut på vidda, som nære og tilpassede tilbud til barnehager, skoler, helse-, sosial- og omsorgssektoren, integrering og arbeidstrening

LMD

Videreutvikle kunnskap om effekten av tjenester knyttet til Inn på tunet, Ut på vidda samt naturbaserte og dyreassisterte intervensjoner og betydningen av kontakt med natur og dyr

LMD

Iverksette inkluderingsdugnadens mål om å få flere med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en inn i arbeidslivet, herunder arbeidssøkere med psykiske lidelser og/eller rusproblemer

ASD, HOD

Kapittel 5 – Barn og unges behov for støtte og behandling

Legge til rette for at samvalgs- og medvirkningsverktøy i større grad tas i bruk og utvikles. Dette arbeidet bør skje i tett samarbeid med barn og unge selv

HOD/BFD/ASD

Legge til rette for at bruker- og pårørendeorganisasjoner bedre kan ivareta og videreutvikle sitt medvirkningsarbeid

HOD

Sende på høring forslag om å tydeliggjøre i forskrift om kommunenes helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten, at helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan bidra til behandling og oppfølging for lettere psykiske og somatiske tilstander

HOD

Gjennomgå og revidere helsesykepleierutdanningen slik at den møter dagens og fremtidens behov

KD/HOD

Igangsette pilotprosjekt for lavterskel behandling av psykiske helseutfordringer for barn og unge

HOD

Legge til rette for å utvikle digitale kontaktflater mellom helsepersonell og barn og unge

HOD/BFD

Utarbeide en ny, tverrsektoriell veileder for psykisk helsearbeid for barn og unge. Veilederen skal inkludere arbeid med rusproblematikk, vold og overgrep

HOD/KD/BFD/

ASD/KMD/JD/

LMD

Videreføre KS’ læringsnettverk God samhandling for barn og unge

HOD

Utrede hvordan tjenestene til barn og unge kan koordineres bedre

HOD/BFD/ASD

/KD

Utrede og evaluere samarbeidsløsninger for dialog mellom kommune og spesialisthelsetjeneste før og under henvisning

HOD

Videreføre satsingen på bedre psykiske helsetjenester til barn i barnevernet

HOD/BFD

Utarbeide en pårørendestrategi som skal angi regjeringens videre arbeid på feltet og som skal følges opp av en handlingsplan

HOD

Sørge for at helsepersonells plikt til å ivareta mindreårige barn som pårørende implementeres i tjenestene

HOD

Bidra til god oppfølging av barn og unge som er etterlatte etter selvmord, gjennom samarbeid med bruker-, pårørende- og etterlatteorganisasjoner

HOD

Arbeide for at tjenestene har kompetanse på bruk av tolk

KD/HOD/BFD/

ASD

Bidra til at kultursensitive utrednings- og behandlingsverktøy tas i bruk og spres

HOD

Vurdere tiltak for å øke rekrutteringen til helsepersonellutdanning fra minoritetsgrupper og fra grupper med særskilt kulturbakgrunn

KD/HOD

Utarbeide en handlingsplan for likestilling av personer med funksjonsnedsettelse

KUD

Utvikle og pilotere modell/forløp for oppfølging av barn og unge som er eller har vært utsatt for mobbing

HOD/KD

Legge til rette for å videreutvikle oppfølgings- og behandlingstilbudet for barn og unge med rusmiddelproblemer

HOD

Igangsette et utviklingsarbeid om forebygging av selvskading gjennom blant annet å styrke kunnskapen om forebygging av selvskading i tjenestene og gjennom bidrag til opplæring av personell i kunnskapsbaserte behandlingsmetoder

HOD

Vurdere utvikling av nasjonale mål og/eller indikatorer for effekt av behandling og pasientopplevd kvalitet for pasienter med psykiske lidelser

HOD

Vurdere å utvikle håndboken fra RBUP til også å omfatte behandlingstiltak som er relevante i primærhelsetjenesten

HOD

Kapittel 6 – Forskning, kunnskap og kompetanse

Gi relevante regionale og nasjonale kompetansesentre i oppdrag å bidra i arbeidet med å implementere opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse og sikre videre kunnskapsspredning og kompetanseoppbygging om barn og unges psykiske helse

HOD

I samarbeid med relevante aktører følge opp Forskningsrådets kartlegging av forskningssvake områder innenfor psykisk helsefeltet

HOD

Til dokumentets forside