Prop. 142 L (2014–2015)

Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv.

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv. i samsvar med et vedlagt forslag.

Til dokumentets forside