Prop. 142 L (2014–2015)

Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv.

Til innholdsfortegnelse

7 Lovfesting av lenke til nettbasert prisportal

7.1 Bakgrunn for lovforslaget

Finansportalen er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Forbrukerrådet er statlig finansiert, og har vedtekter fastsatt ved kgl.res. 5. april 2002 (endret senest ved kgl.res. 5. november 2011). De overordnede målene for Finansportalen (finansportalen.no) er å gi forbrukerne makt og mulighet til å ta gode valg i markedet for finansielle tjenester. Finansportalen gir informasjon til forbrukerne og bidrar til at forbrukermarkedet for finansielle tjenester fungerer bedre gjennom oppdatert og stadig ny informasjon på nye felter. Finansportalen ble startet i januar 2008, og inneholder informasjon om spareprodukter, lån og forsikring. Daglig oppdatert prisinformasjon på portalen gjør det enklere for forbrukere å orientere seg. For å øke mobiliteten blant bankkunder ble et særskilt verktøy for bankbytte lansert på Finansportalen i 2009.

I Meld. St. 21 (2013–2014) Finansmarknadsmeldinga 2013, som ble fremmet 25. april 2014, ble det uttalt at Finansdepartementet vil «vurdere korleis ein kan sikre at finansinstitusjonar lenker til Finansportalen på sine heimesider på internett. Ein slik lenke vil gjere det enklare for kunden å samanlikne prisar og vilkår.» På bakgrunn av initiativet oppfordret Finans Norge sine medlemmer i brev 29. april 2014 til å lenke til Finansportalen fra bankenes hjemmesider. Departementets undersøkelser tyder imidlertid på at oppfordringen ikke fullt ut er blitt fulgt opp av finansforetakene på en hensiktsmessig måte. Enkelte foretak har ikke lenket til Finansportalen. De foretakene som har lenket, har gjort det gjort på ulikt vis. Enkelte foretak har ført opp lenken på forsiden, slik hensikten var, mens andre foretak har lenker på bakenforliggende sider som kan være lite synlige for kundene. Konkurransetilsynet skriver i rapporten «Konkurransen i boliglånsmarkedet», publisert 24. mars 2015, at Finansportalen bør gjøres mer synlig for øke kjennskapen til portalen, og øke antallet brukere.

Forslaget har ikke vært på høring, fordi det anses åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.4. Finansdepartementet viser for øvrig til at tiltaket er varslet for Stortinget i Meld. St. 21 (2013–2014) Finansmarknadsmeldinga 2013 og Meld. St. 22 (2014–2015) Finansmarknadsmeldinga 2014, i tillegg til at det har vært en åpen prosess om tiltaket i etterkant av dette bl.a gjennom åpen høring i Stortinget. Ved utarbeidelsen av en eventuell forskrift med nærmere regler vil det gjennomføres høring på vanlige måte.

7.2 Gjeldende rett

Dagens regelverk inneholder ingen hjemler for å pålegge finansforetak å lenke til Finansportalen eller tilsvarende prisportaler på sine hjemmesider.

7.3 Departementets vurdering

Departementet mener det er viktig med tiltak som kan styrke konkurransen i finansmarkedet og bedre forbrukernes tilgang til oppdatert prisinformasjon. Departementet mener at dersom finansforetak som tilbyr produkter som det informeres om på Finansportalen, har lenker til portalen på sine hjemmesider, vil lenkene gjøre det enklere for forbrukere å sammenlikne priser og vilkår hos ulike foretak. Enkel tilgjengelig informasjon om tilbud fra ulike foretak vil redusere søkekostnadene for forbruker, og på en bedre måte legge til rette for konkurranse mellom foretak som tilbyr tjenester som Finansportalen informerer om.

Departementet mener at det er behov for tiltak som kan bidra til at informasjon til forbrukerne om tilbud fra ulike tilbydere av finansielle produkter. Lenker fra finansforetakenes hjemmesider til nettbasert prisportal, som Finansportalen, er et egnet tiltak, og bør gjennomføres av alle finansforetak som selger tjenester som det informeres om på Finansportalen, uavhengig om finansforetakene er medlemmer av Finans Norge eller ikke. Lenkene bør framstå som standardisert for brukerne, på en god måte, og ikke svekkes over tid. I Finansmarknadsmeldinga 2014 (Meld. St. 22 (2014–2015)), som ble lagt fram 10. april 2015, uttaler departementet i boks 3.12 side 58 følgende: «Finansdepartementet tek sikte på å fremje forslag til Stortinget i vår om ein lovheimel i finansføretakslova som gjev Finansdepartementet høve til å fastsetje forskrift med krav om lenke til Finansportalen. Det vil seinare verte fastsett forskrift.»

Finansportalen står i en særstilling fordi den er nøytral og finansiert ved statlige midler. Det er imidlertid opprettet flere nettsteder som kan gjøre det enklere for kundene å orientere seg i tilbud fra ulike finansinstitusjoner, bl.a. penger.no og Norsk Familieøkonomi. Finansdepartementet fremmer, i tråd med det som er nevnt ovenfor, i denne lovproposisjonen forslag om å ta inn en lovhjemmel i (den nye) finansforetaksloven § 16–10 som gir adgang til å fastsette i forskrift plikt for finansforetak om å lenke til prisopplysninger i nettbaserte prisportaler, som Finansportalen.

Til forsiden