Prop. 142 L (2014–2015)

Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv.

Til innholdsfortegnelse

9 Gjennomføring i norsk rett av forordning 248/2014 (grensekryssende betalinger i euro)

9.1 Bakgrunn for lovforslaget

EUs forordning nr. 260/2012 om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro ble tatt inn i EØS-avtalen 3. mai 2013 og er tatt inn i norsk rett ved henvisning i lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) § 9 tredje ledd, jf. Prop. 87 L (2013–2014) pkt. 4.

Ved EUs Europaparlaments- og rådsforordning nr. 248/2014 av 26. februar 2014 ble frister satt i forordning 260/2012 endret.

EØS-komiteen vedtok 12. desember 2014 å innlemme Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 248/2014 av 26. februar 2014 i EØS-avtalen slik at de samme fristendringene skal gjelde i de tre EFTA-/EØS-landene. Stortinget sluttet seg til dette, jf. vedtak i Stortinget på bakgrunn av Prop. 100 S (2014–2015).

Gjennomføring av forordningen i norsk rett krever lovendring. Forslaget har ikke vært på høring da høring vurderes som åpenbart unødvendig, jf. utredningsinstruksen pkt. 5.4.

9.2 Gjeldende rett

Hovedformålet med forordning (EU) nr. 260/2012 er å gå over fra nasjonale systemer for kredittoverføringer og direkte debiteringer til harmoniserte SEPA kredittoverføringer («SEPA credit transfer») og direkte debiteringer («SEPA direct debit»). SEPA står for Single Euro Payments Area. Begrepene «kredittoverføringer» og «direkte debiteringer» er definert i forordning (EU) 260/2012 art. 2. Forordningen skal sørge for at betalinger i euro kan gjøres på tvers av landegrensene under de samme forutsetninger i hele EU/EØS.

Forordningen art. 6 setter bankenes frist til overgang til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro til 1. februar 2014, med enkelte senere frister i overgangsbestemmelser i forordningen art. 16. Medlemsstatene skal etter art. 11 ha sanksjonshjemler for brudd på forordningens bestemmelser innen 1. februar 2013, jf. endelig frist for gjennomføring i art. 6.

9.3 Nærmere om forordningens innhold

Forordning (EU) 248/2014 endrer fristene for overgang til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro og innføring av sanksjoner i forordning 260/2012. Etter den nye forordningen kan betalingstjenestetilbydere fortsette å gjennomføre betalingstransaksjoner i euro i andre format enn dem som følger av forordningen frem til 1. august 2014. Forordningens regler om sanksjoner etter art. 11 jf. art. 6 forskyves tilsvarende til 2. august 2014.

9.4 Departementets vurdering

Forordning (EU) 248/2014 i EØS-avtalen endrer som nevnt ovenfor enkelte frister i forordningen om tekniske krav til kredittoverføringer og direkte debiteringer i euro, som allerede er gjennomført i norsk rett. Etter departementets vurdering bør disse endringene reflekteres i i norsk rett. Departementet foreslår derfor at rettsakten tas inn ved en ny henvisning i finansavtaleloven § 9 tredje ledd. Forordning (EU) 248/2014 medfølger som utrykt vedlegg.

Til forsiden