Prop. 142 L (2014–2015)

Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv.

I proposisjonen legger departementet frem forslag om ny lov om fastsettelse av referanserenter. Lovforslaget har til hensikt å bringe fastsettelsen av norske referanserenter under offentlig regulering og tilsyn. Videre fremmes det forslag til endringer i blant annet verdipapirfondloven, verdipapirhandelloven, finanstilsynsloven og enkelte andre lover på finansmarkedsområdet.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget