Nærmere regler om referanserenter

Ved kongelig resolusjon 4. desember 2015 er det bestemt at lov 4. desember 2015 nr. 95 om fastsettelse av referanserenter (referanserenteloven) skal tre i kraft 1. januar 2016. I medhold av loven § 7 annet ledd har Finansdepartementet 4. desember 2015 fastsatt forskrift som innebærer at administratorer som driver virksomhet som reguleres av loven ved dens ikrafttredelse, skal sende søknad om godkjennelse innen 1. juli 2016.

Som omtalt i Prop. 142 L (2014–2015) kapittel 2 bør eventuelle nærmere regler om fastsettelse av referanserenter inntil EU/EØS-regelverket er klart, fastsettes i forskrift med hjemmel i referanserenteloven § 4. Departementet ber Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskrifts­regler (til utfylling av den fastsatte referanserente­forskriften) og høringsnotat innen 15. mars 2016.

 

Med hilsen
Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

 Kopi: Norges Bank