Historisk arkiv

Ny lov om fastsettelse av referanserenter

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Finansdepartementet

Finansdepartementet har i dag lagt frem forslag til ny lov om fastsettelse av referanserenter. I tillegg foreslås det endringer i flere andre lover på finansmarkedsområdet.

– Forslaget til ny lov om fastsettelse av referanserenter innebærer blant annet at fastsettelsen av pengemarkedsrenten Nibor underlegges offentlig regulering og tilsyn. Referanserenter har en sentral rolle i økonomien, og det er viktig å få på plass et godt og tillitvekkende regelverk på dette området, sier finansminister Siv Jensen.

I proposisjonen fremmer Finansdepartementet et forslag til ny lov om fastsettelse av referanserenter. Regler for å fastsette pengemarkedsrenten Nibor og tilsvarende renter i andre land har stort sett vært overlatt til de involverte bankene og deres organisasjoner. I proposisjonen foreslås det nye lovregler om fastsettelse av såkalte referanserenter, så som Nibor, inntatt i en egen ny lov om fastsettelse av referanserenter. Etter forslaget skal fastsettelsen av allment brukte referanserenter organiseres forsvarlig, og både administrator (den som er ansvarlig for fastsettelsen av referanserenten) og organiseringen skal godkjennes av Finansdepartementet. Det foreslås at Finanstilsynet skal føre tilsyn med fastsettelsen av referanserenter.

Endringer i flere lover på finansmarkedsområdet
I proposisjonen fremmes det også forslag til endringer i flere lover på finansmarkedsområdet. Et av forslagene er en lovhjemmel i finansforetaksloven som gir Finansdepartementet mulighet til å fastsette forskrift med krav om at finansinstitusjoner lenker til Finansportalen.

Finansdepartementet foreslår videre en ny bestemmelse i verdipapirfondloven om verdipapirfonds adgang til å kombinere ulike plasseringer overfor én utsteder. Departementet foreslår også at regler om verdipapirfonds adgang til å låne ut finansielle instrumenter oppheves og erstattes av en hjemmel til å gi regler i forskrift om bruk av teknikker for porteføljeforvaltning. Formålet er å bidra til at regelverket for utlån av finansielle instrumenter fra verdipapirfond innrettes i samsvar med lånemarkedet slik det fungerer i praksis, og i tråd med utviklingen i EØS-området.  

Finansdepartementet foreslår også endringer i finanstilsynsloven § 9 om utlikning av Finanstilsynets utgifter.  Forslaget innebærer at ordningen for utlikningen forenkles, ved at graden av skjønn blir mindre. Det foreslås å videreføre hovedprinsippet om utlikning av tilsynets utgifter på de institusjonene som er underlagt tilsyn, etter omfanget av tilsynsarbeidet.

I tillegg fremmer departementet forslag om en forskriftshjemmel i verdipapirhandelloven for departementet til å fastsette utfyllende regler om tillegg til prospekt.

Les mer i Prop. 142 L (2014–2015)