Prop. 142 L (2014–2015)

Lov om fastsettelse av referanserenter og lov om endringer i finanslovgivningen mv.

Til innholdsfortegnelse

3 Endring i verdipapirhandelloven – hjemmel til å fastsette nærmere regler om tillegg til prospekt i forskrift

3.1 Bakgrunn

Ifølge verdipapirhandelloven § 7-15 plikter utsteder av prospekt å utarbeide tillegg til prospektet der det mellom tidspunktet for godkjenningen av prospektet og tidspunktet for akseptperiodens utløp eller opptaket til notering, oppdages vesentlig feil eller unøyaktighet, eller det fremkommer en ny omstendighet. Bestemmelsen gjennomfører EØS-regler som svarer til direktiv 2003/71 (EU) artikkel 16 nr. 1 om prospekt. EØS-regler som svarer til kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 gir utfyllende tekniske regler til direktiv 2003/71 (EU) om i hvilke situasjoner det skal offentligjøres tillegg til prospekt.

3.2 Høringsutkastet

Ved høringsbrev 25. november 2014 sendte Finansdepartementet høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet på høring. I høringsnotatet foreslår Finanstilsynet at departementet gis hjemmel til å fastsette nærmere regler om tillegg til prospekt i forskrift, og at EØS-regler tilsvarende kommisjonsforordning (EU) nr. 382/2014 gjennomføres ved inkorporasjon i verdipapirforskriften.

3.3 Høringsinstansenes syn

Høringsbrevet ble sendt til følgende høringsinstanser:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Nærings- og fiskeridepartementet

 • Olje- og energidepartementet

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Den norske Revisorforening

 • Finans Norge

 • Finanstilsynet

 • Folketrygdfondet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Nasdaq OMX Oslo ASA

 • Nordic Trustee

 • Norske Finansanalytikeres Forening

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • Oslo Børs

 • Oslo Clearing ASA

 • Verdipapirfondenes forening

 • Verdipapirforetakenes Forbund

 • Verdipapirsentralen

 • ØKOKRIM

Ingen av høringsinstansene har gitt merknader.

3.4 Departementets vurdering

Departementet viser til at EØS-regler som svarer til forordning (EU) nr. 382/2014 gir utfyllende tekniske regler til prospektdirektivets bestemmelser om tillegg til prospekt, nærmere bestemt i hvilke situasjoner det skal være obligatorisk for utsteder å utarbeide tilleggsprospekt. Departementet mener det er hensiktsmessig å gjennomføre de utfyllende tekniske reglene om tillegg til prospekt i forskrift. Siden departementet ikke har hjemmel i verdipapirhandelloven til å fastsette utfyllende regler om tillegg til prospekt, foreslår departementet på denne bakgrunn at det gis slik forskriftshjemmel i et nytt annet ledd til verdipapirhandelloven § 7-15.

Til dokumentets forside