Prop. 142 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 Tillegg til Prop. 129 S (2016–2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

2 Endring av bevilgningsforslag for 2017

Kap. 496 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere

Post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

I Prop. 129 S (2016–2017) er det foreslått at bevilgningen på kap. 496, post 61 forhøyes med til sammen 457,7 mill. kroner, til 4 226,0 mill. kroner. Til grunn for forslaget om tilleggsbevilgning ligger blant annet en forutsetning om at antall barn i målgruppen for tilskuddet er økt, og at en høyere andel av de bosatte er under 17 år og dermed utløser den høye satsen i tilskuddet. I anslaget har det vært lagt til grunn et for høyt antall enslige mindreårige som utløser tilskudd. Videre er det lagt til grunn et for høyt antall enslige mindreårige som utløser høy sats for tilskudd. Feilen ble oppdaget i forbindelse med oppdatering av et IKT-system.

Når riktige grunnlagsdata legges til grunn, anslås bevilgningsbehovet på kap. 496, post 61 til 3 378,2 mill. kroner. Dette er 847,8 mill. kroner lavere enn bevilgningsforslaget i Prop. 129 S (2016–2017).

På denne bakgrunn foreslås det bevilget 3 378,2 mill. kroner på kap. 496, post 61 i 2017, mot tidligere foreslått 4 226,0 mill. kroner.

I regjeringens forslag til revidert budsjett for 2017 ble bruken av olje- og fondsinntekter anslått til 220,9 mrd. kroner, målt ved det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet. Medregnet forslaget i denne proposisjonen kan det strukturelle, oljekorrigerte underskuddet nå anslås til 220,1 mrd. kroner, som er 5,5 mrd. kroner lavere enn lagt til grunn i fjor høst.