Prop. 142 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 Tillegg til Prop. 129 S (2016–2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endring av Prop. 129 S (2016–2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

I

I statsbudsjettet for 2017 blir bevilget under følgende kapittel:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

496

Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere:

61

Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning

3 378 239 000

mot tidligere foreslått kr 4 226 003 000