Prop. 142 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 Tillegg til Prop. 129 S (2016–2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Finansdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om tillegg til Prop. 129 S (2016–2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017.

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak om endring av Prop. 129 S (2016–2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017 i samsvar med et vedlagt forslag.