Prop. 142 S (2016–2017)

FOR BUDSJETTÅRET 2017 Tillegg til Prop. 129 S (2016–2017) om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Regjeringen la 11. mai frem Prop. 129 S (2016–2017) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2017. Etter at proposisjonen ble fremmet for Stortinget har det blitt avdekket at det er gjort feil i beregningen av bevilgningsbehovet på kap. 496 Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere, post 61 Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger. I denne proposisjonen legges det derfor frem forslag om å endre forslaget til vedtak på kap. 496, post 61 i Prop. 129 S (2016–2017). Det foreslås ikke endringer i øvrige forslag til vedtak i Prop. 129 S (2016–2017).