Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 144 S (2015–2016)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy

Til innholdsfortegnelse

3 Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/46/EU av 3. april 2014 om endring av rådsdirektiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for kjøretøyer

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, særlig artikkel 91,

under henvisning til forslag fra Europakommisjonen,

etter oversending av utkast til regelverksakt til de nasjonale parlamentene,

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske og sosiale komité1,

etter samråd med Regionkomiteen,

etter den ordinære regelverksprosessen2 og

ut fra følgende betraktninger:

 • 1) Teknisk kontroll er en del av en større ordning som skal sikre at kjøretøyer holdes i sikker og miljømessig akseptabel stand så lenge de er i bruk. Ordningen bør omfatte periodiske tekniske kontroller av kjøretøyer og utekontroll av kjøretøyer brukt til nyttetransport, samt en framgangsmåte for kjøretøyregistrering som gir mulighet til midlertidig å oppheve en tillatelse til at et kjøretøy tas i bruk i veitrafikk, dersom kjøretøyet utgjør en umiddelbar fare for trafikksikkerheten.

 • 2) Registrering av et kjøretøy gir administrativ tillatelse til at det tas i bruk i veitrafikk. Rådsdirektiv 1999/37/EF3 gjelder bare for registrering av kjøretøyer. Særlig i tilfeller der bruken av et kjøretøy på offentlige veier utgjør en fare på grunn av dets tekniske tilstand, bør det imidlertid være mulig midlertidig å oppheve tillatelsen til å bruke dette kjøretøyet i en viss periode. For å forenkle den administrative byrden forbundet med opphevingen bør det ikke kreves en ny registreringsprosess når den midlertidige opphevingen opphører.

 • 3) Det bør innføres et krav om permanent å oppheve registreringen av et kjøretøy som er meldt som et kassert kjøretøy i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF4. Medlemsstater har mulighet til å fastsette i nasjonal rett andre grunner til å oppheve en kjøretøyregistrering.

 • 4) Selv der en kjøretøyregistrering er opphevet, bør det være mulig å beholde dokumentasjon på registreringen.

 • 5) For å forenkle den administrative byrden og forenkle utvekslingen av opplysninger mellom medlemsstatene, bør opplysninger om kjøretøyer registreres elektronisk.

 • 6) Dette direktiv bør ikke hindre medlemsstater i å betrakte det elektroniske datasettet som oppbevares av deres vedkommende myndigheter som hovedkilde til opplysninger om et kjøretøy som er registrert på deres territorium. Medlemsstatene bør kunne bruke et elektronisk nett som inneholder data fra nasjonale elektroniske databaser for å forenkle utvekslingen av opplysninger.

 • 7) Der alvorlige mangler er avdekket ved teknisk kontroll og tillatelsen til at et kjøretøy tas i bruk på offentlig vei er midlertidig opphevet, bør opphevingen være registrert inntil kjøretøyet er godkjent i en ny teknisk kontroll.

 • 8) For å ajourføre nr. II.4 annet strekpunkt og nr. III.1.A bokstav b) i vedlegg I og II til direktiv 1999/37/EF ved utvidelse av Unionen, og for å ajourføre nr. II.6 i vedlegg I om ikke-obligatoriske opplysninger ved endringer av definisjoner eller innholdet i samsvarssertifikater i det relevante EU-regelverket om typegodkjenning, bør myndigheten til å vedta rettsakter i samsvar artikkel 290 i traktaten om Den europeiske unions virkemåte delegeres til Kommisjonen. Det er særlig viktig at Kommisjonen holder hensiktsmessige samråd under det forberedende arbeidet, også på ekspertplan. Kommisjonen bør ved forberedelse og utarbeiding av delegerte rettsakter sikre at relevante dokumenter oversendes Europaparlamentet og Rådet samtidig, til rett tid og på en egnet måte.

 • 9) Direktiv 1999/37/EF bør derfor endres.

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endringer av direktiv 1999/37/EF

I direktiv 1999/37/EF gjøres følgende endringer:

 • 1) I artikkel 1 skal første punktum lyde:

  «Dette direktiv får anvendelse på de registreringsdokumenter for kjøretøy som utstedes av medlemsstatene.»

 • 2) i artikkel 2 skal nye bokstaver lyde:

  • «e) «midlertidig oppheving» et begrenset tidsrom der et kjøretøy ikke har en medlemsstats tillatelse til å tas i bruk i veitrafikk, og der kjøretøyet kan få tillatelse til å tas i bruk igjen uten en ny registreringsprosess, forutsatt at grunnene til den midlertidige opphevingen ikke lenger er til stede,

  • f) «oppheving av en registrering» oppheving av en medlemsstats tillatelse til at et kjøretøy tas i bruk i veitrafikk.

 • 3) I artikkel 3 skal nye nummere lyde:

  • «4. Medlemsstater skal registrere elektronisk opplysninger om alle kjøretøyer som er registrert på deres territorium. Opplysningene skal omfatte

   • a) alle obligatoriske opplysninger i samsvar med nr. II.5 i vedlegg I samt opplysningene i nr. II.6 (J) og II.6 (V.7) og (V.9) i nevnte vedlegg, der disse opplysningene er tilgjengelige,

   • b) andre ikke-obligatoriske opplysninger oppført i vedlegg I eller opplysninger fra samsvarssertifikatet fastsatt i europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF5, dersom det er mulig,

   • c) resultatet av obligatoriske periodiske tekniske kontroller i samsvar europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EF6 og kontrollseddelens gyldighetstid.

   Personopplysninger omhandlet i dette direktiv skal behandles i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF7 og 2002/58/EF8.

  • 5. Tekniske opplysninger om kjøretøyer skal gjøres tilgjengelige for vedkommende myndigheter eller kontrollorganer slik at de kan gjennomføre periodiske tekniske kontroller. Medlemsstater kan begrense kontrollorganers bruk og spredning av slike opplysninger for å unngå at opplysningene blir misbrukt.

 • 4) Ny artikkel skal lyde:

  «Artikkel 3a

  • 1. Dersom vedkommende myndighet i en medlemsstat får melding om at en periodisk teknisk kontroll viser at tillatelsen til at et bestemt kjøretøy tas i bruk i veitrafikk er midlertidig opphevet i samsvar med artikkel 9 i direktiv 2014/45/EU, skal den midlertidige opphevingen registreres elektronisk og en ny teknisk kontroll skal utføres.

   Den midlertidige opphevingen skal gjelde til kjøretøyet er godkjent i en ny teknisk kontroll. Etter godkjent teknisk kontroll skal vedkommende myndighet umiddelbart gi ny tillatelse til at kjøretøyet tas i bruk i veitrafikk. En ny registreringsprosess er ikke nødvendig.

   Medlemsstatene eller deres vedkommende myndigheter kan treffe tiltak for å forenkle ny kontroll av et kjøretøy som har fått tillatelsen til å tas i bruk i veitrafikk midlertidig opphevet. Tiltakene kan omfatte tillatelse til å kjøre på offentlig vei mellom et verksted og et kontrollorgan med henblikk på teknisk kontroll.

  • 2. Medlemsstatene kan tillate innehaveren av et vognkort å søke vedkommende myndighet om å overføre vognkortet til den nye eieren av kjøretøyet.

  • 3. Dersom medlemsstatens vedkommende myndighet mottar melding om at et kjøretøy er blitt behandlet som et kassert kjøretøy i samsvar med europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF9, skal registreringen av kjøretøyet oppheves permanent, og opplysninger om dette skal legges i det elektroniske registeret.

 • 5) I artikkel 5 skal nytt nummer lyde:

  • «3. Ved eierskifte skal medlemsstatene med forbehold for artikkel 5 nr. 4 og artikkel 8 nr. 3 i direktiv 2014/45/EU, prinsipielt anerkjenne gyldigheten av en kontrollseddel dersom kjøretøyet har et gyldig bevis for utført periodisk teknisk kontroll.»

 • 6) Artikkel 6 og 7 skal lyde:

  «Artikkel 6

  Kommisjonen skal gis myndighet til å vedta delegerte rettsakter i samsvar med artikkel 7, for å endre

  • – nr. II.4 annet strekpunkt og nr. III.1.A bokstav b) i vedlegg I og II ved utvidelse av Unionen,

  • – nr. II.6 i vedlegg I med hensyn til ikke-obligatoriske opplysninger ved endringer av definisjoner eller av innholdet i samsvarssertifikater i relevant EU-regelverk om typegodkjenning.

  Artikkel 7

  • 1. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter gis Kommisjonen med forbehold for vilkårene fastsatt i denne artikkel.

  • 2. Myndigheten til å vedta delegerte rettsakter nevnt i artikkel 6 skal gis Kommisjonen for en periode på fem år fra 19. mai 2014. Kommisjonen skal utarbeide en rapport om den delegerte myndigheten senest ni måneder før utgangen av femårsperioden. Den delegerte myndigheten skal forlenges automatisk med perioder av samme varighet med mindre Europaparlamentet eller Rådet motsetter seg slik forlengelse senest tre måneder før utgangen av hver periode.

  • 3. Den delegerte myndigheten nevnt i artikkel 6 kan når som helst tilbakekalles av Europaparlamentet eller Rådet. En beslutning om tilbakekalling innebærer at den delegerte myndigheten som angis i beslutningen, opphører å gjelde. Den får anvendelse dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende eller på et senere tidspunkt angitt i beslutningen. Den berører ikke gyldigheten av delegerte rettsakter som allerede er trådt i kraft.

  • 4. Så snart Kommisjonen vedtar en delegert rettsakt, skal den underrette Europaparlamentet og Rådet samtidig om dette.

  • 5. En delegert rettsakt vedtatt i henhold til artikkel 6 skal tre i kraft bare dersom verken Europaparlamentet eller Rådet har gjort innsigelse innen en frist på to måneder fra det ble gitt underretning om rettsakten til Europaparlamentet og Rådet, eller dersom både Europaparlamentet og Rådet innen utløpet av nevnte frist har underrettet Kommisjonen om at de ikke har til hensikt å gjøre innsigelse. På Europaparlamentets eller Rådets initiativ forlenges denne fristen med to måneder.

 • 7) Artikkel 9 skal lyde:

  «Artikkel 9

  Medlemsstatene skal bistå hverandre i forbindelse med gjennomføringen av dette direktiv. De kan utveksle opplysninger bilateralt eller multilateralt for særlig å kontrollere et kjøretøys juridiske status før registrering, om nødvendig i den medlemsstaten det tidligere var registrert. For å forenkle utvekslingen av opplysninger kan medlemsstatene ved en slik kontroll bruke et elektronisk nett som inneholder opplysninger fra nasjonale elektroniske databaser.»

 • 8) I nr. II.6 i vedlegg I skal nytt ledd lyde:

  • «X) bevis på godkjent teknisk kontroll, dato for ny teknisk kontroll eller utløpsdato for gjeldende kontrollseddel.»

Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

 • 1. Medlemsstatene skal innen 20. mai 2017 vedta og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen om dette.

  De skal anvende disse bestemmelsene fra 20. mai 2018.

  Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene.

 • 2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det området dette direktiv omhandler.

Artikkel 3

Ikrafttredelse

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Mottakere

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 3. april 2014.

For Europaparlamentet

For Rådet

M. SCHULZ

D. KOURKOULAS

President

President

Fotnoter

1.

EUT C 44 av 15.2.2013, s. 128.

2.

Europaparlamentets holdning av 11. mars 2014 (ennå ikke offentliggjort i EUT) og rådsbeslutning av 24. mars 2014.

3.

Rådsdirektiv 1999/37/EF av 29 April 1999 om registreringsdokumenter for kjøretøyer (EFT L 138 av 1.6.1999, s. 57)

4.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september om kasserte kjøretøyer (EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34).

5.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF av 5. september 2007 om fastsettelse av en ramme for godkjenning av motorvogner og deres tilhengere, og av systemer, deler og tekniske enheter til slike motorvogner (EUT L 263 av 9.10.2007, s. 1).

6.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere, og om oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51).

7.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om vern av fysiske personer i forbindelse med behandling av personalopplysninger og om fri utveksling av slike opplysninger (EFT L 281 av 23.11.1995, s. 31).

8.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/58/EF av 12. juli 2002 om behandling av personopplysninger og personvern i sektoren for elektronisk kommunikasjon (EFT L 201 av 31.7.2002, s. 37).»

9.

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/53/EF av 18. september om kasserte kjøretøyer (EFT L 269 av 21.10.2000, s. 34).»

Til toppen
Til dokumentets forside