Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 144 S (2015–2016)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy

Til innholdsfortegnelse

1 EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport)

EØS-KOMITEEN HAR –

under henvisning til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde, heretter kalt EØS-avtalen, særlig artikkel 98,

og på følgende bakgrunn:

 • 1) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere og om oppheving av direktiv 2009/40/EF1 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/46/EU av 3. april 2014 om endring av rådsdirektiv 1999/37/EF om registreringsdokumenter for kjøretøyer2 skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EU av 3. april 2014 om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Unionen, og om oppheving av direktiv 2000/30/EF3, endret ved EUT L 197 av 4.7.2014, s. 87, skal innlemmes i EØS-avtalen.

 • 4) Direktiv 2014/45/EU opphever med virkning fra 20. mai 2018 europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF4 som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 20. mai 2018.

 • 5) Direktiv 2014/47/EU opphever med virkning fra 20. mai 2018 europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF5 som er innlemmet i EØS-avtalen, og som følgelig skal oppheves i EØS-avtalen med virkning fra 20. mai 2018.

 • 6) EØS-avtalens vedlegg XIII bør derfor endres –

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

I EØS-avtalens vedlegg XIII gjøres følgende endringer:

 • 1. Etter nr. 16a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF) skal nytt nr. 16b lyde:

  • «16b. 32014 L 0045: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/45/EU av 3. april 2014 om periodisk teknisk kontroll av motorvogner og deres tilhengere og om oppheving av direktiv 2009/40/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51).»

 • 2. Etter nr. 17h (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF) skal nytt nr. 17ha lyde:

  • «17ha. 32014 L 0047: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/47/EU av 3. april 2014 om utekontroll av nyttekjøretøyer som trafikkerer Unionen, og om oppheving av direktiv 2000/30/EF (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 134), endret ved EUT L 197 av 4.7.2014, s. 87.»

 • 3. I nr. 24c (rådsdirektiv 1999/37/EF) skal nytt strekpunkt lyde:

  • «– 32014 L 0046: Europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/46/EU av 3. april 2014 (EUT L 127 av 29.4.2014, s. 129).»

 • 4. Teksten i nr. 16a (europaparlaments- og rådsdirektiv 2009/40/EF) og 17h (europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/30/EF) oppheves med virkning fra 20. mai 2018.

Artikkel 2

Teksten til direktiv 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU, endret ved EUT L 197 av 4.7.2014, s. 87, på islandsk og norsk, som skal kunngjøres i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet

Artikkel 3

Denne beslutning trer i kraft 1. mai 2015, forutsatt at alle meddelelser etter EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 er inngitt6, eller på den dag EØS-komiteens beslutning nr. 88/2014 av 16. mai 20147 trer i kraft, alt etter hva som inntreffer sist.

Artikkel 4

Denne beslutning skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Utferdiget i Brussel 30. april 2015.

For EØS-komiteen

Gianluca Grippa

Formann

Fotnoter

1.

EUT L 127 av 29.4.2014, s. 51.

2.

EUT L 127 av 29.4.2014, s. 129.

3.

EUT L 127 av 29.4.2014, s. 134.

4.

EUT L 141 av 6.6.2009, s. 12.

5.

EUT L 203 av 10.8.2000, s. 1.

6.

Forfatningsrettslige krav angitt.

7.

EUT L 310 av 30.10.2014, s. 40, og EØS-tillegget nr. 63 av 30.10.2014, s. 31.

Til toppen
Til dokumentets forside