Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 144 S (2015–2016)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktivene 2014/45/EU, 2014/46/EU og 2014/47/EU om felles regler for teknisk kontroll av kjøretøy

Til innholdsfortegnelse

3 EØS-komiteens beslutning

I henhold til EØS-komiteens beslutning nr. 106/2015 av 30. april 2015 skal EØS-avtalens vedlegg XIII (Transport) endres.

EØS-komiteens beslutning inneholder en innledning og fire artikler. I innledningen blir det vist til at EØS-avtalen, og særlig artikkel 98, gjør det mulig å endre vedleggene til avtalen gjennom beslutning i EØS-komiteen.

Artikkel 1 fastsetter at, europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) nr. 2014/45 om felles regler for periodisk kjøretøykontroll og om opphevelse av rådsdirektiv 2009/40/EF, direktiv (EU) nr. 2014/46 om visse endringer i direktiv 1999/37 om felles regler for kjøretøyets registreringsdokumenter og direktiv (EU) nr. 2014/47 om felles regler for kontroll av nyttekjøretøy langs veg og om opphevelse av Rådsdirektiv 2000/30(EF), innlemmes i avtalen.

Artikkel 2 fastsetter at teksten til direktiv 2014/45, 2014/46 og 2014/47 på norsk og islandsk, som vil bli kunngjort i EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende, skal gis gyldighet.

Artikkel 3 fastsetter at beslutningen trer i kraft 1. mai 2015 forutsatt at EØS-komiteen har mottatt alle meddelelser etter avtalens artikkel 103 nr. 1.

Artikkel 4 slår fast at beslutningen i EØS-komiteen skal kunngjøres i EØS-avdelingen av og EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende.

Til toppen
Til dokumentets forside