Prop. 154 S (2014–2015)

Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 186/2015 av 10. juli 2015 om innlemmelse i EØS-avtalen av beslutning (EU) nr. 585/2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjenesten på EU-plan

EØS-komiteen fattet 10. juli 2015 beslutning om å innlemme beslutning (EU) nr. 585/2014 om innføring av den samvirkende eCall-tjeneste på EU-plan i EØS-avtalen eCall er et system for automatisk varsling av en trafikkulykke fra kjøretøyet til en alarmsentral. Formålet med eCall er en reduksjon i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken - ved at medisinsk bistand ankommer ulykkesstedet raskere, og på den måten reduserer ulykkens alvorlighetsgrad. Beslutning nr. 585/2014 om den samvirkende eCall-tjeneste på EU-plan, inngår i EUs lovgivningspakke (fire rettsakter) som innfører et paneuropeisk nødanropsystem eCall for nye kjøretøy i Unionen. Denne rettsakten omhandler krav til myndighetene om å rapportere valg av nasjonal eCall-nødalarmsentral og nødvendig oppgradering av alarmsentralinfrastrukturen for å kunne motta og håndtere eCall-anrop i tråd med de krav og spesifikasjoner som er fastsatt i kommisjonsforordning 305/2013. Gjennomføringen av EØS-komiteens beslutning i norsk rett vil kreve lovendring og bevilgningsvedtak. Stortingets samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning er derfor nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget