Prop. 156 L (2020–2021)

Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kunnskapsdepartementet

tilrår:

At Deres Majestet godkjenner og skriver under et framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven).

Vi HARALD, Norges Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjøre vedtak til lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven).

Til forsiden