Prop. 156 L (2020–2021)

Lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Kunnskapsdepartementet sendte forslag om lov om offentlige organers ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) på høring 1. mars 2019. Forslaget ble samme dag lagt ut på regjeringen.no. Høringsfristen var 7. juni 2019.

Lovforslaget ble sendt på høring til følgende instanser:

 • Departementene

 • Arbeidsretten

 • Barneombudet

 • De regionale helseforetakene

 • Direktorater og tilsyn

 • Domstoladministrasjonen

 • Folkehelseinstituttet

 • Foreldreutvalget for barnehager

 • Foreldreutvalget for grunnopplæringen

 • Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Generaladvokaten

 • Helseforetak

 • Høgskoler

 • Krigsadvokaten for Nord-Norge

 • Krigsadvokaten for Sør-Norge

 • Kripos

 • Lagmannsrettene

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Nasjonal sikkerhetsmyndighet

 • Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

 • Nasjonalt senter for e-helseforskning

 • Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

 • Norges Høyesterett

 • Norges institusjon for menneskerettigheter

 • Norsk senter for menneskerettigheter

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Oslo Universitetssykehus HF Tolkesentralen

 • Politiets sikkerhetstjeneste

 • Politiets utlendingsenhet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokaten

 • Riksrevisjonen

 • RKBU Midt-Norge

 • RKBU Nord

 • RKBU Vest

 • RVTS MIDT

 • RVTS NORD

 • RVTS SØR

 • RVTS VEST

 • RVTS ØST

 • Regionsenter for barn og unges psykiske helse Helseregion Øst og Sør

 • Sametinget

 • Samisk høgskole

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sivilombudsmannen

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Språkrådet

 • Statens barnehus

 • Statens helsetilsyn

 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statistisk sentralbyrå

 • Statlig spesialpedagogisk støttesystem

 • Statsadvokatembeter

 • Statsforvalterne

 • Sykehusene

 • Tingretter

 • Trygderetten

 • Universitetene

 • Universitets- og høgskolerådet

 • Utdanningsforbundet

 • Utlendingsnemnda

 • Økokrim

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Kommunene

 • Fylkeskommunene

 • Tolketjenesten i Bergen

 • Tolketjenesten i Drammen

 • Tolketjenesten i Grenland

 • Tolketjenesten i Kristiansand

 • Tolketjenesten i Larvik

 • Tolketjenesten i Lørenskog

 • Tolketjenesten i Oslo

 • Tolketjenesten i Trondheim

 • Videregående skoler

 • Akademikerne

 • Aleris Helse

 • Alternativ til Vold

 • Amnesty International Norge

 • Antirasistisk Senter

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 • BAR – Barn av rusmisbrukere

 • Barnevakten

 • Batteriet Oslo

 • Blå Kors Norge

 • Caritas Norge

 • Den norske Helsingforskomité

 • Den Norske Jordmorforening

 • Den norske legeforening

 • Den norske tannlegeforening

 • DIXI Ressurssenter mot voldtekt

 • Elevorganisasjonen

 • Erstatningsnemnda for voldsofre

 • FAFO Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

 • Fagforbundet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Fagrådet Rusfeltets hovedorganisasjon

 • Fellesorganisasjonen

 • Fellesskap mot seksuelle overgrep

 • Flyktninghjelpen

 • For fangers pårørende

 • Forandringsfabrikken

 • Foreldrenettverket mot mobbing

 • Foreningen mobbing i skolen

 • Frivillighet Norge

 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

 • Gatejuristen Bergen

 • Gatejuristen Kristiansand

 • Gatejuristen Oslo

 • Gatejuristen Stavanger

 • Gatejuristen Tromsø

 • Gatejuristen Trondheim

 • Grenseløs Kjærlighet

 • Handikappede barns foreldreforening

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Human Rights Service

 • Hørselshemmede barns organisasjon

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Ideelt barnevernsforum

 • Innvandrernes landsorganisasjon

 • Institutt for samfunnsforskning

 • Interesseorganisasjonen for kommunal voksenopplæring

 • Internasjonal helse- og sosialgruppe

 • Islamsk råd Norge

 • Juridisk rådgivning for kvinner

 • Juss-Buss

 • Jussformidlingen

 • Jusshjelpa i Nord-Norge

 • Jusshjelpa Midt-Norge

 • Kontoret for fri rettshjelp

 • Kontoret for voldsoffererstatning

 • Kreftforeningen

 • Kriminalomsorgens Yrkesforbund

 • Krisesentersekretariatet

 • Kristent Interkulturelt Arbeid

 • Kristent Pedagogisk Forbund

 • Kristne Friskolers Forbund

 • KS

 • KUN senter for kunnskap og likestilling

 • Kvensk Institutt

 • Landsforeningen for barnevernsbarn

 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

 • Landsgruppen av helsesøstre

 • Landsorganisasjonen for romanifolket

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • LIM – Likestilling, integrering og mangfold

 • Lykkelige barn

 • Lærernes Yrkesforbund

 • Læringsmiljøsenteret, UiS

 • Mental helse ungdom

 • Minotenk

 • MiRA – Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

 • MOT

 • Multikulturelt Initiativ- og Ressursnettverk

 • Nasjonalforeningen for folkehelsen

 • Nordlandsforskning

 • Norges barnevernsamband

 • Norges Døveforbund

 • Norges Farmaceutiske Forening

 • Norges forskningsråd

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges politilederlag

 • Norges Røde Kors Ungdom

 • Norsk barnevernlederorganisasjon NOBO

 • Norsk fengsels- og friomsorgsforbund

 • Norsk folkehjelp

 • Norsk forbund for utviklingshemmede

 • Norsk foreldrelag for funksjonshemmede

 • Norsk forening for kriminalreform KROM

 • Norsk forskerforbund.

 • Norsk fosterhjemsforening

 • Norsk Fysioterapeutforbund

 • Norsk institutt for by- og regionforskning

 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring

 • Norsk Lektorlag

 • Norsk Montessoriforbund

 • Norsk organisasjon for asylsøkere

 • Norsk pasientforening

 • Norsk psykiatrisk forening

 • Norsk psykologforening

 • Norsk senter for barneforskning

 • Norsk sykehus og helsetjenesteforening

 • Norsk Sykepleierforbund

 • Norsk tannpleierforening

 • Norsk tjenestemannslag

 • Norsk tolkeforening

 • Norske Fag- og Friskolers Landsforbund

 • Norske kveners forbund

 • Norske kvinners sanitetsforening

 • Norske Samers Riksforbund

 • Norske sykehusfarmasøyters forening

 • Northern Research Institute

 • NTNU Samfunnsforskning

 • Næringslivets Hovedorganisasjon

 • OdinStiftelsen

 • Organisasjon for private barneverntiltak

 • Organisasjonen Mot Offentlig Diskriminering

 • Peoplepeace

 • PION Norge

 • Politiets Fellesforbund

 • Press – Redd Barna Ungdom

 • Private barnehager

 • Private grunnskoler

 • Private videregående skoler

 • Pro – Senteret

 • Redd Barna

 • Rettspolitisk forening

 • RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon

 • Røde Kors

 • Rådet for psykisk helse

 • Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

 • Senter for seksuelt misbrukte menn

 • Skolelederforbundet

 • Skolenes landsforbund

 • Statsautoriserte translatørers forening

 • Steinerskoleforbundet

 • Stiftelsen barnas rettigheter

 • Stiftelsen Kirkens familievern

 • Stiftelsen Menneskerettighetshuset

 • Stiftelsen rettferd for taperne

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Straffedes organisasjon i Norge

 • Studieforbundet Folkeuniversitetet

 • Taterne/Romanifolkets menneskerettighetsforening

 • Taternes landsforening

 • Telemarksforskning

 • Tolkebyråenes bransjeforening

 • Tolkeforbundet

 • Uføres Landsorganisasjon

 • Unge duer

 • Unge funksjonshemmede

 • Uni research hovedkontor

 • UNICEF Norge

 • Unio

 • Vergeforeningen

 • Voksenopplæringsforbundet

 • Voksne for barn

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Kunnskapsdepartementet har mottatt 101 høringsuttalelser, hvorav 14 er uten merknader.

Høringsinstansenes hovedsynspunkter omtales i tilknytning til de ulike delene av lovforslaget. For detaljer i høringsinstansenes uttalelser vises det til at alle høringsuttalelsene er tilgjengelige på regjeringens nettsider.

Følgende instanser avga realitetsmerknader:

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Klima- og miljødepartementet

 • Kulturdepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Samferdselsdepartementet

 • Longyearbyen lokalstyre

 • Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Barneombudet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

 • Borgarting lagmannsrett

 • Bufdirs eksterne kompetansegruppe for dialog og mangfoldsensitivitet

 • Domstoladministrasjonen

 • Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet

 • Folkehelseinstituttet

 • Foreldreutvalg for grunnopplæringen og Foreldreutvalget for barnehager

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Helsedirektoratet

 • Husleietvistuvalget

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker

 • Kompetanse Norge

 • Kriminalomsorgsdirektoratet

 • Kripos

 • Kristiansand tingrett

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus

 • Norges Høyesterett

 • Norges vassdrags- og energidirektorat

 • Oslo tingrett

 • Oslo universitetssykehus, Stab fag, pasientsikkerhet og samhandling

 • Politidirektoratet

 • Politiet

 • Politiets Utlendingsenhet

 • Riksadvokatembetet

 • Sametinget

 • Sekretariatet for konfliktrådene

 • Sentralenheten for fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

 • Sogn og Fjordane fylkeskommune

 • Sola kommune

 • Språkrådet

 • St. Olavs hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

 • Statens helsetilsyn

 • Statens sivilrettsforvaltning

 • Statens vegvesen

 • Tolkesentralen Oslo Universitetssykehus

 • Universitetet i Bergen, Institutt for global helse og samfunnsmedisin

 • Utdanningsdirektoratet

 • Utlendingsdirektoratet

 • Utlendingsnemnda

 • Vestre Viken HF

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Finnmark fylkeskommune

 • Fredrikstad kommune

 • Kristiansand kommune – Tolketjenesten TolkSør

 • Larvik kommune

 • Oslo kommune

 • Tolketjenesten for Lørenskog Skedsmo og Rælingen

 • Tolketjenesten i Bergen kommune

 • Troms fylkeskommune

 • Trondheim kommune, Tolketjenesten

 • Vestfold fylkeskommune

 • Amnesty International

 • Den norske legeforening

 • Fagforbundet

 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid

 • Garnes gårdsbarnehage

 • Inger-marie Oskal, eget tolkefirma

 • JURK – Juridisk rådgivning for kvinner

 • Jussbuss

 • KS

 • MiRA-Senteret

 • NHO Service og Handel

 • NORICOM Nord AS

 • Nasjonalt fagorgan for tegnspråk og tolking (NTNU, OsloMet og Høgskulen på Vestlandet)

 • Norges Døveforbund

 • Norsk Døvehistorisk Selskap

 • Norsk Tolkeforening

 • Norsk organisasjon for asylsøkere

 • Norske Kveners Forbund -Ruijan Kveeniliitto

 • Norske Ortoptisters Forening

 • Paul Drægebø

 • Person som ikke har oppgitt navn

 • Person som ikke har oppgitt navn

 • Person som ikke har oppgitt navn

 • Privatperson

 • Rettspolitisk forening

 • Romsk kultur- og ressurssenter Romano Kkhers

 • SOHEMI

 • Stine Sofies Stiftelse

 • Tolkeforbundet

 • Utdanningsforbundet

Til forsiden