Prop. 161 L (2020–2021)

Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen endringer i domstolloven og tvangsfullbyrdelsesloven for å øke fleksibiliteten ved signering i domstolene og hos namsmannen samt ved forkynnelse.

Et viktig tiltak for mer hensiktsmessige arbeidsmåter i domstolene, er å tilrettelegge for elektronisk signering av avgjørelser, rettsforlik og rettsbøker. Det foreslås, på bakgrunn av erfaringer med midlertidige regler om signaturløsninger, en endring i forskriftshjemmelen i domstolloven § 197 a femte ledd, slik at Kongen kan gi nærmere regler også om fremgangsmåter for signering. I tillegg foreslås en endring i tvangsfullbyrdelsesloven § 5-19, som innebærer at domstolloven § 197 a skal gjelde også for signering av namsbøker.

For å kunne utnytte offentlige myndigheters ressurser bedre, foreslås det også endringer for å tilrettelegge nærmere for elektronisk forkynnelse. Etter domstolloven § 163 a kan det forkynnes elektronisk ved bruk av en «betryggende teknisk løsning som gir bevis for at dokumentet er mottatt av rette vedkommende». I proposisjonen foreslås en ny § 163 b i domstolloven, som skal utfylle § 163 a med regler om elektronisk forkynnelse som forkynnelsesform.

Til dokumentets forside