Prop. 161 L (2020–2021)

Endringer i domstolloven mv. (signatur og elektronisk forkynnelse)

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en forskriftshjemmel for å gi nærmere regler om bruk av elektronisk signering i domstolene når det i loven stilles krav om underskrift. Det foreslås også nærmere lovregler om elektronisk forkynnelse.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget