Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 162 S (2016–2017)

Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn og begrunnelse for forslaget

Overenskomsten om gjensidig administrativ bistand i skattesaker ble utarbeidet i samarbeid mellom Europarådet og Organisasjonen for økonomisk utvikling og samarbeid (OECD). Overenskomsten trådte i kraft for Norge 1. april 1995. Norge tiltrådte endringsprotokollen 27. mai 2010 som trådte i kraft for Norge 1. juni 2011.

I medhold av artikkel 6 i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker har Norge tiltrådt to multilaterale kompetent myndighetsavtaler om automatisk utveksling av opplysninger for skatteformål. De to multilaterale kompetent myndighetsavtalene gjelder automatisk utveksling for skatteformål av henholdsvis finansielle kontoopplysninger og land-for-land-rapporter. Disse avtalene er åpne for tiltredelse for alle land som har undertegnet overenskomsten. Begge avtaler legger opp til at den automatiske utvekslingen av opplysningene skal gjelde for opplysninger knyttet til inntektsåret 2016 eller 2017.

I dag kan Norge utveksle slike opplysninger for inntektsårene 2016 eller 2017 med de aller fleste av landene som har tiltrådt OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker. Overfor disse landene er det ikke behov for å gjøre endringer i overenskomsten med tanke på å sikre at det kan utveksles opplysninger for inntektsårene 2016 eller 2017.

Norge ønsker imidlertid å utveksle opplysninger under de kompetent myndighetsavtalene også med land som ennå ikke har tiltrådt overenskomsten. I tillegg finnes det enkelte land som nylig har tiltrådt den. For disse landene vil overenskomsten tre i kraft for sent til at alle inntektsårene som avtalene om automatisk utveksling av opplysninger gjelder for, faller inn under overenskomstens anvendelsesområde.

Siden selve utvekslingen av opplysningene forutsettes gjennomført i overenstemmelse med OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker, medfører dette at selv om overenskomsten har virkning for Norge, kan Norge ikke sende eller motta opplysninger for skatteår forut for det tidspunktet hvor overenskomsten får virkning også for det andre landet.

Til toppen
Til dokumentets forside