Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 162 S (2016–2017)

Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Til innholdsfortegnelse

3 Nærmere om selve forslaget

Artikkel 28 punkt 6 i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker åpner for at en eller flere parter kan bli enige om å gi overenskomsten virkning for administrativt samarbeid for tidligere skatteår. For å sikre at flest mulig land kan utveksle finansielle kontoopplysninger og land-for-land rapporter for skatteformål automatisk i medhold av overenskomsten også for tidligere skatteår, har OECD utarbeidet to erklæringer som åpner for å avtale utveksling av slike opplysninger.

Erklæringene viser til de kompetent myndighetsavtalene inngått i medhold av artikkel 6 i overenskomsten om automatisk utveksling for skatteformål av henholdsvis finansielle kontoopplysninger og land-for-land-rapporter. De medfører at bestemmelsen i artikkel 6 i OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker gis virkning for tidligere skatteår. Endringen av virkningstidspunktet er begrenset til det som følger av de kompetent myndighetsavtalene, og endringen vil være tidsmessig begrenset tilbake til inntektsåret 2016.

I tråd med overenskomstens bestemmelser må de ensidige erklæringene deponeres hos en av overenskomstens depositarer (OECD eller Europarådet). Når to land har avgitt likelydende erklæringer, anses det å foreligge en avtale som vil være bindende for disse to landene. En slik avtale vil gis virkning mellom de to landene for de inntektsår som er omfattet av de aktuelle kompetent myndighetsavtalene.

Overfor de landene hvor det foreligger en slik bindende avtale med Norge og hvor det samtidig er behov for å endre virkningstidspuntet for overenskomsten, innebærer den bindende avtalen at artikkel 28 i overenskomsten endres slik at overenskomsten får virkning for opplysninger knyttet til inntektsår før de årene som overenskomsten ellers ville fått virkning for. For å gjennomføre en slik endring av overenskomsten må de nåværende og fremtidige avtalene mellom Norge og de land det gjelder, implementeres ved å følge de vanlige prosedyrene som gjelder for endring av bestemmelser i en traktat.

Per i dag er det ikke kjent hvilke land endringen av artikkel 28 i fremtiden vil gjelde overfor. Endringen av artikkel 28 vil derfor få virkning mellom Norge og en fremtidig part til OECD/Europarådets overenskomst om administrativ bistand i skattesaker etterhvert som det foreligger bindende avtaler mellom Norge og de fremtidige avtalepartene som en følge av at begge land har avgitt likelydende erklæringer.

Samtykke til å avgi erklæringer om å gi OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker virkning for tidligere skatteperioder ble gitt ved to kongelige resolusjoner 2. desember 2016.

De ensidige erklæringene skal avgis på engelsk. Som vedlegg følger en engelske versjon av erklæringene samt en norsk oversettelse.

Til toppen
Til dokumentets forside