Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 162 S (2016–2017)

Samtykke til å sette i kraft avtaler mellom Norge og enkelte andre land til endring av virkningstidspunktet for OECD/Europarådets overenskomst om gjensidig administrativ bistand i skattesaker

Til innholdsfortegnelse

1 Declaration on the effective date for exchanges of information under the multilateral competent authority agreement on automatic exchange of financial account information

Considering that Norway has committed to automatically exchange information in/as of 2017 and that, in order to be able to automatically exchange information under Article 6 of the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters as amended by the Protocol amending the Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters (hereafter the “amended Convention”) in accordance with the timeline to which it has committed, Norway has signed a Declaration on joining the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (hereafter the “CRS MCAA”) on 29 October 2014;

Considering that, pursuant to its Article 28(6), the amended Convention shall have effect for administrative assistance related to taxable periods beginning on or after 1 January of the year following the one in which the amended Convention entered into force in respect of a Party, or where there is no taxable period, for administrative assistance related to charges to tax arising on or after 1 January of the year following the one in which the amended Convention entered into force in respect of a Party;

Considering that Article 28(6) of the amended Convention provides that any two or more Parties may mutually agree that the amended Convention shall have effect for administrative assistance related to earlier taxable periods or charges to tax;

Mindful that information may only be sent by a jurisdiction under the amended Convention with respect to taxable periods or charges to tax of the receiving jurisdiction for which the amended Convention is in effect and that, as a consequence, sending jurisdictions for which the Convention has newly entered into force in a given year are only in a position to provide administrative assistance to receiving jurisdictions for taxable periods beginning or charges to tax arising on or after 1 January of the following year;

Acknowledging that an existing Party to the amended Convention would be able to receive information under Article 6 of the amended Convention and the CRS MCAA from a new Party with respect to earlier taxable periods or charges to tax than the date foreseen in the amended Convention if both Parties declare to agree that another date of effect is applicable;

Further acknowledging that, therefore, a new Party to the amended Convention would be able to send information under Article 6 of the amended Convention and the CRS MCAA to an existing Party with respect to earlier taxable periods or charges to tax than the date foreseen in the amended Convention, if both Parties declare to agree that another date of effect is applicable;

Recognising that the information received under Article 6 of the amended Convention and the CRS MCAA may lead to follow-up requests by the receiving jurisdiction to the sending jurisdiction, which would relate to the same reporting period for which the sending jurisdiction has automatically exchanged information under the CRS MCAA;

Confirming that the capacity of a jurisdiction to send CRS-related information under Article 6 of the amended Convention and the CRS MCAA, as well as information relating to follow-up requests pursuant to Article 5 of the amended Convention, shall be governed by the terms of the CRS MCAA, including the relevant reporting periods of the sending jurisdiction contained therein, irrespective of the taxable periods or charges to tax of the receiving jurisdiction to which such information relates;

Norway declares that the amended Convention shall have effect in accordance with the terms of the CRS MCAA for administrative assistance under the CRS MCAA between Norway and the other Parties to the amended Convention that have made similar declarations, irrespective of the taxable periods or charges to tax to which such information relates in the receiving jurisdiction.

Norway declares that the amended Convention shall also have effect for administrative assistance under its Article 5, between Norway and the other Parties to the amended Convention that have made similar declarations, irrespective of the taxable periods or charges to tax to which such information relates in the receiving jurisdiction, when such assistance concerns follow-up requests related to information exchanged under the CRS MCAA with respect to reporting periods of the sending jurisdiction covered by the CRS MCAA.

Erklæring om virkningsdato for utveksling av opplysninger under den multilaterale kompetent myndighetsavtalen om automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger

I betraktning av at Norge har forpliktet seg til automatisk utveksling av opplysninger i/fra 2017 og at, for å kunne automatisk utveksle opplysninger etter artikkel 6 i overenskomsten om gjensidig administrativ bistand i skattesaker som endret ved protokoll om endring av overenskomsten om gjensidig administrativ bistand i skattesaker (heretter omtalt som «overenskomst med endringsprotokoll») i overenstemmelse med de tidspunkter som Norge har forpliktet seg til, har Norge undertegnet en erklæring om å tiltre den multilaterale kompetent myndighetsavtalen om automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger (heretter omtalt som «CRS-avtalen») 29. oktober 2014;

I betraktning av at, i overenstemmelse med overenskomstens artikkel 28 (6), skal overenskomsten med endringsprotokoll ha virkning for administrativ bistand vedrørende skatteperioder som begynner på eller etter 1. januar i det året som følger etter det år som overenskomsten med endringsprotokoll trådte i kraft med hensyn til en part, eller hvis det ikke finnes en skatteperiode, for administrativ bistand vedrørende krav på skatt som oppstår på eller etter 1. januar i det året som følger etter det år som overenskomsten med endringsprotokoll trådte i kraft med hensyn til en part;

I betraktning av at artikkel 26 (6) i overenskomsten med endringsprotokoll gir grunnlag for at to eller flere parter gjensidig kan avtale at overenskomsten med endringsprotokoll skal ha virkning for administrativ bistand vedrørende tidligere skatteperioder eller skattekrav;

Oppmerksom på at opplysninger bare kan sendes av en jurisdiksjon under overenskomsten med endringsprotokoll vedrørende skatteperioder eller skattekrav i mottakende jurisdiksjon hvor overenskomsten med endringsprotokoll har virkning og, som en konsekvens av dette, at avsenderjurisdiksjoner som overenskomsten nylig har trådt i kraft for, i et gitt år bare er i stand til å yte administrativ bistand til mottakende jurisdiksjoner for skatteperioder eller skattekrav som oppstår på eller etter 1. januar i det året som følger;

Erkjenner at en eksisterende part til overenskomsten med endringsprotokoll vil kunne motta opplysninger etter artikkel 6 av overenskomsten med endringsprotokoll og CRS-avtalen fra en ny part vedrørende tidligere skatteperioder eller skattekrav enn den dato forespeilet i overenskomsten med endringsprotokoll dersom begge parter erklærer å være enig i at en annen virkningsdato skal gjelde;

Erkjenner videre at, en ny part til overenskomsten med endringsprotokoll derfor ville være i stand til å sende opplysninger etter artikkel 6 av overenskomsten med endringsprotokoll og CRS-avtalen til en eksisterende part vedrørende tidligere skatteperioder eller skattekrav enn den dato forespeilet i overenskomsten med endringsprotokoll, dersom begge parter erklærer å være enig i at en annen virkningsdato skal gjelde;

Anerkjenner at opplysninger mottatt under artikkel 6 i overenskomsten med endringsprotokoll og CRS avtalen kan lede til oppfølgningsanmodninger fra mottakerjurisdiksjonen til avsenderjurisdiksjonen, som ville vedrøre den samme rapporteringsperioden som avsenderjurisdiksjonen automatisk har utvekslet opplysninger for under CRS-avtalen;

Bekrefter at adgangen i en jurisdiksjon til å sende CRS-relaterte opplysninger etter artikkel 6 av overenskomsten med endringsprotokoll og CRS-avtalen, og likedan opplysninger vedrørende oppfølgingsanmodninger i overenstemmelse med artikkel 5 i overenskomsten med endringsprotokoll, skal gjennomføres i samsvar med betingelsene i CRS-avtalen, herunder de relevante rapporteringsperioder i avsenderjurisdiksjonen som angitt der, uavhengig av skatteperioden eller skattekravene i den mottakende jurisdiksjonen som slike opplysninger vedrører;

Erklærer Norge at overenskomsten med endringsprotokoll skal ha virkning i overenstemmelse med bestemmelsene i CRS-avtalen for administrativ bistand som ytes etter CRS-avtalen mellom Norge og de andre partene i overenskomsten med endringsprotokoll som har avgitt lignende erklæringer, uavhengig av skatteperiodene eller skattekravene som slike opplysninger vedrører i den mottakende jurisdiksjon.

Norge erklærer at overenskomsten med endringsprotokoll skal ha virkning for administrativ bistand etter artikkel 5, mellom Norge og de andre partene til overenskomsten med endringsprotokoll som har avgitt lignende erklæringer, uavhengig av skatteperiodene eller skattekravene som slike opplysninger vedrører i den mottakende jurisdiksjon, nås slik bistand gjelder oppfølgingsanmodninger vedrørende opplysninger utvekslet under CRS-avtalen for rapporteringsperioder i avsenderjurisdiksjonen omfattet av CRS-avtalen.

Til toppen
Til dokumentets forside