Prop. 169 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Forslag til endringer i plan- og bygningsloven m.m. ble sendt på alminnelig høring 2. april 2020 med høringsfrist 1. september 2020.

Høringsnotatet ble sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Direktoratet for arbeidstilsynet

 • Direktoratet for byggkvalitet

 • Direktoratet for forvaltning og IKT

 • Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Distriktssenteret

 • Forbrukerrådet

 • Forsvarsbygg

 • Fiskeridirektoratet

 • Folkehelseinstituttet

 • Fylkesmennene (nå statsforvalterne)

 • Havforskningsinstituttet

 • Helsedirektoratet

 • Husbanken

 • Konkurransetilsynet

 • Kystverket

 • Landbruksdirektoratet

 • Likestillings og diskrimineringsombudet

 • Mattilsynet

 • Miljødirektoratet

 • Norges forskningsråd

 • Norges geologiske undersøkelser (NGU)

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom)

 • Norsk Polarinstitutt

 • Oljedirektoratet

 • Politidirektoratet

 • Regelrådet

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksantikvaren

 • Sjøfartsdirektoratet

 • Statens helsetilsyn

 • Statens kartverk

 • Statens vegvesen Vegdirektoratet

 • Statens strålevern

 • Statsbygg

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Fylkeskommunene

 • Kommunene

 • Avinor AS

 • Bane NOR SF

 • Bane NOR Eiendom AS

 • Helse Midt-Norge RHF

 • Helse Nord RHF

 • Helse Sør-Øst RHF

 • Helse Vest RHF

 • Innovasjon Norge

 • Nye Veier AS

 • Statkraft SF

 • Statnett SF

 • Statskog SF

 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

 • Høgskolen i Innlandet

 • Høgskulen på Vestlandet

 • Høgskolen i Volda

 • Høgskolen i Østfold

 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)

 • Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)

 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)

 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA)

 • OsloMet – storbyuniversitetet

 • Samisk høgskole

 • Universitetet i Agder

 • Universitetet i Bergen

 • Nord Universitet

 • Universitetet i Oslo

 • Universitetet i Stavanger

 • Universitetet i Sørøst-Norge

 • Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet

 • Akademikerne

 • Arkitektenes fagforbund

 • Arkitektbedriftene i Norge

 • BA-nettverket

 • Bedriftsforbundet

 • Bellona

 • Boligbyggelaget USBL

 • Boligprodusentenes Forening

 • Borgerrettsstiftelsen Stopp diskriminering

 • Byggenæringens Landsforening (BNL)

 • Byggmesterforbundet

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Turistforening

 • Det Kongelige Selskap for Norges Vel

 • Det norske hageselskap

 • Energi Norge

 • Energiforsyningens Fellesorganisasjon (Enfo)

 • Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

 • Fafo – Institutt for arbeidslivs- og velferdsforskning

 • Fagforbundet

 • Fellesforbundet

 • Finansforbundet

 • Finans Norge

 • Fortidsminneforeningen

 • Friluftsrådenes landsforbund

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Gáldu – Kompetansesenteret for urfolks rettigheter

 • GeoForum

 • Geomatikkbedriftene

 • Greenpeace

 • GRID-Arendal

 • Grønn byggallianse

 • Havforskningsinstituttet

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • Huseiernes Landsforbund

 • IKT-Norge

 • Institutt for samfunnsforskning (ISF)

 • International Research Institute of Stavanger AS (IRIS)

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • KS Bedrift

 • KS – Forum for utdanning i samfunnsplanlegging (FUS)

 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)

 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

 • Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

 • Møreforskning

 • Natur og Ungdom

 • Naturvernforbundet

 • Nordlandsforskning

 • Norges Bondelag

 • Norges Bygg- og eiendomsforening

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Fiskarlag

 • Norges Handikapforbund

 • Norges Hytteforbund

 • Norges forskningsråd

 • Norges idrettsforbund

 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (NITO)

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges Jordskiftekandidatforening

 • Norges Juristforbund

 • Norges Kulturvernforbund

 • Norges Kvinne- og familieforbund

 • Norges Miljøvernforbund

 • Norges skogeierforbund

 • Norges Takseringsforbund

 • Norsk Bergindustri

 • Norsk Bolig- og byplanforening

 • Norsk Byggtjeneste AS

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norsk Eiendom

 • Norsk fjernvarme

 • Norsk Bolig- og byplanforening

 • Norsk Friluftsliv

 • Norsk Huseierforening

 • Norsk Industri

 • Norsk Kommunalteknisk Forening

 • Norsk Landbrukssamvirke

 • Norsk Sentrumsutvikling

 • Norsk teknologi/NELFO

 • Norsk Vann

 • Norske arkitekters landsforbund (NAL)

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • Norske Landskapsarkitekters forening

 • Norske Reindriftssamers Landsforbund

 • Norske Samers Riksforbund

 • Norwegian Research Centre AS (NORCE)

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • OBOS BBL

 • Polyteknisk Forening

 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

 • SAFO

 • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

 • Samenes Folkeforbund

 • Samskipnadsrådet

 • SINTEF

 • SINTEF Byggforsk

 • Sjømat Norge

 • Standard Norge

 • Transportøkonomisk institutt

 • Teknisk-naturvitenskapelig forening (TEKNA)

 • Telenor AS

 • Vegforum for byer og tettsteder

 • Vellenes Fellesorganisasjon

 • Vestlandsforskning

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

 • WWF-Norge

 • Zero Emission Resource Organisation (ZERO)

 • Østlandsforskning

Departementet fikk inn 278 høringssvar. Av disse var det 28 innspill med merknader uten direkte relevans til denne høringen. Disse innspillene gjelder forholdet mellom konsesjon til vindkraftanlegg etter energiloven og planlegging etter plan- og bygningsloven. Departementet viser her til Stortingets behandling av Meld. St. 28 (2019–2020), jf. Innst. 101 S (2020–2021). Stortingets vedtak 141-147 den 1. desember 2020 vil bli fulgt opp gjennom et eget arbeid.

Følgende instanser hadde realitetsmerknader til ett eller flere av forslagene:

 • Klima- og miljødepartementet

 • Landbruks- og matdepartementet

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

 • Direktoratet for mineralforvaltning

 • Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

 • Fiskeridirektoratet

 • Helsedirektoratet

 • Kystverket

 • Likestillings- og diskrimineringsombudet

 • Miljødirektoratet

 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

 • Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning

 • Statens vegvesen Vegdirektoratet

 • Sysselmannen på Svalbard

 • By- og regionforskningsinstituttet NIBR v/Oslo Metropolitan University (Storbyuniversitetet)

 • Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

 • Statsforvalteren i Agder

 • Statsforvalteren i Innlandet

 • Statsforvalteren i Møre og Romsdal

 • Statsforvalteren i Oslo og Viken

 • Statsforvalteren i Rogaland

 • Statsforvalteren i Trøndelag

 • Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

 • Statsforvalteren i Vestland

 • Sametinget

 • Sivilombudsmannen

 • Agder fylkeskommune

 • Innlandet fylkeskommune

 • Møre og Romsdal fylkeskommune

 • Nordland fylkeskommune

 • Rogaland fylkeskommune

 • Troms og Finnmark fylkeskommune

 • Trøndelag fylkeskommune

 • Vestfold og Telemark fylkeskommune

 • Vestland fylkeskommune

 • Viken fylkeskommune

 • Alver kommune

 • Asker kommune

 • Askøy kommune

 • Bamble kommune

 • Barn og Unges Representant i plansaker, Kristiansand kommune

 • Bergen kommune

 • Bærum kommune

 • Bærum kommune – Rådet for personer med funksjonsnedsettelse

 • Drangedal kommune

 • Flekkefjord kommune

 • Færder kommune

 • Halden kommune

 • Holmestrand kommune

 • Kragerø kommune, Hovedutvalget for Plan og bygg

 • Kristiansand kommune

 • Levanger kommune

 • Levanger kommune – Råd for personer med funksjonsnedsettelse

 • Nittedal kommune

 • Nittedal kommune – Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

 • Ringebu kommune

 • Risør kommune

 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Halden kommune

 • Råd for personer med funksjonsnedsettelse i Sarpsborg kommune

 • Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Molde kommune

 • Sandnes kommune

 • Stavanger kommune

 • Trondheim kommune

 • Tvedestrand kommune

 • Ulstein kommune

 • Vinje kommune

 • Volda kommune

 • Øyer kommune

 • Bane NOR

 • Arkitektbedriftene i Norge (AiN)

 • Arkitekter med stor praksis i Asker kommune

 • Badr AS

 • Berger Arkitektkontor

 • Boligprodusentenes Forening

 • Byggmesterforbundet

 • Bærum Natur- og Friluftsråd

 • Den Norske Advokatforening

 • Den Norske Turistforening (DNT)

 • Dyrebeskyttelsen

 • Forbundet Kysten

 • Fortidsminneforeningen

 • Forum for natur og friluftsliv

 • Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal

 • Forum for natur og friluftsliv i Nordland

 • Forum for natur og friluftsliv Troms og Finnmark

 • Fosen Naturvernforening

 • Friluftsrådenes Landsforbund

 • Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

 • Færder Senterparti

 • Huseierne

 • Holte AS

 • Hørselshemmedes Landsforbund

 • Kommunesektorens organisasjon (KS)

 • Medvirkningsombudet

 • Motvind Norge

 • Møre og Romsdal INP (Industri- og Næringspartiet)

 • Natur og ungdom

 • Naturvernforbundet

 • Naturvernforbundet i Oslo Vest

 • Naturvernforbundet i Oppland

 • Naturvernforbundet i Rana og omegn

 • Naturvernforbundet i Sandefjord

 • Naturvernforbundet i Vestfold

 • Naturvernforbundets landsstyre

 • Naustforeininga Nytt i Naust

 • Nettverket for regional fjellgrense i Lillehammer, Ringsaker og Øyer

 • Norges Bondelag

 • Norges Handikapforbund (NHF)

 • Norges Handikapforbund Søndre Vestfold

 • Norges Hytteforbund

 • Norges Jeger- og Fiskerforbund

 • Norges kulturvernforbund

 • Norges miljøvernforbund

 • Norkart AS

 • Norsk Eiendom

 • Norsk Friluftsliv

 • Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF)

 • Norsk Ornitologisk Forening

 • Norske arkitekters landsforbund (NAL)

 • Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

 • OBOS

 • Oslofjordens Friluftsråd

 • Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA)

 • Samarbeidsrådet for Sunnhordaland

 • Transparency International Norge

 • Ullensaker MDG

 • Utmarkskommunenes sammenslutning

 • Vellenes Fellesorganisasjon (VFO)

 • WWF Verdens naturfond

 • Østmarkas venner

 • Ålesund industri- og næringsparti

Følgende instanser har ingen merknader til forslagene:

 • Justis- og beredskapsdepartementet

 • Forsvarsdepartementet

 • Helse- og omsorgsdepartementet

 • Utenriksdepartementet

 • Forsvarsbygg

76 privatpersoner og 37 anonyme som har kommet med høringssvar, er ikke tatt med i oversiktene.

Flere høringsinstanser har kommet med forslag til andre endringer som bør gjøres i plan- og bygningsloven. Departementet omtaler ikke disse forslagene i denne proposisjonen, men tar dem med inn i det videre arbeidet med å forenkle og forbedre plan- og bygningsloven.

Fylkesmannen har endret navn til statsforvalteren fra 1. januar 2021, og denne betegnelsen benyttes i det følgende.

Konsultasjoner

Departementet har hatt konsultasjoner med Sametinget, både på administrativt og politisk nivå. Sametinget mente at forslaget i høringsnotatet om endring i dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2, ville svekke samiske interesser. Dette gjaldt særlig forslaget om å endre § 19-2 andre ledd andre punktum. Sametingsrådet slutter seg nå til forslaget om endringer i dispensasjonsbestemmelsen, med unntak av opphevingen av § 19-2 fjerde ledd. Sametingsrådet mener at det burde kommet frem at reinbeitedistrikt gjerne strekker seg geografisk over flere kommuner, og at reinbeitedistriktets samlede inngrep må vurderes i dispensasjonssaker.

Til dokumentets forside