Prop. 169 L (2020–2021)

Endringer i plan- og bygningsloven m.m. (regional plan, dispensasjon m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til endring i plan- og bygningsloven (pbl.) § 8-1 for å gi hjemmel til å gi forskrift om bruk av arealsoner i regionale planer med arealdimensjon. En slik hjemmel vil gjøre det mulig å kreve at fremstilling av kart til regionale planer og regionale planbestemmelser skal følge gjeldende nasjonal fagstandard for slike planer. Proposisjonen inneholder også forslag til endring i pbl. § 12-6 for å presisere at det i en detaljregulering ikke kan fastsettes hensynssoner hvor gjeldende reguleringsplan skal gjelde uendret. Videre inneholder proposisjonen forslag om å endre dispensasjonsbestemmelsen i pbl. § 19-2 for å gi bestemmelsen en bedre og klarere ordlyd som vil forenkle praktiseringen av bestemmelsen. Forslaget innebærer at det vil fremgå uttrykkelig av dispensasjonsbestemmelsen at det ikke kan gis dispensasjon dersom nasjonale og regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget