Prop. 183 S (2020–2021)

Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Til innhaldsliste

1 Innleiing

Samferdselsdepartementet legg i denne proposisjonen fram forslag om finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark. Prosjektet gjeld bygging av 2,9 km tofelts fylkesveg i ny trasé.

Fv. 359 gjennom Stoadalen er svingete, trang, har låg trafikktryggleik og er lite skikka til ferdsels for mjuke trafikantar. Delar av vegstrekningen ligg tett opp til verneverdige bustadområder. Framkomme for tunge køyretøy på dagens veg er svært redusert. Utbygginga omfattar etablering av 2,9 km ny fylkesveg på strekningen Kaste – Stoadalen. Ny veg går utanfor Lannaområdet og vil forbetre forholda for bebuarar, mjuke trafikantar og for gjennomfartstrafikken, i tillegg til å redusere dei miljømessige ulempene.

Finansieringa er basert på fylkeskommunale midlar og bompengar. Det blir lagt opp til anleggsstart i løpet av 2021 med ferdigstilling i 2023.