Prop. 183 S (2020–2021)

Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Til innhaldsliste

6 Fylkeskommunal garanti

Telemark fylkeskommune vedtok gjennom sitt vedtak av 12. desember 2019 å stille garanti ved sjølvskuldarkausjon for ein maksimal lånegjeld på 184 mill. kr, jf. kap. 3. Maksimal gjeld var i det pessimistiske alternativet rekna til om lag 167 mill. kr i starten av innkrevjingsperioden.

Ved kvalitetssikring viste Statens vegvesen til at fylkeskommunen har gitt beløpet i 2019-kroner, og vil dermed overstige garantibeløpet fylkeskommunen har garantert for ved innkrevjingsstart årsskiftet 2023/2024. I tillegg krev ein ytterlegare 10 pst. utover det som fylkeskommunen har fått tilslutning. Statens vegvesen meiner dette beløpet på 167 mill. kr bør vere om lag 25 mill. kr høgare. Samferdselsdepartementet slutta seg til Statens vegvesen si vurdering, og ba fylkeskommunen endre garantivedtaket.

Vestfold og Telemark fylkeskommune behandla saka i møte i fylkestinget 1. september 2020 og fatta vedtak i tråd med Statens vegvesen si tilråding. Vestfold og Telemark fylkeskommune garanterer ved sjølvskuldarkausjon for eit maksimalt låneopptak for Vegfinans Vestfold og Telemark AS, avgrensa oppad til 192 mill. kr. For lån til finansiering av Vegfinans fv. 359 Kaste – Stoadalen AS. Garantibeløpet gjeld med tillegg av 10 pst. av til ein kvar tid gjeldande hovudstol til dekning av eventuelle samla renter og omkostningar. Det samla garantibeløpet blir følgjeleg 211,2 mill. kr.

Den fylkeskommunale garantien må godkjennast av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Garantistane sitt utlegg kan dekkast gjennom ei auke av gjennomsnittstaksten med inntil 20 pst. ut over prisstigninga og ein forlenging av bompengeperioden med inntil 5 år, jf. kap. 5.