Prop. 183 S (2020–2021)

Finansiering av prosjektet fv. 359 Kaste – Stoadalen i Nome kommune i Vestfold og Telemark fylkeskommune

Til innhaldsliste

7 Samferdselsdepartementets vurdering

Fv. 359 er hovudferdselsåra mellom Ulefoss og Lunde. Eksisterande veg er mykje brukt til lokaltransport, og er eit viktig bindeledd mellom Lunde og nedre og midtre Telemark. Dagens veg gjennom Stoadalen er svingete, trang, har låg trafikktryggleik og er lite skikka til ferdsel for mjuke trafikantar. På strekningen Odden – Lanna ligg vegen tett opp til verneverdig bustadområder, og med Telemarkskanalen tett inntil vegen på den andre sida. Fartsgrensen varierer mellom 40 og 60 km/t.

Framkomme for tunge køyretøy på dagens veg er svært redusert. Vegen er svært smal på delstrekning, stadvis med berre breidde for eitt tungt køyretøy om gongen. Tidvis hender det derfor at tunge køyretøy må rygge når to tunge køyretøy møtes. Det er ikkje fortau eller gangveg på strekningen.

I tråd med dei lokalpolitiske vedtaka legg Samferdselsdepartementet til grunn at Vestfold og Telemark fylkeskommune dekker kostnadsaukingar ut over 10 pst. og står som garantist for låneopptak.

I Telemark fylkeskommune sitt vedtak 12. desember 2019 er det omtalt at Statens vegvesen skal rekvirere bompengar. Etter fylkesreformen blir det lagt opp til at fylkeskommunen som utbyggar inngår finansieringsavtale med bompengeselskapet og rekvirerer bompengar. Dette er følgt opp og framgår i Vestfold og Telemark fylkeskommune sitt siste garantivedtak 1. september 2020.