Prop. 2 L (2019–2020)

Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

Til innholdsfortegnelse

3 Gjeldende rett

3.1 Reglene om virksomhetsoverdragelse i kapittel 16

Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse er regulert i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Vilkårene for virksomhetsoverdragelse fremgår av § 16-1 første ledd. Av bestemmelsen følger det at kapittel 16 kommer til anvendelse ved overdragelse av en virksomhet eller del av virksomhet til en annen arbeidsgiver. Med overdragelse menes overføring av en selvstendig enhet som beholder sin identitet etter overføringen.

Arbeidsmiljøloven kapittel 16 regulerer blant annet lønns- og arbeidsvilkår, reservasjonsrett og vern mot oppsigelse. Hovedregelen ved virksomhetsoverdragelse er at tidligere arbeidsgivers rettigheter og plikter overføres til den nye arbeidsgiveren, jf. § 16-2 første ledd. Den nye arbeidsgiveren blir bundet av tariffavtale som tidligere arbeidsgiver var bundet av, med mindre den nye arbeidsgiveren skriftlig erklærer overfor fagforeningen at den ikke ønsker å bli bundet, jf. § 16-2 annet ledd. Slik erklæring må foreligge innen tre uker etter overdragelsestidspunktet. Selv om den nye arbeidsgiveren erklærer seg ubundet av tariffavtalen, har de overførte arbeidstakerne likevel rett til å beholde de individuelle arbeidsvilkår som følger av tariffavtalen som den tidligere arbeidsgiveren var bundet av.

Reservasjonsretten i arbeidsmiljøloven § 16-3 innebærer at arbeidstaker kan motsette seg at arbeidsforholdet overføres til ny arbeidsgiver. Dersom denne reservasjonsretten brukes har arbeidstakere med minst 12 måneders ansettelse i virksomheten de siste to årene før overdragelsestidspunktet fortrinnsrett til ny ansettelse hos tidligere arbeidsgiver i ett år fra overdragelsestidspunktet, med mindre vedkommende ikke er kvalifisert for stillingen.

Det følger av arbeidsmiljøloven § 16-4 at overdragelse av virksomhet ikke i seg selv er grunn for oppsigelse fra tidligere eller ny arbeidsgiver. Oppsigelser som kun begrunnes i virksomhetsoverdragelsen vil ikke være lovlige. Oppsigelser med andre begrunnelser enn selve virksomhetsoverdragelsen må vurderes etter arbeidsmiljøloven § 15-7 om vern mot usaklig oppsigelse.

Departementet har vurdert om reglene om virksomhetsoverdragelse kommer til anvendelse ved overføringen av oppgaver fra IMDi til fylkeskommunene. Det er på nåværende tidspunkt vanskelig å si om overføringen av oppgavene oppfyller vilkårene for virksomhetsoverdragelse, ettersom overføringene ikke har funnet sted og det er knyttet noe usikkerhet til hvordan oppgavene vil bli organisert i fylkeskommunene. Det er også mulig at noen overføringer kan oppfylle vilkårene for virksomhetsoverdragelse, mens andre overføringer ikke vil oppfylle vilkårene. Dersom vilkårene er oppfylt, vil de ansatte det gjelder i IMDi ha rettigheter og plikter etter arbeidsmiljøloven kapittel 16.

3.2 Særlige regler i staten – herunder statsansatteloven

Tilsetting av ansatte i offentlig sektor skal etter gjeldende rett skje etter reglene om offentlig kunngjøring av stilling og kvalifikasjonsprinsippet. For statlig sektor er kvalifikasjonsprinsippet lovfestet i statsansatteloven § 3 og også i opplæringsloven § 10-5. For fylkeskommunal og kommunal sektor er kvalifikasjonsprinsippet ulovfestet, se bl.a. Sivilombudsmannens uttalelse i SOM-2016-2418.

Det er langvarig praksis i statsforvaltningen at ansatte som ser at sin stilling eller sitt arbeidsområde flyttes ut av staten, har rett til å reservere seg. Dersom en del av virksomheten fremdeles blir igjen i staten, medfører reservasjonsretten at den ansatte opprettholder sitt arbeidsforhold i den statlige virksomheten. Dette innebærer i praksis at den ansatte får en valgrett. Dersom hele virksomheten overføres, vil det kunne føre til oppsigelse dersom en ansatt benytter reservasjonsretten.

Dersom en ansatt bruker valgretten, må arbeidsgiver vurdere om den ansatte kan omplasseres til en annen passende stilling i virksomheten eller om det kan bli behov for oppsigelse etter statsansatteloven § 19. I tillegg kommer bestemmelser om fortrinnsrett til ny ansettelse i staten etter statsansatteloven § 24.

Når ansatte skifter arbeidsgiver innenfor offentlig sektor er overføring av pensjonsrettigheter regulert av en egen avtale om overføring og samordning av pensjonsrettigheter, inngått mellom Statens pensjonskasse og andre leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger i norske kommunale pensjonskasser, livsforsikringsselskap og lovfestede pensjonsordninger. I henhold til avtalen fordeles pensjonskostnadene mellom pensjonsordningene gjennom egne refusjonsregler. Når den ansatte går av med pensjon, regnes pensjonen ut etter den samlede opptjeningstiden og utbetales etter reglene som gjelder i den ordningen vedkommende sist var medlem av. Opptjeningstiden i Statens pensjonskasse blir refundert til den fylkeskommunale pensjonsordningen når samlet pensjon skal utbetales fra denne pensjonsordningen. Overføringsavtalen sikrer at ansatte som har vært medlem av flere tjenestepensjonsordninger, får pensjon som om de hele tiden har vært medlem av en og samme pensjonsordning.