Prop. 2 L (2019–2020)

Midlertidig lov om ansettelser i stillinger med regionale integreringsoppgaver

Til innholdsfortegnelse

1 Hovedinnholdet i proposisjonen

Kunnskapsdepartementet foreslår i denne proposisjonen en midlertidig lov med overgangsbestemmelser som skal gjelde ved overføring av regionale integreringsoppgaver fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) til fylkeskommunene.

Departementet mener det er behov for overgangsbestemmelser for å sikre en hensiktsmessig regulering av overføringen av ansatte fra staten til fylkeskommunene. Det foreslås derfor egne bestemmelser om overføring av ansatte i IMDi til fylkeskommunene.

Regionreformen iverksettes 1. januar 2020 og det har derfor ikke vært tid til offentlig høring av forslagene som fremmes i proposisjonen. Sentrale aktører har imidlertid vært involvert i prosessen gjennom arbeidet med avtalen, se punkt 2.4.