Prop. 21 S (2021–2022)

Endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2021 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

414

Forliksråd og andre domsutgifter

01

Driftsutgifter, forhøyes med

6 298 000

fra kr 250 138 000 til kr 256 436 000

430

Kriminalomsorgen

01

Driftsutgifter, nedsettes med

39 400 000

fra kr 5 007 036 000 til kr 4 967 636 000

60

Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv., kan overføres, forhøyes med

7 500 000

fra kr 86 200 000 til kr 93 700 000

433

Konfliktråd

01

Driftsutgifter, forhøyes med

220 000

fra kr 145 924 000 til kr 146 144 000

440

Politiet

01

Driftsutgifter, nedsettes med

81 945 000

fra kr 20 374 232 000 til kr 20 292 287 000

25

Variable utgifter ved ankomst, mottak og retur i politiets utlendingsforvaltning, nedsettes med

70 000 000

fra kr 130 159 000 til kr 60 159 000

446

Den militære påtalemyndighet

01

Driftsutgifter, nedsettes med

200 000

fra kr 9 261 000 til kr 9 061 000

448

Grensekommissæren

01

Driftsutgifter, forhøyes med

345 000

fra kr 5 833 000 til kr 6 178 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

01

Driftsutgifter, nedsettes med

6 540 000

fra kr 1 040 311 000 til kr 1 033 771 000

22

Spesielle driftsutgifter – Nødnett, kan overføres, forhøyes med

12 000 000

fra kr 499 659 000 til kr 511 659 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med

19 700 000

fra kr 114 552 000 til kr 94 852 000

60

Refusjoner til kommunene og statsforvalterne mv., kan overføres, nedsettes med

1 480 000 000

fra kr 3 983 400 000 til kr 2 503 400 000

452

Sentral krisehåndtering

01

Driftsutgifter, nedsettes med

2 600 000

fra kr 30 008 000 til kr 27 408 000

454

Redningshelikoptertjenesten

01

Driftsutgifter, nedsettes med

101 525 000

fra kr 737 369 000 til kr 635 844 000

45

Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med

118 893 000

fra kr 1 777 556 000 til kr 1 896 449 000

455

Redningstjenesten

21

Spesielle driftsutgifter, forhøyes med

4 000 000

fra kr 32 207 000 til kr 36 207 000

466

Særskilte straffesaksutgifter m.m.

01

Driftsutgifter, nedsettes med

22 757 000

fra kr 1 225 137 000 til kr 1 202 380 000

469

Vergemålsordningen

21

Spesielle driftsutgifter, nedsettes med

33 000 000

fra kr 114 966 000 til kr 81 966 000

470

Fri rettshjelp

01

Driftsutgifter, nedsettes med

70 623 000

fra kr 602 278 000 til kr 531 655 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med

27 700 000

fra kr 116 762 000 til kr 144 462 000

73

Stortingets rettferdsvederlagsordning, forhøyes med

3 296 000

fra kr 23 704 000 til kr 27 000 000

473

Statens sivilrettsforvaltning

70

Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med

15 000 000

fra kr 394 562 000 til kr 409 562 000

475

Bobehandling

01

Driftsutgifter, nedsettes med

28 618 000

fra kr 149 918 000 til kr 121 300 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskudd, nedsettes med

14 700 000

fra kr 418 978 000 til kr 404 278 000

490

Utlendingsdirektoratet

01

Driftsutgifter, forhøyes med

18 666 000

fra kr 1 081 633 000 til kr 1 100 299 000

21

Spesielle driftsutgifter, asylmottak, forhøyes med

40 141 000

fra kr 538 848 000 til kr 578 989 000

22

Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med

2 363 000

fra kr 11 691 000 til kr 9 328 000

60

Tilskudd til vertskommuner for asylmottak, forhøyes med

1 201 000

fra kr 151 315 000 til kr 152 516 000

70

Stønader til beboere i asylmottak, forhøyes med

5 880 000

fra kr 49 017 000 til kr 54 897 000

72

Internasjonalt migrasjonsarbeid, og assistert retur og reintegrering i hjemlandet, kan overføres, nedsettes med

4 717 000

fra kr 49 355 000 til kr 44 638 000

73

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., støttetiltak, kan nyttes under kap. 291 post 60, nedsettes med

3 899 000

fra kr 18 448 000 til kr 14 549 000

74

Internasjonale forpliktelser, kontingenter mv., kan overføres, nedsettes med

12 376 000

fra kr 55 400 000 til kr 43 024 000

75

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, nedsettes med

18 465 000

fra kr 32 627 000 til kr 14 162 000

491

Utlendingsnemnda

01

Driftsutgifter, kan nyttes under post 21, nedsettes med

11 000 000

fra kr 253 318 000 til kr 242 318 000

21

Spesielle driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttes under post 1, nedsettes med

4 500 000

fra kr 12 381 000 til kr 7 881 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3410

Domstolene

01

Rettsgebyr, nedsettes med

50 000 000

fra kr 329 990 000 til kr 279 990 000

02

Saks- og gebyrinntekter jordskiftedomstolene, nedsettes med

3 121 000

fra kr 25 021 000 til kr 21 900 000

3430

Kriminalomsorgen

03

Andre inntekter, forhøyes med

13 300 000

fra kr 21 687 000 til kr 34 987 000

04

Tilskudd, forhøyes med

20 000 000

fra kr 2 518 000 til kr 22 518 000

3433

Konfliktråd

02

Refusjoner, forhøyes med

220 000

fra kr 746 000 til kr 966 000

3440

Politiet

01

Gebyr – pass og våpen, nedsettes med

50 500 000

fra kr 478 499 000 til kr 427 999 000

02

Refusjoner mv., nedsettes med

50 000 000

fra kr 278 210 000 til kr 228 210 000

03

Salgsinntekter, nedsettes med

20 000 000

fra kr 79 223 000 til kr 59 223 000

06

Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med

13 100 000

fra kr 297 340 000 til kr 284 240 000

07

Gebyr – sivile gjøremål, nedsettes med

150 000 000

fra kr 1 075 285 000 til kr 925 285 000

08

Refusjoner fra EUs grense- og visumfond, nedsettes med

5 741 000

fra kr 38 200 000 til kr 32 459 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

02

Refusjoner driftsutgifter Nødnett, forhøyes med

14 200 000

fra kr 34 041 000 til kr 48 241 000

03

Diverse inntekter, nedsettes med

9 000 000

fra kr 28 179 000 til kr 19 179 000

04

Refusjoner større utstyrsanskaffelser og vedlikehold Nødnett, nedsettes med

11 000 000

fra kr 75 045 000 til kr 64 045 000

05

Abonnementsinntekter og refusjoner Nødnett, forhøyes med

22 000 000

fra kr 469 556 000 til kr 491 556 000

3490

Utlendingsdirektoratet

01

Assistert retur fra Norge for asylsøkere med avslag, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

1 017 000

fra kr 1 170 000 til kr 2 187 000

03

Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

4 079 000

fra kr 47 769 000 til kr 51 848 000

04

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med

50 518 000

fra kr 188 648 000 til kr 239 166 000

05

Refusjonsinntekter, forhøyes med

973 000

fra kr 4 616 000 til kr 5 589 000

06

Beskyttelse til flyktninger utenfor Norge mv., ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 444 000

fra kr 21 292 000 til kr 19 848 000

07

Tolk og oversettelse, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

2 269 000

fra kr 11 224 000 til kr 8 955 000

08

Internasjonalt migrasjonsarbeid og reintegrering i hjemlandet, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med

1 412 000

fra kr 25 942 000 til kr 24 530 000

Andre vedtak

II

Tilføying av stikkord

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan tilføye stikkordet «kan overføres» på kap. 440 Politiet, post 73 Tilskudd til EUs grense- og visumfond, og kap. 444 Politiets Sikkerhetstjeneste (PST), post 01 Driftsutgifter.

Til forsida av dokumentet