Prop. 211 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

Til innholdsfortegnelse

2 Forslag om endringer

Kap. 440 Politiet

Post 01 Driftsutgifter

I Prop. 195 S (2020–2021) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2021 har regjeringen foreslått å øke bevilgningen på posten med 153,9 mill. kroner til 20,1 mrd. kroner.

Politiets samlede oppgaveportefølje er stor og presset som følge av pandemien. En forventet økning i trafikkvolumet vil utfordre kapasiteten i politiets grensekontroll til å kunne gjennomføre innreisekontrollen med den nødvendige kvaliteten for å sikre et effektivt bidrag til vern mot importsmitte. For å avhjelpe situasjonen foreslår regjeringen at politiet får midler til å ansette 100 politiutdannede i 2021. Flere av disse vil kunne ansettes fra årets avgangskull ved Politihøgskolen. På denne bakgrunn foreslår regjeringen å øke bevilgningen på posten med 59,8 mill. kroner.

Videre foreslår regjeringen at politiet får fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 440 Politiet, post 01 Driftsutgifter med til sammen 20 mill. kroner til flere midlertidige politistillinger i 2021, dersom det er nødvendig for raskt å kunne sette i verk nødvendige tiltak i innreisekontrollen for å håndtere pandemien, jf. forslag til romertallsfullmakt.