Prop. 211 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

Til innholdsfortegnelse

1 Innledning

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til endring i bevilgningen på kap. 440 Politiet, post 01 Driftsutgifter i statsbudsjettet 2021.