Prop. 211 S (2020–2021)

Endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om endringer i statsbudsjettet 2021 under Justis- og beredskapsdepartementet (økonomisk tiltak i møte med pandemien)

I

I statsbudsjettet for 2021 blir det gjort følgende endringer:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

440

Politiet

01

Driftsutgifter, forhøyes med

59 750 000

fra kr 20 008 228 000 til kr 20 067 978 000

II

Fullmakt til å overskride gitt bevilgning:

Stortinget samtykker i at Justis- og beredskapsdepartementet i 2021 kan overskride bevilgningen under kap. 440 Politiet, post 01 Driftsutgifter med til sammen 20 mill. kroner til flere midlertidige politistillinger i 2021 dersom det er nødvendig for raskt å kunne sette i verk nødvendige tiltak i innreisekontrollen for å håndtere pandemien.