Prop. 215 L (2020–2021)

Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Til innholdsfortegnelse

1 Proposisjonens hovedinnhold

Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnte 4. juni 2021 et utvalg som skal gjennomgå og vurdere behandlingen av saker hos fylkesmennene (nå statsforvalterne), Statens helsetilsyn og Statens helsepersonellnemnd som gjelder overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020. Utvalget opprettes i kjølvannet av den såkalte Varhaug-saken.

Utvalget skal vurdere om det er læringspunkter å finne i Varhaug-saken og de øvrige sakene utvalget gjennomgår. I tillegg skal utvalget vurdere dagens regelverk, og eventuelt foreslå lovendringer.

For å sikre utvalget tilgang til nødvendig informasjon og adgang til å behandle informasjonen, foreslår departementet en lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget. Loven inneholder bestemmelser om opplysningsplikt overfor utvalget og behandlingsgrunnlag etter personvernforordningen. Videre inneholder loven regler om taushetsplikt for utvalgets medlemmer og andre som utfører arbeid eller tjenester for utvalget. Departementet foreslår også et forbud mot å bruke opplysninger som er gitt i medhold av opplysningsplikten i en senere straffesak eller sivil sak mot den som har gitt opplysningene.

Med unntak av reglene om taushetsplikt og forbudet mot bruk av opplysninger i senere straffesaker eller sivile saker, foreslår departementet at loven skal gjelde til og med 15. april 2022.