Prop. 24 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til innhaldsliste

Tilråding

Justis- og beredskapsdepartementet

tilrår:

At Dykkar Majestet godkjenner og skriv under eit framlagt forslag til proposisjon til Stortinget om endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet.

Vi HARALD, Noregs Konge,

stadfester:

Stortinget blir bedt om å gjere vedtak om endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet i samsvar med eit vedlagt forslag.

Til forsida av dokumentet