Prop. 24 S (2017–2018)

Endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2017 under Justis- og beredskapsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2017 blir det gjort følgande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Driftsutgifter, blir redusert med

45 000

frå kr 497 226 000 til kr 497 181 000

61

Høgsterett

01

Driftsutgifter, blir auka med

1 300 000

frå kr 108 731 000 til kr 110 031 000

410

Domstolane

01

Driftsutgifter, blir auka med

800 000

frå kr 2 368 903 000 til kr 2 369 703 000

430

Kriminalomsorga

01

Driftsutgifter, blir redusert med

35 900 000

frå kr 4 627 849 000 til kr 4 591 949 000

45

Større innkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir auka med

10 000 000

frå kr 44 456 000 til kr 54 456 000

60

Refusjonar til kommunane, forvaringsdømde mv., kan overførast

blir redusert med

13 300 000

frå kr 82 000 000 til kr 68 700 000

432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

01

Driftsutgifter, blir auka med

17 400 000

frå kr 210 614 000 til kr 228 014 000

440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Driftsutgifter, blir auka med

42 481 000

frå kr 17 095 870 000 til kr 17 138 351 000

21

Særskilte driftsutgifter, blir redusert med

17 000 000

frå kr 144 432 000 til kr 127 432 000

23

Sideutgifter i forbindelse med sivile gjeremål, blir redusert med

6 863 000

frå kr 26 971 000 til kr 20 108 000

25

Retur av asylsøkjarar med avslag og andre utlendingar uten lovlig opphald, overslagsløyving, blir redusert med

62 500 000

frå kr 219 621 000 til kr 157 121 000

70

Tilskot, blir redusert med

2 800 000

frå kr 85 180 000 til kr 82 380 000

73

Tilskot til EUs grense- og visumfond, blir redusert med

6 200 000

frå kr 184 000 000 til kr 177 800 000

442

Politihøgskolen

01

Driftsutgifter, blir auka med

4 000 000

frå kr 628 473 000 til kr 632 473 000

451

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap

01

Driftsutgifter, blir auka med

2 000 000

frå kr 759 422 000 til kr 761 422 000

454

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsutgifter, blir auka med

3 800 000

frå kr 728 102 000 til kr 731 902 000

45

Større innkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

43 600 000

frå kr 1 838 310 000 til kr 1 794 710 000

455

Redningstenesta

21

Særskilte driftsutgifter, blir auka med

2 000 000

456

Direktoratet for naudkommunikasjon

01

Driftsutgifter, blir redusert med

52 600 000

frå kr 219 949 000 til kr 167 349 000

45

Større innkjøp og vedlikehald, kan overførast, blir redusert med

27 700 000

frå kr 518 846 000 til kr 491 146 000

469

Vergemålsordningen

01

Driftsutgifter, blir auka med

1 700 000

frå kr 215 039 000 til kr 216 739 000

471

Statens erstatningsansvar og Stortingets rettferdsvederlagsordning

71

Erstatningsansvar m.m., overslagsløyving, blir redusert med

43 000 000

frå kr 103 742 000 til kr 60 742 000

73

Rettferdsvederlagsordninga til Stortingets, blir redusert med

3 563 000

frå kr 30 563 000 til kr 27 000 000

472

Voldsoffererstatning og rådgjevningskontora for kriminalitetsofre

01

Driftsutgifter, blir redusert med

1 700 000

frå kr 24 523 000 til kr 22 823 000

70

Erstatning til voldsofre, overslagsløyving, blir redusert med

52 000 000

frå kr 417 503 000 til kr 365 503 000

475

Bubehandling

01

Driftsutgifter, blir auka med

18 600 000

frå kr 76 523 000 til kr 95 123 000

480

Svalbardbudsjettet

50

Tilskot, blir auka med

1 250 000

frå kr 320 938 000 til kr 322 188 000

490

Utlendingsdirektoratet

01

Driftsutgifter, blir auka med

6 980 000

frå kr 1 178 586 000 til kr 1 185 566 000

21

Særskilte driftsutgifter, asylmottak, blir redusert med

9 223 000

frå kr 1 818 820 000 til kr 1 809 597 000

22

Særskilte driftsutgifter, tolk og omsetting, blir redusert med

3 955 000

frå kr 20 306 000 til kr 16 351 000

60

Tilskot til vertskommunar for asylmottak, blir auka med

26 699 000

frå kr 227 347 000 til kr 254 046 000

70

Stønader til bebuarar i asylmottak, blir redusert med

926 000

frå kr 313 410 000 til kr 312 484 000

71

Tilskot til aktivitetstilbod for barn i asylmottak, blir redusert med

2 106 000

frå kr 32 546 000 til kr 30 440 000

72

Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, overslagsløyving, blir redusert med

3 650 000

frå kr 101 117 000 til kr 97 467 000

75

Reiseutgifter for flyktningar til og frå utlandet, kan overførast, blir redusert med

4 475 000

frå kr 15 514 000 til kr 11 039 000

491

Utlendingsnemnda

01

Driftsutgifter, kan nyttast under post 21, blir auka med

1 800 000

frå kr 321 570 000 til kr 323 370 000

21

Særskilte driftsutgifter, nemndbehandling, kan nyttast under post 1, blir redusert med

1 500 000

frå kr 8 747 000 til kr 7 247 000

496

Busetting av flyktningar og tiltak for innvandrarar

60

Integreringstilskot, kan overførast, blir redusert med

88 185 000

frå kr 12 190 889 000 til kr 12 102 704 000

61

Særskilt tilskot ved bosetting av einslege, mindreårige flyktningar, overslagsløyving, blir redusert med

30 873 000

frå kr 3 378 239 000 til kr 3 347 366 000

62

Kommunale innvandrartiltak, blir redusert med

7 047 000

frå kr 189 906 000 til kr 182 859 000

497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

60

Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar, blir auka med

136 932 000

frå kr 2 213 433 000 til kr 2 350 365 000

Inntekter:

Kap.

Post

Formål

Kroner

3400

Justis- og beredskapsdepartementet

01

Diverse inntekter, blir auka med

755 000

frå kr 2 671 000 til kr 3 426 000

3432

Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)

03

Andre inntekter, blir auka med

1 500 000

frå kr 1 013 000 til kr 2 513 000

3440

Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten

01

Gebyr – pass og våpen, blir auka med

48 831 000

frå kr 260 169 000 til kr 309 000 000

05

Personalbarnehage, blir redusert med

243 000

frå kr 2 300 000 til kr 2 057 000

06

Gebyr – utlendingssaker, blir redusert med

4 105 000

frå kr 206 225 000 til kr 202 120 000

08

Refusjoner frå EUs grense- og visumfond, blir redusert med

9 258 000

frå kr 21 258 000 til kr 12 000 000

3442

Politihøgskulen

02

Diverse inntekter, blir auka med

1 700 000

frå kr 15 939 000 til kr 17 639 000

03

Inntekter frå Justissektorens kurs- og øvingssenter, blir auka med

2 300 000

frå kr 17 721 000 til kr 20 021 000

3451

Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap

01

Gebyr, blir redusert med

13 600 000

frå kr 144 104 000 til kr 130 504 000

3456

Direktoratet for naudkommunikasjon

01

Abonnementsinntekter, blir auka med

1 000 000

frå kr 316 318 000 til kr 317 318 000

02

Variable refusjonar, blir redusert med

18 500 000

frå kr 41 014 000 til kr 22 514 000

3490

Utlendingsdirektoratet

01

Retur av asylsøkjarar med avslag og tilbakevending for flyktningar, ODA-godkjente utgifter, blir redusert med

10 471 000

frå kr 111 258 000 til kr 100 787 000

03

Reiseutgifter for flyktninger til og frå utlandet, ODA-godkjente utgifter, blir redusert med

4 950 000

frå kr 17 314 000 til kr 12 364 000

04

Asylmottak, ODA-godkjente utgifter, blir redusert med

603 485 000

frå kr 1 190 649 000 til kr 587 164 000

05

Refusjonsinntekter, blir auka med

12 780 000

frå kr 8 486 000 til kr 21 266 000

3496

Busetting av flyktninger og tiltak for innvandrarar

01

Integreringstilskot for overføringsflyktningar, ODA-godkjente utgifter, blir redusert med

27 925 000

frå kr 269 725 000 til kr 241 800 000

02

Særskilt tilskot ved busetting av einslege, mindreårige flyktningar, ODA-godkjente utgifter, blir redusert med

546 756 000

frå kr 570 202 000 til kr 23 446 000

3497

Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for vaksne innvandrarar

01

Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, blir redusert med

18 899 000

frå kr 55 649 000 til kr 36 750 000

Til forsida av dokumentet