Prop. 27 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

Forslag
til vedtak om endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet

I

I statsbudsjettet for 2016 blir det gjort følgjande endringar:

Utgifter:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

1700

Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, blir auka med

7 990 000

frå kr. 409 325 000 til kr. 417 315 000

73

Forsking og utvikling, kan overførast, blir redusert med

1 069 000

frå kr. 33 108 000 til kr. 32 039 000

1710

Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 45, blir auka med

16 600 000

frå kr. 300 592 000 til kr. 317 192 000

47

Nybygg og nyanlegg, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 47, blir redusert med

3 354 000

frå kr. 1 568 663 000 til kr. 1 565 309 000

1716

Forsvarets forskingsinstitutt

51

Tilskot til Forsvarets forskingsinstitutt, blir auka med

64 000

frå kr. 187 567 000 til kr. 187 631 000

1719

Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet

01

Driftsutgifter, blir redusert med

16 398 000

frå kr. 341 256 000 til kr. 324 858 000

21

Spesielle driftsutgifter, kan overførast, overslagsløyving, blir auka med

12 000 000

frå kr. 118 541 000 til kr. 130 541 000

43

Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, blir redusert med

10 430 000

frå kr. 13 429 000 til kr. 2 999 000

71

Overføringar til andre, kan overførast, blir redusert med

3 996 000

frå kr. 58 779 000 til kr. 54 783 000

78

Noreg sitt tilskot til NATOs og internasjonale driftsbudsjett, kan overførast, blir auka med

17 214 000

frå kr. 282 540 000 til kr. 299 754 000

1720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsutgifter, blir auka med

66 893 000

frå kr. 3 766 041 000 til kr. 3 832 934 000

1723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsutgifter, blir auka med

16 401 000

frå kr. 227 767 000 til kr. 244 168 000

1725

Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben

01

Driftsutgifter, blir redusert med

22 181 000

frå kr. 2 070 503 000 til kr. 2 048 322 000

70

Renter låneordning, kan overførast, blir redusert med

9 408 000

frå kr. 9 408 000 til kr. 0

71

Overføringar til andre, kan overførast, blir auka med

100 000

frå kr. 19 156 000 til kr. 19 256 000

1731

Hæren

01

Driftsutgifter, blir auka med

43 861 000

frå kr. 5 389 059 000 til kr. 5 432 920 000

1732

Sjøforsvaret

01

Driftsutgifter, blir redusert med

5 651 000

frå kr. 3 858 308 000 til kr. 3 852 657 000

1733

Luftforsvaret

01

Driftsutgifter, blir auka med

114 295 000

frå kr. 4 818 399 000 til kr. 4 932 694 000

1734

Heimevernet

01

Driftsutgifter, blir auka med

4 149 000

frå kr. 1 239 317 000 til kr. 1 243 466 000

1735

Etterretningstenesta

21

Spesielle driftsutgifter, blir redusert med

5 107 000

frå kr. 1 563 455 000 til kr. 1 558 348 000

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter, blir auka med

113 289 000

frå kr. 1 553 235 000 til kr. 1 666 524 000

1760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1760, post 45, blir auka med

21 278 000

frå kr. 1 568 094 000 til kr. 1 589 372 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, kan nyttast under kap. 1761, post 45, blir redusert med

16 174 000

frå kr. 4 943 105 000 til kr. 4 926 931 000

1761

Nye kampfly med baseløysing

01

Driftsutgifter, kan nyttast under kap. 1761, post 45, blir redusert med

730 000

frå kr. 163 753 000 til kr. 163 023 000

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, blir auka med

96 000 000

frå kr. 6 948 915 000 til kr. 7 044 915 000

1790

Kystvakta

01

Driftsutgifter, blir redusert med

139 772 000

frå kr. 1 087 792 000 til kr. 948 020 000

1791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsutgifter, blir auka med

13 029 000

frå kr. 933 059 000 til kr. 946 088 000

1792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsutgifter, blir auka med

33 354 000

frå kr. 783 316 000 til kr. 816 670 000

1795

Kulturelle og allmennyttige føremål

01

Driftsutgifter, blir auka med

10 642 000

frå kr. 265 035 000 til kr. 275 677 000

Inntekter:

Kap.

Post

Føremål

Kroner

4710

Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg

01

Driftsinntekter, blir redusert med

14 511 000

frå kr. 4 287 229 000 til kr. 4 272 718 000

47

Sal av eigedom, blir auka med

96 000 000

frå kr. 300 000 000 til kr. 396 000 000

4720

Felles leiings- og kommandoapparat

01

Driftsinntekter, blir auka med

8 697 000

frå kr. 113 227 000 til kr. 121 924 000

4723

Nasjonalt tryggingsorgan

01

Driftsinntekter, blir auka med

15 800 000

frå kr. 9 182 000 til kr. 24 982 000

4725

Fellesinstitusjonar og -inntekter under Forsvarsstaben

01

Driftsinntekter, blir auka med

1 900 000

frå kr. 60 682 000 til kr. 62 582 000

4731

Hæren

01

Driftsinntekter, blir auka med

30 000 000

frå kr. 65 911 000 til kr. 95 911 000

4732

Sjøforsvaret

01

Driftsinntekter, blir auka med

21 000 000

frå kr. 54 305 000 til kr. 75 305 000

4733

Luftforsvaret

01

Driftsinntekter, blir redusert med

20 000 000

frå kr. 183 233 000 til kr. 163 233 000

4740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsinntekter, blir auka med

44 709 000

frå kr. 136 375 000 til kr. 181 084 000

4760

Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg

01

Driftsinntekter, blir auka med

24 900 000

frå kr. 27 600 000 til kr. 52 500 000

4761

Nye kampfly med baseløysing

(NY)

45

Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, blir løyvd med

96 000 000

4791

Redningshelikoptertenesta

01

Driftsinntekter, blir auka med

16 852 000

frå kr. 869 944 000 til kr. 886 796 000

4792

Norske styrker i utlandet

01

Driftsinntekter, blir auka med

25 000 000

frå kr. 14 296 000 til kr. 39 296 000

4795

Kulturelle og allmennyttige føremål

01

Driftsinntekter, blir auka med

5 316 000

frå kr. 9 684 000 til kr. 15 000 000

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan gjere tingingar ut over dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye tingingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.

Post

Nemning

Samla ramme

1740

Forsvarets logistikkorganisasjon

01

Driftsutgifter

1 210 000 000

VII

Investeringsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2016 kan:

  1. sette i gong eit nytt investeringsprosjekt som er presentert som nytt prosjekt til godkjenning i Prop. 27 S (2016–2017), innafor den kostnadsramma som der er omtalt.

Til forsida av dokumentet