Prop. 27 S (2016–2017)

Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet

Til innhaldsliste

3 Bestillingsfullmakter

Det er føreslått auke i bestillingsfullmakter i 2016:

Bestillingsfullmakt under kap. 1740, post 01 Driftsutgifter, er føreslått auka med 615 mill. kroner, frå 595 mill. kroner til 1 210 mill. kroner. Auka kjem som følge av meir vedlikehald samt anskaffing av komponentar og reservedelar. I tillegg kjem ei prisauke på varer og tenester som blir kjøpte inn av FLO.

Til forsida av dokumentet